DROGOWNICTWO 1/2023

 

SPIS TREŚCI

 

Robert Jurczak, Daria Kalinowska-Szarejko: Ocena właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno stosowanych do napraw cząstkowych dróg    ........................................................................................................... 3

Krzysztof ŻÓŁTOWSKI, Mikołaj BINCZYK, Przemysław KALITOWSKI: Wybrane przykłady zrealizowanych przęseł mostów stalowych                       8

Marcin Grygierek, Melania Szeja, Magdalena Wróblewska: Charakterystyka wybranych skutków eksploatacji górniczej prowadzonej pod pasem drogowym ..................................................           19

Radosław Oleszek, Bartosz Piątek: Uwagi dotyczące wymiarowania mostów kablobetonowych według Eurokodów .......................           27

z historii drogownictwa – Józef RABIEGA, Piotr OLCZYK: Dawne mosty drogowe nad Odrą Wschodnią i Zachodnią na trasie Gryfino–Mescherin       ........................................................................................................... 36

Konferencje i seminaria ................................ III s.okł.

Z życia PIARC nr 5 (opr. Aleksandra Skorupska) ................ IV s.okł.

 

CONTENTS

 

Robert Jurczak, Daria Kalinowska-Szarejko: Evaluation of the properties of cold-mix asphalt used for partial repairs of roads ............             3

Krzysztof ŻÓŁTOWSKI, Mikołaj BINCZYK, Przemysław KALITOWSKI: Analysis of steel bridges. Selected examples ..................             8

Marcin Grygierek, Melania Szeja, Magdalena Wróblewska: Characteristics of selected effects of mining exploitation under the right of way ........................................................................................................... 19

Radosław Oleszek, Bartosz Piątek: Remarks of post-tensioned bridge design according to Eurocodes .....................................           27

ROAD ENGINEERING HISTORY – Józef RABIEGA, Piotr OLCZYK: Old road bridges over Eastern and Western Oder on the route Gryfino–Mescherin                     36

 

DROGOWNICTWO 1/2023

 

STRESZCZENIA

 

Robert Jurczak, Daria Kalinowska-Szarejko: Ocena właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno stosowanych do napraw cząstkowych dróg. „Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 1, 2023, s. 3–7

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno, stosowanej często przez zarządców dróg w okresie zimowym do wykonywania remontów cząstkowych. W ramach badań wyznaczono gęstość, gęstość objętościową i zawartość wolnych przestrzeni oraz określono odporność na deformacje trwałe. Przeprowadzona ocena właściwości mas asfaltowych wykazała, że spełniają one wymagania ujęte w krajowej ocenie technicznej dla tego typu wyrobów.

Słowa kluczowe: mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno, naprawa cząstkowa, ubytki, wyboje.

Edytor: Michał Sarnowski

 

Krzysztof ŻÓŁTOWSKI, Mikołaj BINCZYK, Przemysław KALITOWSKI: Wybrane przykłady zrealizowanych przęseł mostów stalowych. „Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 1, 2023, s. 8–18

Pomimo silnego trendu związanego z budownictwem betonowym przęsła stalowe w dalszym ciągu znajdują zastosowanie w Europie i Polsce. W referacie przedstawiono wybrane przykłady historyczne i współcześnie zrealizowanych lub będących w budowie obiektów mostowych. Zwrócono uwagę na odejście od standardowych rozwiązań. Pokazano wybrane przykłady modelowania ostatnio realizowanych mostów. Zwrócono uwagę na nietypowe rozwiązania projektowe.

Słowa kluczowe: mosty stalowe, kształtowanie, schematy statyczne, analizy.

Edytor: Tomasz Siwowski

 

Marcin Grygierek, Melania Szeja, Magdalena Wróblewska: Charakterystyka wybranych skutków eksploatacji górniczej prowadzonej pod pasem drogowym. „Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 1, 2023, s. 19–26

Drogi kołowe użytkowane na terenach górniczych funkcjonują w warunkach deformującego się podłoża gruntowego. Konsekwencją deformacji podłoża są zmiany w geometrycznych parametrach drogi oraz w nośności nawierzchni. Deformacje górnicze wpływają zatem na zmianę cech użytkowych nawierzchni. W artykule zaprezentowano wyniki badań i obserwacji terenowych, które przedstawiają zakres typowych skutków eksploatacji górniczej.

Słowa kluczowe: tereny górnicze, deformacje, ugięcia nawierzchni, IRI, odwodnienie.

Edytor: Paweł Mieczkowski

 

Radosław Oleszek, Bartosz Piątek: Uwagi dotyczące wymiarowania mostów kablobetonowych według Eurokodów. „Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 1, 2023, s. 27–35

Drogowe obiekty inżynierskie należy projektować zgodnie z systemem norm PN-EN od sierpnia 2019 roku, natomiast kolejowe od czerwca 2014 roku. Wraz z implementacją tych przepisów pojawiły się pytania i wątpliwości związane z wykorzystaniem ich w praktyce. W artykule przedstawiono niektóre problemy i niejasności wynikające z zapisów aktualnie obowiązujących norm europejskich do projektowania mostów kablobetonowych. Zwrócono uwagę na dwa kluczowe zagadnienia obliczeniowe dotyczące tych konstrukcji, takie jak wymiarowanie w zakresie liniowo-sprężystym w stanach granicznych użytkowalności SLS oraz sprawdzanie nośności granicznej w ULS (faza uplastycznienia przekroju). Zasygnalizowano problemy pojawiające się na każdym z wymienionych etapów obliczeń według norm PN-EN. Przedstawiono propozycję ich rozwiązania oraz możliwe uproszczenia toku obliczeń. Celem referatu jest także sprowokowanie środowiska projektantów mostowych do szerszej dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień.

