Najnowszy numer

Inne czasopisma SITKDrogownictwo 1-2/2024

Data publikacji: 2024-07-04 14:10:00

DROGOWNICTWO 1-2/2024


SPIS TREŚCI


JOANNA BZÓWKA: O Zespole Drogowców w Katedrze Geotechniki i Dróg na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej 4

ADRIAN CIOŁCZYK: Przykłady możliwości badawczo-naukowych zespołu drogowców na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej 9

BARBARA CHLIPALSKA, WOJCIECH SOROCIAK: Badanie wpływu pożaru na wierzchnie warstwy asfaltowej konstrukcji nawierzchni drogowej 11

ADRIAN CIOŁCZYK: Zależność parametrów wytrzymałościowych mieszanek mineralnych związanych spoiwem hydraulicznym od wybranych czynników 18

MARCIN GRYGIEREK, MAGDALENA WRÓBLEWSKA: Przegląd metod monitorowania pasa drogowego podlegającego oddziaływaniom eksploatacji górniczej na podstawie doświadczeń własnych 23

BARTŁOMIEJ GRZESIK: Chemiczne właściwości kruszyw 31

MARCIN GRYGIEREK, JACEK KAWALEC: Stabilizacja niezwiązanego kruszywa wieloosiowym georusztem o monolitycznych węzłach – wybrane wyniki badań własnych 34

MATEUSZ KAŁUŻA, MIROSŁAW KOTASIŃSKI, JOANNA BZÓWKA: Trwałość zmęczeniowa nawierzchni półsztywnej wstępnie zdegradowanej od wpływów górniczych wzmocnionej siatką z włókna szklanego 42

KRZYSZTOF KAMIŃSKI, KONRAD WALOTEK, MARCIN GRYGIEREK: Ocena wyników pomiaru odkształceń próbki z wykorzystaniem przezroczystej przegrody na podstawie pomiarów systemem cyfrowej korelacji obrazu 48

PIOTR MIŁKOWSKI, ANNA OLMA: Badania i analiza ruchu drogowego wraz z koncepcją przebudowy skrzyżowania ul. Odrowążów i Wielickiej w Gliwicach 55

DAWID PIECH, ANNA OLMA: Wymagania techniczne torów wyścigowych płaskich dla sportów motorowych wraz z koncepcją geometrii toru i wyposażeniem 62

JOANNA SZOŁTYSIK, WOJCIECH SOROCIAK, SŁAWOMIR KWIECIEŃ: Procesy starzeniowe asfaltów i ich wpływ na parametry mieszanki mineralno-asfaltowej 68

KONRAD WALOTEK: Wpływ odpadów gumowych na odkształcalność mieszanek związanych spoiwem – Badania z wykorzystaniem nowoczesnych systemów pomiarowych 71

SEBASTIAN SYMA, MARIAN ŁUPIEŻOWIEC, JOANNA BZÓWKA: Analiza porównawcza wyników uzyskanych z badań płytą statycznąi lekką płytą dynamiczną dla kategorii ruchu KR5 – KR7 77

KONRAD WALOTEK: Wpływ zastosowania rozdrobnionych odpadów gumowych na parametry fizykomechaniczne mieszanek związanych spoiwem 83

KONRAD WALOTEK oraz Członkowie Koła Naukowego Tarmac Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej: Konrad Kwiatkowski, Patryk Piotrowski, Kacper Smołka, Wojciech Bytomski, Rafał Dziuba, Aleksandra Galus, Paweł Dronszczyk, Julia Mordarska: „Śmieci na drogę” 88


CONTENTS


JOANNA BZÓWKA: About the Road Construction Team at the Department of Geotechnics and Roads at the Faculty of Construction of theSilesian University of Technology 4

ADRIAN CIOŁCZYK: Examples of the team’s research capabilities road engineers at the Faculty of Construction of the Silesian University of Technology 9

BARBARA CHLIPALSKA, WOJCIECH SOROCIAK: Research on the fire impact on the top layers of the asphalt road pavement 11

ADRIAN CIOŁCZYK: Dependence of strength parameters of mixtures minerals bound with a hydraulic binder from selected ones factors 18

MARCIN GRYGIEREK, MAGDALENA WRÓBLEWSKA: Overview of monitoring methods for the right-of-way subject to the impacts of mining exploitation based on own experiences 23

