Wskazówki dla Autorów publikacji w miesięczniku „Drogownictwo”

1. W miesięczniku „Drogownictwo" drukowane są  artykuły naukowo-techniczne i ekonomiczne z dziedziny drogownictwa, obejmujące zagadnienia projektowania, budowy i utrzymania dróg, lotnisk oraz obiektów inżynierskich, inżynierii ruchu, ochrony środowiska oraz zarządzania siecią drogową.

2. Publikowane są również artykuły dotyczące historii techniki drogowej i mostowej oraz osiągnięć inżynierii lądowej w kraju i na świecie, a także informacje z działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

3. Autorzy nadsyłając artykuł do druku deklarują, że praca jest oryginalna, nie była i nie będzie w tej samej postaci gdzie indziej publikowana, oraz że została przygotowana z zachowaniem zasad rzetelności naukowej i technicznej.

4. Tytuł artykułu powinien być zwięzły, a objętość wraz z rysunkami, zdjęciami i tabelami nie powinna zasadniczo przekraczać 15 stron formatu A-4. Wymagane jest przygotowanie tekstu przy użyciu programu komputerowego Word (środowisko MS Windows).

5. Pierwsza strona tekstu powinna zawierać: tytuł artykułu, imię/-ona i nazwisko/-a wraz ze zdjęciem/-ami autora/-ów i nazwę macierzystej instytucji autora/-ów oraz adres/-y e-mail.

6. Do wiadomości Redakcji powinny być podane dane adresowe oraz numer telefonu kontaktowego do autora/-ów.

7. Wszystkie symbole, skróty i skrótowce używane w tekście powinny być objaśnione (np. w odsyłaczach). Wzory matematyczne powinny być numerowane po prawej stronie w nawiasach okrągłych. W tekście i we wzorach należy stosować jednostki układu SI.

8. Rysunki i tabele należy numerować kolejno cyframi arabskimi i włączyć do tekstu we właściwym miejscu. Fotografie należy numerować oddzielnie cyframi arabskimi i nie nazywać ich rysunkami. W podpisie fotografii oraz rysunków należy podać ich autora lub źródło. Fotografie powinny mieć rozdzielczość co najmniej 300 dpi i powinny być dostarczone w oddzielnych plikach.

9. Opisy rysunków, fotografii i tabel należy wykonać czcionką jednej wielkości.

10. Publikacje cytowane w tekście artykułu powinny być numerowane w nawiasach kwadratowych. W spisie publikacji (zatytułowanym: Bibliografia), umieszczonym na końcu artykułu, należy podać wszystkie dane bibliograficzne, tj. nazwisko i inicjały imion autora, tytuł publikacji (książki), wydawnictwo, miejsce i rok wydania lub w przypadku czasopisma tytuł, numer i rok wydania. Spis publikacji należy sporządzić w kolejności alfabetycznej (nazwisk autorów cytowanych pozycji).

11. Do artykułu powinno być dołączone (w wersji polskiej i angielskiej) kilkuzdaniowe streszczenie (nie więcej niż 6 wierszy) wraz ze słowami kluczowymi oraz tłumaczenie tytułu.

12. Artykuł wraz z ilustracjami i tabelami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: drogownictwo@sitkrp.org.pl

13. Wszystkie nadesłane artykuły są adjustowane przez członków Kolegium Redakcyjnego i opiniowane przez zewnętrznych recenzentów. Opinie stanowią podstawę do podjęcia decyzji przez Kolegium o akceptacji artykułu do druku, po niezbędnych poprawkach lub modyfikacjach. W przypadku istotnych zmian i poprawek tekst artykułu, przed oddaniem do druku, będzie przesłany autorowi/-om do akceptacji.

14. Autorzy są proszeni o wykonanie korekty autorskiej artykułu po recenzji i zwrot najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli redakcja nie otrzyma poprawionego po recenzji artykułu w ciągu 14 dni, ani informacji od Autora o ewentualnym terminie zwrotu, będzie to uznane za rezygnację z publikacji.

15. Autorzy są proszeni o przesłanie wraz z artykułem Oświadczenia Autora (do pobrania tutaj)

16. Autor otrzymuje bezpłatnie 1 egzemplarz autorski miesięcznika „Drogownictwo”  z zamieszczoną publikacją oraz wersję elektroniczną publikacji w formacie pdf na podany adres e-mail. Większa liczba egzemplarzy jest dostępna odpłatnie.

17. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Autorzy prac finansowanych przez Ministerstwo w ramach grantów ponoszą część kosztów publikacji artykułu, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej