DROGOWNICTWO 9/2022

 

SPIS TREŚCI

 

Bartłomiej Grzesik, Kamil Żołnowski, Wojciech Sorociak: Badania laboratoryjne wybranych właściwości zbrojonych układów warstwowych z mieszanek mineralno-asfaltowych ......................................         288

z prasy zagranicznej – Sven Gohl: Cyfryzacja przy wykonywaniu nawierzchni asfaltowych – praktyczne doświadczenia z Badenii-Wirtembergii (oprac.: Marek Danowski, Wiktor Murawski) .................................         295

Ryszard Przybyszewski: Średnicowa droga wspomagająca Olsztyn – Opole ........................................................................................................... 303

Łukasz Chełstowski, Radosław Oleszek, Wojciech Radomski: Skutki uproszczeń w modelowaniu mostowych przęseł płytowych z betonu                   311

Z życia PIARC (opr. Aleksandra Skorupska) ....................         321

z historii drogownictwa – Józef Rabiega, Piotr Olczyk: Günther Trauer i jego dzieła mostowe we Wrocławiu ..........................         323

raport z konferencji naukowej: Geoinżynieria i budownictwo podziemne (opr. Joanna Bzówka) .............................................         330

Konferencje i seminaria ................................    okł. III

 

 

CONTENTS

 

Bartłomiej Grzesik, Kamil Żołnowski, Wojciech Sorociak: Laboratory tests of selected properties of reinforced sandwich systems made of asphalt mixtures .............................................................         288

FROM FOREIGN PRESS – Sven Gohl: Digitalisation in asphalt pavements construction – practical experience from Baden-Württemberg (by: Marek Danowski, Wiktor Murawski) ..................................................         295

Ryszard Przybyszewski: The cross-city supporting road Olsztyn–Opole     ........................................................................................................... 303

Łukasz Chełstowski, Radosław Oleszek, Wojciech Radomski: Effects of simplifications in modeling bridge slab spans made of concrete         311

ROAD ENGINEERING HISTORY – Józef Rabiega, Piotr Olczyk: Günther Trauer and his bridge works in Wrocław                        323

STRESZCZENIA

 

Bartłomiej Grzesik, Kamil Żołnowski, Wojciech Sorociak: Badania laboratoryjne wybranych właściwości zbrojonych układów warstwowych z mieszanek mineralno-asfaltowych. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 9, 2022, s. 288–294, 302

W artykule przedstawiono wyniki porównawczych badań odporności na koleinowanie oraz sczepności międzywarstwowej układów warstwowych z mieszanek mineralno-asfaltowych zbrojonych trzema rodzajami geosyntetyków. Przeprowadzona w warunkach laboratoryjnych weryfikacja miała na celu wykazanie korzyści z płynących ze zbrojenia pakietu mineralno-asfaltowego wyłącznie w kontekście przywołanych cech.

Słowa kluczowe: nawierzchnia, wzmocnienie, geosyntetyk, koleinowanie, sczepność warstw.

Edytor: P. Mieczkowski

z prasy zagranicznej – Sven Gohl: Cyfryzacja przy wykonywaniu nawierzchni asfaltowych – praktyczne doświadczenia z Badenii-Wirtembergii (oprac.: Marek Danowski, Wiktor Murawski). „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 9, 2022, s. 295–302

W artykule opublikowanym w czasopiśmie „Asphalt” nr 1/2021 i 2/2021 przedstawione zostały działania w zakresie wdrażania cyfryzacji w wykonawstwie nawierzchni asfaltowych realizowanych w niemieckim landzie Badenii-Wirtemberdze. W artykule podane zostały informacje dotyczące podejścia do tego zagadnienia w okresie od 2018 r., zainicjowanego przez Ministerstwo Transportu Badenii-Wirtembergii. Chodzi o działania zarówno w zakresie planowania jak i wykonania robót nawierzchniowych zgodne z opracowaną instrukcją QSBW 4.0 („Jakość w wykonawstwie nawierzchni asfaltowych w Badenii-Wirtemberdze” – QSBW 4.0). Szczegółowe informacje zawarte w części pierwszej artykułu dotyczą tematów – zasięgu sieci łączności na danej budowie, frezowania o zmiennej głębokości oraz dynamicznego sterowania dostawami i wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej.

Słowa kluczowe: cyfryzacja, nawierzchnie asfaltowe.

Edytor: P. Mieczkowski

 

Ryszard Przybyszewski: Średnicowa droga wspomagająca Olsztyn – Opole. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 9, 2022, s. 303–310

Realizowana w Polsce sieć autostrad i dróg ekspresowych ma w rozwiązaniach szczegółowych pewne wady, szczególnie w obszarach węzłowych największych aglomeracji. Dla częściowego usunięcia tych wad artykuł zawiera propozycję realizacji w latach trzydziestych nowej dwujezdniowej drogi północ–południe z Olsztyna do Opola. Za budową tej trasy wymieniono pięć szczegółowo opisanych argumentów. Ponadto artykuł zawiera koncepcję przebiegu nowej trasy północ–południe na odcinku od Ostródy do Ostrowa Wielkopolskiego.

