DROGOWNICTWO 5/2022

 

SPIS TREŚCI

 

Mateusz Kałuża, Mirosław Kotasiński, Joanna Bzówka: Wpływ wzmocnienia nawierzchni siatką z włókna szklanego na wybrane wskaźniki krzywej ugięć nawierzchni ................................        135

Marcin Bilski, Mieczysław Słowik: Analiza relaksacji w niskiej temperaturze asfaltów drogowych modyfikowanych asfaltami naturalnymi .............................................................        141

Krzysztof Kołodziej, Lesław Bichajło, Tomasz Siwowski: Asfalt lany w nawierzchni drogowych obiektów mostowych ..........        146

Marek SALAMAK: Mobilne aplikacje w cyfrowym zarządzaniu zasobami infrastruktury mostowej ..................................        154

Raport z konferencji naukowo-technicznej: „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów – NOVDROG’2022” (oprac. Beata Toporska)               III s okł.

 

 

CONTENTS

 

Mateusz Kałuża, Mirosław Kotasiński, Joanna Bzówka: The influence of the glass fiber mesh reinforcement on the selected pavement deflection curve indicators ...........................................        135

Marcin Bilski, Mieczysław Słowik: Analysis of low temperature relaxation of natural asphalt modified road bitumens ................        141

Krzysztof Kołodziej, Lesław Bichajło, Tomasz Siwowski: Mastic asphalt in road bridge pavement ..........................        146

Marek SALAMAK: Mobile applications in digital management of bridge infrastructure assets ......................................        154

Report from the scientific and technical conference: “Modern technologies in the design, construction and operation of road infrastructure of cities, metropolises and regions” – NOVDROG’2022” (by Beata Toporska) ........................................................................................................... III p cvr


DROGOWNICTWO 5/2022

 

STRESZCZENIA

 

Mateusz Kałuża, Mirosław Kotasiński, Joanna Bzówka: Wpływ wzmocnienia nawierzchni siatką z włókna szklanego na wybrane wskaźniki krzywej ugięć nawierzchni. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 5, 2022, s. 135–140

Przedmiotem artykułu jest analiza skuteczności wzmocnienia nawierzchni siatką z włókna szklanego zabudowaną w spodzie warstw z betonu asfaltowego. Przeprowadzono badania ugięciomierzem FWD, a następnie wyznaczono wybrane wskaźniki krzywizny czaszy ugięć. Wyniki zestawiono dla pomiaru z 2019 r. oraz kontrolnego z 2021 r., oceniono stan poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni wraz ze wskazaniem wpływu wzmocnienia na wartości jednego ze wskaźników. Potwierdzono korzystny wpływ wzmocnienia na stan wierzchnich warstw bitumicznych, zaś wpływ wzmocnienia na stan pozostałych stref nawierzchni określono jako nieznaczny.

Słowa kluczowe: siatka z włókna szklanego, wskaźniki krzywizny, czasza ugięć, ugięciomierz FWD.

 

Marcin Bilski, Mieczysław Słowik: Analiza relaksacji w niskiej temperaturze asfaltów drogowych modyfikowanych asfaltami naturalnymi. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 5, 2022, s. 141–145

W pracy przedstawiono rezultaty badań lepiszczy asfaltowych modyfikowanych dodatkiem asfaltów naturalnych Gilsonite i Trinidad Epuré oraz asfaltów drogowych 20/30, 35/50 i 50/70 przy zastosowaniu autorskiej metody obserwacji zjawiska relaksacji w niskiej temperaturze (–16°C) z wykorzystaniem duktylometru. Zjawisko relaksacji lepiszcza asfaltowego obserwowano przez 20 minut w warunkach stałego odkształcenia próbki asfaltowej wywołanego uprzednim jej rozciągnięciem ze stałą prędkością równą 1 mm/min. Zaobserwowano, że asfalty o większych wartościach penetracji charakteryzują się większą zdolnością do relaksacji (zmniejszenia naprężeń rozciągających) w niskiej temperaturze.

Słowa kluczowe: lepiszcze asfaltowe, relaksacja, asfalt naturalny, właściwości niskotemperaturowe, test rozciągania.