BARTŁOMIEJ GRZESIK: Chemical properties of aggregates 31

MARCIN GRYGIEREK, JACEK KAWALEC: Stabilization of unbound aggregate with multiaxial geogrid with monolithic joints – selected results of own research 34

MATEUSZ KAŁUŻA, MIROSŁAW KOTASIŃSKI, JOANNA BZÓWKA: Pavement fatigue analysis of pre-damaged from mining influences flexible pavement reinforced with glass fibre mesh 42

KRZYSZTOF KAMIŃSKI, KONRAD WALOTEK, MARCIN GRYGIEREK: Evaluation of the results of specimen strain measurement using a transparent partition on the basis of measurements with a digital image correlation system 48

PIOTR MIŁKOWSKI, ANNA OLMA: Road traffic research and analysis along with the concept of redevelopment of the intersection of Odrowążów street and Wielicka street in Gliwice 55

DAWID PIECH, ANNA OLMA: Technical requirements for racing tracks for motor sports, including the concept of track geometry and equipment 62

JOANNA SZOŁTYSIK, WOJCIECH SOROCIAK, SŁAWOMIR KWIECIEŃ: Bitumen aging processes and their impact on the hot mix asphalt parameters 68

KONRAD WALOTEK: The influence of rubber waste on deformability mixtures bound with a binder - Research using modern measurement systems 71

SEBASTIAN SYMA, MARIAN ŁUPIEŻOWIEC, JOANNA BZÓWKA: Comparative analysis of the results obtained from static and dynamic plates for roads of the KR5 – KR7 traffic categories 77

KONRAD WALOTEK: Impact of the use of shredded rubber waste on the physico-mechanical parameters of mixtures bound with a binder 83


KONRAD WALOTEK and Members of the Tarmac Faculty Scientific Club Construction of the Silesian University of Technology: Konrad Kwiatkowski, Patryk Piotrowski, Kacper Smołka, Wojciech Bytomski, Rafał Dziuba, Aleksandra Galus, Paweł Dronszczyk, Julia Mordarska: „Garbage on the Road” 88

DROGOWNICTWO 1-2/2024


STRESZCZENIA


MARCIN GRYGIEREK, MAGDALENA WRÓBLEWSKA: Przegląd metod monitorowania pasa drogowego podlegającego oddziaływaniom eksploatacji górniczej na podstawie doświadczeń własnych. Drogownictwo”, rok LXXIX, nr 1–2, 2024,

s. 23–31

Na terenach górniczych obiekty liniowe typu drogi podlegają cyklicznym obserwacjom z uwagi na ujawnianie niepożądanych skutków eksploatacji górniczej. Do tego celu przydatne stają się geodezyjne techniki pomiarowe, głównie do określenia cech geometryczny drogi, jak i z zakresu drogownictwa, przykładowo do diagnostyki stanu nawierzchni. Doświadczenia z wykonywanych wybranych metod monitorowania pasa drogowego podlegającego wpływom górniczym przestawiono w niniejszym artykule.

Słowa kluczowe: drogi na terenach górniczych, pomiary geodezyjne, diagnostyka stanu dróg.

BARTŁOMIEJ GRZESIK: Chemiczne właściwości kruszyw. Drogownictwo”, rok LXXIX, nr 1–2, 2024, s. 31–33

W artykule omówiono kwestię trwałości kruszyw drogowych w aspekcie właściwości chemicznych surowców stosowanych do ich produkcji. Wymagania stawiane kruszywom stosowanym w budownictwie drogowym, czy to w zakresie robót ziemnych, czy konstrukcji nawierzchni dotyczą ich właściwości geometrycznych, mechanicznych, fizycznych, a nawet cieplnych. Łącznie cechom tym i sposobowi ich badania poświęcono kilkadziesiąt norm zharmonizowanych serii EN 933, 1097, 1367. Chemiczne właściwości kruszyw zostały opisane w kilku normach serii EN 1744 i na tle wyżej przywołanych wydają się być grupą cech niesłusznie marginalizowaną. Takie jednak podejście bywa przyczyną uszkodzeń i awarii nawierzchni drogowych, których najczęstsze mechanizmy przywołano w artykule.

