DROGOWNICTWO 6/2022

 

SPIS TREŚCI

 

Bartosz Budziński, Paweł Mieczkowski: Mieszanki mineralno-asfaltowe stosowane w drogowych nawierzchniach mostowych – przegląd                  167

Adrian Ciołczyk, Konrad Walotek, Joanna Bzówka: Możliwości wykorzystania cyfrowej korelacji obrazu do badań w budownictwie drogowym .............................................................        173

Mateusz SZARATA, Mariola NYCZ, Kamil KOWALSKI: Identyfikacja zachowań kierujących na czasowo wydzielanych pasach autobusowych     ........................................................................................................... 179

Mateusz Rajchel, Tomasz Siwowski, Antoni Szydło: Projektowanie nawierzchni betonowej na obiektach mostowych ..........        185

Z HISTORII DROGOWNICTWA – Janusz Rymsza: Zawalenie się wiaduktu Polcevera – tragedia, której można było uniknąć ..........        197

 

 

CONTENTS

 

Bartosz Budziński, Paweł Mieczkowski: Overview of the asphalt mixtures used in road bridge ........................................        167

Adrian Ciołczyk, Konrad Walotek, Joanna Bzówka: Possibilities of using digital image correlation for the tests in road engineering                   173

Mateusz SZARATA, Mariola NYCZ, Kamil KOWALSKI: Identification of drivers behaviors on Peak-Only bus lanes .................        179

Mateusz Rajchel, Tomasz Siwowski, Antoni Szydło: The design of concrete pavement on road bridges ........................        185

ROAD ENGINEERING HISTORY – Janusz Rymsza: The collapse of the Polcevera Viaduct – an avoidable tragedy ...........................        197

 DROGOWNICTWO 6/2022

 

STRESZCZENIA

 

Bartosz Budziński, Paweł Mieczkowski: Mieszanki mineralno-asfaltowe stosowane w drogowych nawierzchniach mostowych – przegląd. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 6, 2022, s. 167–172

W artykule dokonano przeglądu rozwiązań materiałowych stosowanych w nawierzchniach asfaltowych na obiektach mostowych. Skupiono się głównie na warstwie ochronnej i typowym materiale, jaki jest tam stosowany, tj. asfalcie lanym. Przedstawiono zalety, jak i wady asfaltu lanego, mając na uwadze aspekty technologiczne, trwałościowe oraz ekologiczne. Zaprezentowano również rozwiązanie alternatywne w postaci mieszanki mastyksowo-grysowej o zwiększonej zawartości mastyksu SMA-MA, przedstawiając podstawowe cechy, wymagania oraz przykłady zastosowania.

Słowa kluczowe: nawierzchnia mostowa, warstwa ochronna, asfalt lany.

Edytor: Paweł Mieczkowski

 

Adrian Ciołczyk, Konrad Walotek, Joanna Bzówka: Możliwości wykorzystania cyfrowej korelacji obrazu do badań w budownictwie drogowym. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 6, 2022, s. 173–178

W artykule zaprezentowano przegląd możliwości badawczych w budownictwie drogowym z wykorzystaniem metody cyfrowej korelacji obrazu (DIC). Przedstawiono możliwości przeprowadzania badań laboratoryjnych na próbkach materiałów drogowych, jak i badania polowe na wykonanych nawierzchniach drogowych. Opisano możliwość badania nawierzchni asfaltowych, jak również nawierzchni z płyt granitowych/betonowych.

Słowa kluczowe: badania laboratoryjne, badania polowe, cyfrowa korelacja obrazu DIC, system pomiarowy Aramis 3D.

Edytor: Joanna Bzówka

 

Mateusz SZARATA, Mariola NYCZ, Kamil KOWALSKI: Identyfikacja zachowań kierujących na czasowo wydzielanych pasach autobusowych. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 6, 2022, s. 179–184

Uzyskanie sprawnie funkcjonującego transportu zbiorowego wymaga nieustannych działań ze strony władz miejskich. Wydzielone pasy autobusowe uznawane są za jeden z najefektywniejszych sposobów usprawniania transportu autobusowego. Form funkcjonowania pasów autobusowych jest bardzo dużo, a niewłaściwie przyjęte rozwiązanie może negatywnie wpłynąć na potencjalne korzyści. W artykule przedstawiono metodykę sprawdzania i oceny efektywności wydzielonych pasów autobusowych działających czasowo. Na przykładzie wybranego odcinka w Rzeszowie oceniona została organizacja ruchu oraz nieprawidłowe zachowania kierujących na pasach autobusowych.

Słowa kluczowe: zachowania kierujących, ekskluzywne buspasy, inżynieria ruchu.

Edytor: Mariusz Kieć

 

Mateusz Rajchel, Tomasz Siwowski, Antoni Szydło: Projektowanie nawierzchni betonowej na obiektach mostowych. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 6, 2022, s. 185–195

Coraz więcej dróg w Polsce ma nawierzchnię betonową. Jednakże ze względu na brak krajowych technologii na mostach położonych w ciągu tych dróg jest nadal układana nawierzchnia bitumiczna. Powoduje to określone komplikacje technologiczne i eksploatacyjne. W artykule przedstawiono procedurę projektowania nawierzchni betonowej na typowym obiekcie mostowym w celu ułatwienia stosowania tej nowej technologii na polskich mostach.