Słowo kluczowe: rozbudowa drogi krajowe północ–południe, bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Edytor: M. Kieć

 

Łukasz Chełstowski, Radosław Oleszek, Wojciech Radomski: Skutki uproszczeń w modelowaniu mostowych przęseł płytowych z betonu. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 9, 2022, s. 311–321

Płytowe przekroje poprzeczne przęseł są rozwiązaniem często stosowanym w drogowych obiektach inżynierskich. Ich analizę na podstawie teorii dźwigarów umożliwia w praktyce projektowej metoda elementów skończonych (MES). Przed upowszechnieniem się techniki komputerowej stosowano modele jednobelkowe z rozdziałem poprzecznym obciążenia. Przekroje płytowe często odwzorowuje się za pomocą rusztów belkowych. W artykule przedstawiono obliczenia porównawcze wiaduktów płytowych ze sparametryzowanymi, zróżnicowanymi rozpiętościami, szerokościami i kątami skosów przęseł. Wykazane rozbieżności szacowania wielkości statycznych za pomocą modeli numerycznych różnej dokładności, świadczą o wpływie klasy odwzorowania komputerowego na uzyskiwane wartości i potencjalne skutki uproszczeń stosowane w projektowaniu.

Słowa kluczowe: mosty płytowe, modelowanie komputerowe, model numeryczny MES, wiadukt drogowy.

Edytor: T. Siwowski

z historii drogownictwa – Józef Rabiega, Piotr Olczyk: Günther Trauer i jego dzieła mostowe we Wrocławiu. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 9, 2022, s. 323–330

Günther Trauer (1878–1956) zapisał się w historii Wrocławia jako budowniczy Hali Stulecia, mostu Warszawskiego Starego, Trzebnickiego Północnego czy mostów Pomorskich. Jego dorobek jest jednak znacznie większy – w ciągu 31 lat działalności w Breslau przyczynił się do powstania przynajmniej 20 obiektów mostowych o konstrukcji stalowej i żelbetowej. Nadał on także bieg wielu ulicom na terenie miasta oraz projektował układ urbanistyczny w wielu częściach Wrocławia.

Słowa kluczowe: historia mostownictwa, mosty Wrocławia, mosty stalowe, mosty żelbetowe.

Edytor: T. Siwowski

 

ABSTRACTS

 

Bartłomiej Grzesik, Kamil Żołnowski, Wojciech Sorociak: Laboratory tests of selected properties of reinforced sandwich systems made of asphalt mixtures. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 9, 2022, pp. 288–294, 302

The paper presents the results of comparative tests of rutting resistance and asphalt interlayer bonding of sandwich systems made of mineral-asphalt mixtures reinforced with three types of geosynthetics. The verification carried out in laboratory conditions was aimed at indication the benefits of reinforcing the asphalt pavement only in the context of the mentioned features.

Key words: pavement, reinforcement, geosynthetic, rutting, interlayer bonding.

Edytor: P. Mieczkowski

 

from foreign press – Sven Gohl: Digitalisation in asphalt pavements construction – practical experience from Baden-Württemberg (by: Marek Danowski, Wiktor Murawski). “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 9, 2022, pp. 295–302

The article published in the journal “Asphalt” No. 1/2021 and 2/2021 presents the activities in the field of implementation of digitization in the construction of asphalt pavements implemented in the German state of Baden-Württemberg. The article provides information on the approach to this issue in the period from 2018, initiated by the Ministry of Transport of Baden-Württemberg. These are activities in the field of both planning and execution of pavements works in accordance with the developed QSBW 4.0 instruction („Quality in the execution of asphalt surfaces in Baden-Württemberg” – QSBW 4.0). Detailed information contained in the first part of the article concerns the topics – the range of the communication network on a given construction site, milling of variable depth and dynamic control of the supply and incorporation of the mineral-asphalt mixture.

Key words: digitalisation, pavements construction.

Edytor: P. Mieczkowski

 

Ryszard Przybyszewski: The cross-city supporting road Olsztyn–Opole. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 9, 2022, pp. 303–310

The article is an original proposal for the expansion of the national roads from Olsztyn to Opole via Brodnica, Toruń, Inowrocław, Konin, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Kluczbork. The network of motorways and expressways implemented in Poland has, in specific solutions, some disadvantages, especially in the nodal areas of the largest agglomerations. In order to partially remedy these defects, the article contains a proposal: to build a new dual carriageway in the mid-2030s north-south road from Olsztyn to Opole. The justification for the construction of this route is based on five detailed arguments. In addition, the article contains a cartoon concept for the route of the new route from Ostróda to Ostrów Wielkopolski.

Keyword: extension of the north-south national road, road traffic safety.

Edytor: M. Kieć

ŁUKASZ CHEŁSTOWSKI, RADOSŁAW OLESZEK, WOJCIECH RADOMSKI: Effects of simplifications in modeling bridge slab spans made of concrete. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 9, 2022, pp. 311–321

Plate cross-sections of spans are often used in road engineering facilities. In design practice, the method of finite elements (MES) enables their analysis based on the theory of girder. Before the dissemination of computer technique, one -bar models with a transverse chapter were used. Plate cross-sections are often reproduced with beam grates. The article presents comparative calculations of plate viaducts with parameterized, varied spans, widths and slants of span. The discrepancies of estimating static quantities using numerical models of various accuracy testify to the impact of the computer mapping class on the values obtained and the potential effects of simplifications used in design.

Keywords: slab bridges, computer modeling, FEM numerical model, road viaduct.

Edytor: T. Siwowski

 

 

ROAD ENGINEERING HISTORY – Józef Rabiega, Piotr Olczyk: Günther Trauer and his bridge works in Wrocław. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 9, 2022, pp. 323–330

Günther Trauer (1878–1956) went down in the history of Wrocław as the builder of the Centennial Hall, Older Warszawski Bridge, Northern Trzebnicki Bridge or Pomorskie Bridges. His legacy is far greater than that – during 31 years of operation in Breslau he contributed to the construction of at least 20 steel and concrete bridges. He also designed the course of many streets and planned the urban layout in various parts of Wrocław.

Keywords: bridge history, bridges in Wrocław, steel bridges, concrete bridges.

Edytor: T. Siwowski