Słowa kluczowe: kruszywo, piryt, wykwity.

MARCIN GRYGIEREK, JACEK KAWALEC: Stabilizacja niezwiązanego kruszywa wieloosiowym georusztem o monolitycznych węzłach – wybrane wyniki badań własnych. Drogownictwo”, rok LXXIX, nr 1–2, 2024, s. 34–41, 61

Geosyntetyki zyskują coraz większe znaczenie w budownictwie infrastrukturalnym. Dotychczasowe aplikacje geosyntetyków, poprawiające nośność, głównie dotyczyły wzmocnień podłoży gruntowych. W ostatnich latach coraz częściej geosyntetyki stosuje się do górnych warstw nawierzchni wykonywanych z mieszanek niezwiązanych. Do tych celów, głównie wykorzystuje się wieloosiowe georuszty o sztywnych monolitycznych węzłach. W związku z proponowanymi rozwiązaniami, zachodzi konieczność weryfikacji skuteczności i efektywności tych rozwiązań. W artykule przedstawione wybrane fragmenty programu badań, przedstawiające wyniki badań laboratoryjnych oraz terenowych. Uzyskane rezultaty badań i analiz pozwoliły na sformułowanie praktycznych wniosków, przydatnych w projektowaniu wzmocnień warstw nawierzchni za pomocą wieloosiowego georusztu o sztywnych monolitycznych węzłach.

Słowa kluczowe: stabilizacja, georuszty, nawierzchnia.

MATEUSZ KAŁUŻA, MIROSŁAW KOTASIŃSKI, JOANNA BZÓWKA: Trwałość zmęczeniowa nawierzchni półsztywnej wstępnie zdegradowanej od wpływów górniczych wzmocnionej siatką z włókna szklanego. Drogownictwo”, rok LXXIX,

nr 1–2, 2024, s. 42–47

Przedmiotem artykułu jest określenie wpływu wzmocnienia siatką z włókna szklanego na trwałość zmęczeniową nawierzchni półsztywnej wstępnie zdegradowanej. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem metody mechanistyczno-empirycznej. Identyfikacja parametrów modelu została wykonana na podstawie badań nieniszczących ugięciomierzem FWD oraz na podstawie laboratoryjnego badania składu mieszanki mineralno-asfaltowej. Badano wpływ siatki z włókna szklanego, zabudowanej w spodzie warstw z betonu asfaltowego. Wyniki uzyskanych wartości trwałości zmęczeniowych zestawiono z ruchem projektowanym na badanym odcinku. Analizy wskazały na korzystny wpływ zbrojenia, jednak dopiero po ustaniu wpływów od eksploatacji górniczej.

Słowa kluczowe: nawierzchnia półsztywna, siatka z włókna szklanego, oddziaływania górnicze, metoda mechanistyczno-empiryczna, ugięciomierz FWD, trwałość zmęczeniowa.

KRZYSZTOF KAMIŃSKI, KONRAD WALOTEK, MARCIN GRYGIEREK: Ocena wyników pomiaru odkształceń próbki z wykorzystaniem przezroczystej przegrody na podstawie pomiarów systemem cyfrowej korelacji obrazu. Drogownictwo”, rok LXXIX, nr 1–2, 2024, s. 48–54

W artykule poruszono problematykę związaną z wykorzystaniem metody cyfrowej korelacji obrazu do badań powierzchni oddzielonych od systemu pomiarowego za pomocą przezroczystej przegrody. Badania mają charakter wstępny i w przyszłości wyniki te zostaną wykorzystane w badaniach do pomiaru odkształceń w ośrodkach sypkich.

Słowa kluczowe: DIC, cyfrowa korelacja obrazu, przegroda przezroczysta, pomiar odkształceń.

DAWID PIECH, ANNA OLMA: Wymagania techniczne torów wyścigowych płaskich dla sportów motorowych wraz z koncepcją geometrii toru i wyposażeniem. Drogownictwo”, rok LXXIX, nr 1–2, 2024, s. 62–67

W niniejszym artykule przedstawiono wymagania techniczne dotyczące torów wyścigowych dla sportów motorowych zgodnie z wymaganiami Polskiego Związku Motorowego (PZM) oraz zgodnie z załącznikiem „O” do Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA. Ponadto przedstawiono projekt koncepcyjny płaskiego toru sportów motorowych obejmujący geometrię toru i wyposażenie toru z propozycją własnych rozwiązań.