Słowa kluczowe: kablobeton, mosty sprężone, nośność graniczna, poziom sprężenia.

Edytor: Krzysztof Żółtowski

 

z historii drogownictwa – Józef RABIEGA, Piotr OLCZYK: Dawne mosty drogowe nad Odrą Wschodnią i Zachodnią na trasie Gryfino–Mescherin. „Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 1, 2023, s. 36–44

W latach 1911–1913 została przeprowadzona przebudowa dwóch mostów drogowych na trasie łączącej Greifenhagen (obecnie Gryfino) oraz Mescherin. W miejscu dotychczasowych drewnianych mostów z przęsłami ruchomymi wybudowano solidne stalowe przęsła kratownicowe na podporach żelbetowych. Nowy most koło Mescherin miał konstrukcję stałą, natomiast w nowym moście koło Greifenhagen zastosowano nietypowe rozwiązanie ruchomego prześwitu klapowego, stanowiącego fragment pomostu przęsła głównego.

Słowa kluczowe: historia mostownictwa, most stalowy, most drogowy, most ruchomy.

Edytor: Tomasz Siwowski

 

ABSTRACTS

 

Robert Jurczak, Daria Kalinowska-Szarejko: Evaluation of the properties of cold-mix asphalt used for partial repairs of roads. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 1, 2023, pp. 3–7

The article presents the results of tests on the properties of cold-mix asphalt, often used by road administration in the winter to partial repairs of road. As part of the resaerch, the density, bulk density, void content and the resistance to permanent deformation were determined. The assessment of cold-mix asphalt properties proved that they meet the requirements included in the National Technical Assessment for this type of products.

Key words: cold-mix asphalt, partial repair, potholes.

Edytor: Michał Sarnowski

 

Krzysztof ŻÓŁTOWSKI, Mikołaj BINCZYK, Przemysław KALITOWSKI: Analysis of steel bridges. Selected examples. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 1, 2023, pp. 8–18

The paper presents selected historical and present examples of steel bridges. Studying recent achievements a trend has been noted among some designers with the use of untypical design solutions. Such a procedure requires the use of complex calculation methods to assess bearing capacity. The paper presents examples of FEM modeling of recently constructed bridges. General comments and conclusions are included.

Keywords: steel bridges, shaping, static schemes, analyses.

Edytor: Tomasz Siwowski

 

Marcin Grygierek, Melania Szeja, Magdalena Wróblewska: Characteristics of selected effects of mining exploitation under the right of way. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 1, 2023, pp. 19–26

Roads used in mining areas function in the conditions of deforming subsoil. The consequence of subgrade deformation are changes in the geometrical parameters of the road and in the load-bearing capacity of the pavement. Mining deformations therefore affect the change in the usable characteristics of the surface. The article presents the results of research and field observations, which show the range of typical effects of mining exploitation.

Keywords: mining influences on the road surface, deflections of pavement, IRI, road drainage.

Edytor: Paweł Mieczkowski

 

Radosław Oleszek, Bartosz Piątek: Remarks of post-tensioned bridge design according to Eurocodes. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 1, 2023, pp. 27–35

In Poland road bridges have to be designed according to Eurocodes since August 2019 and railway bridges since June 2014. Implementation of new design standards caused some questions and doubts about their using in practice. The paper presents problems and ambiguities identified by the authors and resulting from the rules of the currently applicable European standards for the design of post-tensioned concrete bridges. Two main aspects connected with calculations of these structures are considered in the paper: checking of elastic stresses in serviceability limit state as well as calculation of design value of flexural load bearing capacity in ultimate limit states. Problems on each step of these calculations according to Eurocodes have been signalized and some proposition of solving these problems and simplification of calculation process have been presented. The additional aim of this paper is provocation the community of bridge designers to a wider discussion on these issues.

Keywords: post-tensioned bridges, load bearing capacity, prestressing level.

Edytor: Krzysztof Żółtowski

 

ROAD ENGINEERING HISTORY – Józef RABIEGA, Piotr OLCZYK: Old road bridges over Eastern and Western Oder on the route Gryfino–Mescherin. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 1, 2023, pp. 36–44

In the years 1911–1913 two bridges on the route connecting Greifenhagen (currently Gryfino) and Mescherin were rebuilt. Former wooden bridges with double‑beam drawbridges were replaced with steel truss bridges on concrete supports. The new Mescherin bridge had a fixed structure, while the new Greifenhagen bridge had a movable passage being a part of the main span deck.

Keywords: bridge history, steel bridge, road bridge, movable bridge.

Edytor: Tomasz Siwowski