 

Krzysztof Kołodziej, Lesław Bichajło, Tomasz Siwowski: Asfalt lany w nawierzchni drogowych obiektów mostowych. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 5, 2022, s. 146–154

W artykule opisano historię i właściwości mieszanki asfaltu lanego, stosowanego głównie w konstrukcji nawierzchni drogowych obiektów mostowych. Przedstawiono typowe rozwiązania nawierzchni obiektów mostowych wraz z przykładami, gdzie ta mieszanka została zastosowana. Podano aktualne wymagania krajowe i wskazano na możliwości ulepszania mieszanki asfaltu lanego poprzez dodanie asfaltu naturalnego na podstawie danych literaturowych.

Słowa kluczowe: asfalt lany, nawierzchnia mostowa, asfalt naturalny Trinidad.

 

Marek SALAMAK: Mobilne aplikacje w cyfrowym zarządzaniu zasobami infrastruktury mostowej. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 5, 2022, s. 154–164

Artykuł omawia kierunki rozwoju systemów zarządzania infrastrukturą mostową w kontekście powszechnej cyfryzacji gospodarki. Jej podstawą jest metodyka BIM. Przedstawiono możliwości implementacji rozwiązań informatycznych w systemach zarządzania infrastrukturą mostową oraz wyłaniający się z tego schemat przyszłej cyberinfrastruktury, która zastąpi dzisiejsze systemy typu BMS (Bridge Management System). Pokazano prototyp mobilnego urządzenia Smart Bridge Inspector do wspomagania inspekcji w terenie. Skuteczność aplikacji testowana była w licznych eksperymentach na obiektach mostowych w terenie.

Słowa kluczowe: mosty, zarządzanie zasobami, systemy zarządzania mostami, BIM, inspekcja stanu technicznego, urządzenia cyberfizyczne.

 

ABSTRACTS

 

Mateusz Kałuża, Mirosław Kotasiński, Joanna Bzówka: The influence of the glass fiber mesh reinforcement on the selected pavement deflection curve indicators. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 5, 2022, pp. 135–140

The main subject of this paper is to investigate the effectiveness of applied glass fiber mesh as the reinforcement under asphalt concrete layers. The falling weight deflectometer (FWD) was used to determine the bowl of deflection indicators. The results of the primary measure from 2019 were compared with an additional control measure from 2021. The technical condition of pavement layers was evaluated together with the influence of the applied reinforcement. The positive effect of glass fiber mesh on a surface asphalt layer was confirmed. However, its impact on the other layers was minimal.

Key words: glass fiber mesh, deflection indicators, deflection bowl, falling weight deflectometer (FWD).

 

Marcin Bilski, Mieczysław Słowik:Analysis of low temperature relaxation of natural asphalt modified road bitumens. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 5, 2022, pp. 141–145

The paper presents the results of research on asphalt binders modified with the addition of Gilsonite and Trinidad Epuré natural asphalts and 20/30, 35/50 and 50/70 penetration grade road bitumens using original method of observing the phenomenon of relaxation at low temperature (–16°C) with the use of a ducilometer. The asphalt binder relaxation phenomenon was observed for 20 minutes in the conditions of constant strain of the asphalt binder sample caused by its previous stretching with a constant speed equal to 1 mm/min. It was observed that binders characterized by higher values of penetration have a greater ability to relaxation (reducing tensile stress) at low temperatures.

Keywords: asphalt binder, relaxation, natural asphalt, low temperature properties, tensile test.

 

Krzysztof Kołodziej, Lesław Bichajło, Tomasz Siwowski: Mastic asphalt in road bridge pavement. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 5, 2022, pp. 146–154

The paper presents typical solutions of bridge pavement used in the world. It describes the mastic asphalt mixture and its role in bridge pavement, including examples where this mixture is used. Apart from the advantages of this mix, the disadvantages were also pointed out. One agent that improves the properties of this mix is natural asphalt. This paper presents the effect of this additive on improving the properties of poured asphalt based on literature data.

Key word: mastic asphalt, bridge pavement, Trinidad natural asphalt.

 

Marek SALAMAK: Mobile applications in digital management of bridge infrastructure assets. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 5, 2022, pp. 154–164

The article discusses the directions of the development of bridge infrastructure management systems in the context of the universal digitization of the economy. Its basis is the BIM methodology. Implementing modern IT solutions in bridge management systems (BMS) will result in future cyber-infrastructure, which will replace today’s systems. A new mobile device Smart Bridge Inspector prototype to support bridge inspections was shown. The effectiveness of the application was tested in numerous experiments on bridges in the field.

Keywords: bridges, asset management, bridge management systems, BIM, structural inspection, cyber-physical devices.