Słowa kluczowe: tor wyścigowy, geometria jezdni poboczy i obrzeża toru, wyposażenie toru.

JOANNA SZOŁTYSIK, WOJCIECH SOROCIAK, SŁAWOMIR KWIECIEŃ: Procesy starzeniowe asfaltów i ich wpływ na parametry mieszanki mineralno-asfaltowej. Drogownictwo”, rok LXXIX, nr 1–2, 2024, s. 68–70

W niniejszym artykule opisano zagadnienie starzenia asfaltów, obejmujące różnorodne czynniki materiałowe jak i środowiskowe. Wskazano zjawiska termooksydacji jako najbardziej wpływowe w procesach starzeniowych, wyróżniono także zjawisko promieniowania UV jako pomijanego w ustandaryzowanych badaniach. Porównano starzenie asfaltów drogowych oraz modyfikowanych, a także przełożenie zmian w ich wewnętrznej strukturze na pracę mieszanek mineralno-asfaltowych.

Słowa kluczowe: asfalt, asfalt modyfikowany, starzenie, recykling.

SEBASTIAN SYMA, MARIAN ŁUPIEŻOWIEC, JOANNA BZÓWKA: Analiza porównawcza wyników uzyskanych z badań płytą statyczną i lekką płytą dynamiczną dla kategorii ruchu KR5 – KR7. Drogownictwo”, rok LXXIX, nr 1–2, 2024, s. 77–82

W artykule przedstawiono porównanie wartości dynamicznego modułu odkształcenia E vd uzyskanych z badania lekką płytą dynamiczną z wtórnym modułem odkształcenia E 2 uzyskanym z badania płytą statyczną. Badania dotyczą konstrukcji drogowych kategorii ruchu KR5 – KR7, dla których wymagania dla wtórnego modułu odkształcenia wynoszą E 2 > 180 MPa. Badania wykonano na 7 budowach remontowanych dróg o różnych konstrukcjach, dla kruszywa dolomitowego o frakcji 0/31,5 mm.

Słowa kluczowe: lekka płyta dynamiczna, moduł odkształcenia, płyta VSS, dynamiczny moduł odkształcenia, wtórny moduł odkształcenia.


ABSTRACTS


MARCIN GRYGIEREK, MAGDALENA WRÓBLEWSKA: Overview of monitoring methods for the right-of-way subject to the impacts of mining exploitation based on own experiences. “Drogownictwo”, vol. LXXIX, No. 1–2, 2024, pp. 23–31

In mining areas, linear structures such as roads are subject to cyclical observations due to the disclosure of undesirable effects of mining exploitation. For this purpose, geodetic measurement techniques become useful, mainly for determining the geometric features of the road and in the field of road construction, for example for diagnosing the condition of the road surface. Experience with selected methods of monitoring the right-of-way affected by mining is presented in this article.

Keywords: roads in mining areas, geodetic measurements, road condition diagnostics.

BARTŁOMIEJ GRZESIK: Chemical properties of aggregates. “Drogownictwo”, vol. LXXIX, No. 1–2, 2024, pp. 31–33

The article discusses the issue of durability of road aggregates in terms of the chemical properties of the raw materials used for their production. The requirements placed on aggregates used in road construction, whether in the field of earthworks or pavement, concern their geometric, mechanical, physical and even thermal properties. In total, several dozen harmonized standards of the EN 933, 1097, 1367 series are devoted to these features and the method of their testing. The chemical properties of aggregates are described in several standards of the EN 1744 series and, compared to the above-mentioned ones, seem to be a group of features that have been unjustly marginalized. However, this approach may cause damage and failures of road pavements, the most common mechanisms of which are mentioned in the article.

Keywords: aggregate, pyrite, efflorescence.