Słowa kluczowe: nawierzchnia betonowa, obiekt mostowy, projektowanie, nośność doraźna, trwałość zmęczeniowa.

Edytor: Tomasz Siwowski

 

Z HISTORII DROGOWNICTWA – Janusz Rymsza: Zawalenie się wiaduktu Polcevera – tragedia, której można było uniknąć. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 6, 2022, s. 197–200, III okł.

Dramatyczne zawalenie się wiaduktu Polcevera w 2018 r. w Genui, włoskim mieście portowym, miało wszelkie znamiona nieszczęśliwego zdarzenia, ale dla wprawnego oka było nieuniknione. Dwadzieścia pięć lat przed katastrofą profesor Janusz Rymsza, specjalista w dziedzinie projektowania mostów i badań terenowych w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Polsce, ostrzegał włoskich inżynierów, że konstrukcja wiaduktu ma wady. Jego prosty pomysł na wzmocnienie konstrukcji został odrzucony, ponieważ popsułby estetykę nietypowego wiaduktu. Katastrofa była już tylko kwestią czasu.

Słowa kluczowe: most Morandiego; wiadukt Polcevera w Genui; katastrofa mostu.

Edytor: Tomasz Siwowski

 

 

ABSTRACTS

 

Bartosz Budziński, Paweł Mieczkowski: Overview of the asphalt mixtures used in road bridge. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 6, 2022, pp. 167–172

In the article the overview of material technology solutions in asphalt surface on bridge structures has been presented. The main focus is on the protective layer and the typical material that is applied there, i.e. mastic asphalt. The advantages and disadvantages of mastic asphalt are presented in order to maintain the technical aspects, durability as well as the ecological aspects. An alternative solution in the form of a mastic and grit mixture with an increased content of SMA-MA mastic was also presented taking into account the features, requirements and examples of use.

Keywords: bridge pavement, protective layer, mastic asphalt.

Edytor: Paweł Mieczkowski

 

Adrian Ciołczyk, Konrad Walotek, Joanna Bzówka: Possibilities of using digital image correlation for the tests in road engineering. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 6, 2022, pp. 173–178

The paper presents an overview of the possibilities using the digital image correlation (DIC) method in road engineering. The possibilities of conducting laboratory tests for road materials samples as well as field tests performed on road surfaces are presented. The possibilities of testing asphalt surfaces and the surfaces made of granite or concrete slabs are also described.

Keywords: laboratory tests, field tests, Digital Image Correlation DIC, ARAMIS 3D system.

Edytor: Joanna Bzówka

 

Mateusz SZARATA, Mariola NYCZ, Kamil KOWALSKI: Identification of drivers behaviors on Peak-Only bus lanes. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 6, 2022, pp. 179–184

Many city actions are focused to provide better public transportation networks. In bus public transport, this can be achieved by the implementation of bus priority, especially by exclusive bus lanes which are well-known for high efficiently. In this paper, the authors propose a methodology to check and evaluate the effectiveness of bus lanes operating at peak times. The survey was conducted in the city of Rzeszow (Poland). Many incorrect behaviors of drivers were observed during the research. Our research shows that more than three in five drivers have accidentally driven in a bus lane. In the paper, factors reducing the effectiveness of the adopted solution have been identified and discussed.

Key words: drivers behaviors, exclusive bus lanes, traffic engineering.

Edytor: Mariusz Kieć

 

Mateusz Rajchel, Tomasz Siwowski, Antoni Szydło: The design of concrete pavement on road bridges. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 6, 2022, pp. 185–195

More and more roads in Poland have a concrete pavement. However, due to the lack of national technologies, bituminous pavement is still being laid on the bridges located along these roads. This causes certain technological and operational complications. The article presents the design procedure of concrete pavement on a typical road bridge to facilitate the application of this new technology on the Polish bridges.

Keywords: concrete pavement, road bridge, design, ultimate limit state, fatigue resistance.

Edytor: Tomasz Siwowski

 

ROAD ENGINEERING HISTORY – Janusz Rymsza: The collapse of the Polcevera Viaduct – an avoidable tragedy. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 6, 2022, pp. 197–200, III cvr

The dramatic collapse of the Polcevera Viaduct, in the Italian port city of Genoa in 2018, had all the hallmarks of unfortunate tragedy, but to the trained eye it was inevitable. Twenty-five years before the disaster, Professor Janusz Rymsza, a specialist in bridge design and field testing at Poland’s Road and Bridge Research Institute, warned Italian engineers that the design harboured inherent weaknesses. His simple solution for strengthening the structure was rejected because it would have spoilt the aesthetics of the landmark viaduct. After that, it was only a matter of time.

Keywords: Morandi bridge; Polcevera Viaduct in Genoa; bridge collapse.

Edytor: Tomasz Siwowski