MARCIN GRYGIEREK, JACEK KAWALEC: Stabilization of unbound aggregate with multiaxial geogrid with monolithic joints – selected results of own research. “Drogownictwo”, vol. LXXIX, No. 1–2, 2024, pp. 34-41, 61

Geosynthetics are gaining more and more importance in infrastructure construction. So far, applications of geosynthetics, improving load-bearing capacity, have mainly concerned the reinforcement of subgrades. In recent years, geosynthetics have been increasingly used for the upper layers of pavements made of unbound mixes. For these purposes, multi-axial geogrids with rigid monolithic nodes are mainly used. In connection with the proposed solutions, it is necessary to verify the effectiveness and efficiency of these solutions. The article presents selected fragments of the research program relating to laboratory and field research. The obtained results allowed for the formulation of practical conclusions useful in the design of reinforcements of pavement layers using a multi-axial geogrid with rigid monolithic nodes.

Keywords: stabilization, geogrids, pavement.

MATEUSZ KAŁUŻA, MIROSŁAW KOTASIŃSKI, JOANNA BZÓWKA: Pavement fatigue analysis of pre-damaged from mining influences flexible pavement reinforced with glass fibre mesh. “Drogownictwo”, vol. LXXIX, No. 1–2, 2024, pp. 42–47

The main subject of this paper is to analyse the influence of glass fibre mesh reinforcement on pre-damaged flexible pavement located in the area of mining subsidence. Mechanistic-empirical approach was employed to evaluate the phenomenon. The FWD measures were used to back calculate the layers moduli. In addition, the asphalt concrete sample was tested to determine the mixture. The pavement fatigue life was calculated and compared with the predicted traffic load on each section of the road. The analyses indicated the positive influence of applied reinforcement on pavement fatigue, but only after mining influence stopped.

Keywords: flexible pavement, glass fiber mesh, mining influence, mechanistic-empirical method, FWD equipment, pavement fatigue.

KRZYSZTOF KAMIŃSKI, KONRAD WALOTEK, MARCIN GRYGIEREK: Evaluation of the results of specimen strain measurement using a transparent partition on the basis of measurements with a digital image correlation system. “Drogownictwo”, vol. LXXIX, No. 1–2, 2024, pp. 48–54

Abstract: This paper addresses the use of the digital image correlation method to test surfaces separated from the measurement system by a transparent partition. The research is of a preliminary nature and the results will be used in future studies to measure deformation in loose media.

Keywords: DIC, digital image correlation, transparent partition, strain measurement.

DAWID PIECH, ANNA OLMA: Technical requirements for racing tracks for motor sports, including the concept of track geometry and equipment. “Drogownictwo”, vol. LXXIX, No. 1–2, 2024, pp. 62–67

This article presents technical requirements for racing track intended for Motorsport in accordance with basic technical requirements obtained from the Polish Automobile and Motorcycle Federation and in accordance with Appendix „O” to the FIA International Sporting Code. In addition, a conceptual design of a flat racing track was presented, including the geometry of the track and track equipment with a proposal of own solutions.

Keywords: race track, geometry of the road, roadside and edges, track equipment.

JOANNA SZOŁTYSIK, WOJCIECH SOROCIAK, SŁAWOMIR KWIECIEŃ: Bitumen aging processes and their impact on the hot mix asphalt parameters. “Drogownictwo”, vol. LXXIX, No. 1–2, 2024, pp. 68–70

This article describes the issue of asphalt aging, including various material and environmental factors. Thermooxidation phenomena were indicated as the most influential in aging process, phenomenon of UV radiation was described as omitted in standardized tests. The aging of unmodified and modified asphalts was compared, as well as the impact of changes in their internal structure on the performance of asphalt mixtures.

Keywords: binder, polymer modified binder, aging, recycling.

SEBASTIAN SYMA, MARIAN ŁUPIEŻOWIEC, JOANNA BZÓWKA: Comparative analysis of the results obtained from static and dynamic plates for roads of the KR5 – KR7 traffic categories. “Drogownictwo”, vol. LXXIX, No. 1–2, 2024, pp. 77–82

The paper presents a comparison analysis of the values of the dynamic deformation modulus E vd obtained from the light dynamic plate with the secondary deformation modulus E 2 obtained from the static plate test. The Research concerns road structures of traffic categories KR5-KR7, for which the requirements for the secondary deformation modulus are E 2 > 180 MPa. The tests were carried out on 7 construction sites of renovated roads with various structures, for dolomite aggregates with a fraction of 0/31.5 mm.

Keywords: light weight dynamic plate, deformation modulus, static plate load test, dynamic deformation modulus, secondary deformation modulus.

.