Najnowszy numer

Inne czasopisma SITKnr 11-12/2022

Data publikacji: 2023-01-18 12:08:00

SPIS TREŚCI

 

JERZY KUKIEŁKA: Procedury i realizacja dróg ekspresowych w Polsce .. ........... 384

z prasy zagranicznej – Sven Gohl: Cyfryzacja przy wykonywaniu nawierzchni asfaltowych – praktyczne doświadczenia z Badenii-Wirtembergii. Część 2 (oprac.: Marek Danowski, Wiktor Murawski) ........................... ........... 389

Mateusz Marciniuk, Krzysztof Śledziewski: Koncepcja budowy mostu przez rzekę Bystrzycę w Lublinie – kompendium analiz wykonanych w ramach pracy dyplomowej .......................................................... ........... 397

Michalina Kołodziejczak, Anna Olma: Analiza ruchu drogowego wraz z koncepcją przebudowy skrzyżowania drogi DK78 z łącznicą węzła Zabrze Północ w Zabrzu ............................................................. ........... 405

Mateusz Kałuża, Mirosław Kotasiński, Joanna Bzówka, Paweł Dronszczyk: Wpływ siatki z włókna szklanego na zależności pomiędzy wybranymi wskaźnikami czaszy ugięć a modułami warstw konstrukcji z obliczeń odwrotnych                                  411

z historii drogownictwa – Wiesław pomykała: Mosty Lubelszczyzny w Dolinie  Wieprza                             418

Konferencje i seminaria ........................................... ........... 424

Piotr Jaskuła, Łukasz Mejłun, Cezary Szydłowski, Marcin Stienss: Wpływ zastosowania zbrojenia warstw asfaltowych geosyntetykami na nośność remontowanej nawierzchni drogowej – cz. 1 .......................... ........... 426

Spis roczny artykułów zamieszczonych w „Drogownictwie” w 2022 roku .. ........... 436

LXIII Techniczne Dni Drogowe (raport) ............................ ... II s.okł.

Z życia PIARC nr 4 (opr. Aleksandra Skorupska) ......................... .. IV s.okł.

 

 

CONTENTS

 

JERZY KUKIEŁKA: Procedures and realization of expressways in Poland . ........... 384

from foreign press – Sven Gohl: Digitalisation in asphalt pavements construction – practical experience from Baden-Württemberg. Part 2 (by: Marek Danowski, Wiktor Murawski) .................................................... ........... 389

Mateusz Marciniuk, Krzysztof Śledziewski: Concept for the construction of a bridge over the river Bystrzyca in Lublin – a compendium of analyses performed as part of the thesis ........................................ ........... 397

Michalina Kołodziejczak, Anna Olma: Traffic analysis with the concept of reconstruction of the intersection of DK78 road with the connector of Zabrze Północ junction in Zabrze ............................................ ........... 405

Mateusz Kałuża, Mirosław Kotasiński, Joanna Bzówka, Paweł Dronszczyk: Glass fiber mesh influence on the relationship between chosen deflection basin parameters and back calculated pavement layers moduli                            411

ROAD ENGINEERING HISTORY – Wiesław pomykała: Bridges of the Lublin region in the Wieprz Valley                               418

Piotr Jaskuła, Łukasz Mejłun, Cezary Szydłowski, Marcin Stienss: Influence of geosynthetic reinforcement of asphalt layers on the bearing capacity of the repaired pavement – part 1 ..................................... ........... 426

STRESZCZENIA

 

JERZY KUKIEŁKA: Procedury i realizacja dróg ekspresowych w Polsce. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 11–12, 2022, s. 384–388

W pracy przeprowadzono podsumowanie doświadczeń z realizacji planowanej sieci dróg krajowych w Polsce. Opisano procedury planowania dróg ekspresowych i autostrad przyjęte w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz ich wpływ na środowisko i krajobraz. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej problemów zaobserwowanych przez jednostki administracji drogowej realizujące zaplanowane zadania związane z budową dróg ekspresowych. Opisano zagadnienia związane z możliwością wykorzystania recyklingu istniejących nawierzchni przy budowie dróg ekspresowych.

Słowa kluczowe: planowanie; projektowanie; realizacja; drogi ekspresowe.

Edytor: Janusz Bohatkiewicz

 

z prasy zagranicznej – Sven Gohl: Cyfryzacja przy wykonywaniu nawierzchni asfaltowych – praktyczne doświadczenia z Badenii-Wirtembergii. Część 2 (oprac.: Marek Danowski, Wiktor Murawski). „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 11–12, 2022, s. 389–396

Od 2018 w Badenii-Wirtembergii w fazie doświadczalnej są nowe przepisy dotyczące wykonania nawierzchni asfaltowych o podwyższonym standardzie jakościowym. Podwyższone wymagania wpływają zarówno na planowanie, jak również wykonanie robót nawierzchniowych. W październiku 2018 r. Ministerstwo Transportu Badenii-Wirtembergii opublikowało standardy wykonania nawierzchni w formie instrukcji zatytułowanej „Jakość przy budowie nawierzchni asfaltowych na terenie Badenii-Wirtembergii 4.0 – QSBW 4.0” [1]. Instrukcja zawiera wzory opisów zamówień na roboty nawierzchniowe oraz wykazy robót.

W części 1 artykułu przedstawiono historię opracowania instrukcji QSBW 4.0 oraz treści dotyczące dynamicznego sterowania dostawami oraz wymagania dotyczące przygotowania (frezowania) podłoża. Część 2 artykułu poświęcona jest wbudowywaniu nowych warstw asfaltowych oraz powiązanej z tym zagadnieniem rozszerzonej kontroli jakości robót.

Słowa kluczowe: cyfryzacja, nawierzchnie asfaltowe.

Edytor: P. Mieczkowski

 

Mateusz Marciniuk, Krzysztof Śledziewski: Koncepcja budowy mostu przez rzekę Bystrzycę w Lublinie – kompendium analiz wykonanych w ramach pracy dyplomowej. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 11–12, 2022, s. 397–404

W stale rozwijających się miastach konieczne staje się poszukiwanie nowych ciągów komunikacyjnych, mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta. Na przykładzie mostu na rzece Bystrzycy w Lublinie przeanalizowano historię wcześniejszych obiektów, a także możliwości budowy nowego obiektu mostowego. Do analizy przyjęto założenia i wykorzystano program Midas Civil 2020. Pozwoliło to na opracowanie koncepcji budowy mostu. Po czym rozważaniu poddano walory estetyczne obiektu, gdyż ma to bezpośredni wpływ na postrzeganie mostu i jego otoczenia. Wnioski przedstawiają zarówno wady, jak i zalety przyjętych rozwiązań.

Słowa kluczowe: ul. Azaliowa, most zespolony, most łukowy, analiza statyczna, Midas Civil.

Edytor: K. Żółtowski

 

Michalina Kołodziejczak, Anna Olma: Analiza ruchu drogowego wraz z koncepcją przebudowy skrzyżowania drogi DK78 z łącznicą węzła Zabrze Północ w Zabrzu. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 11–12, 2022, s. 405–410

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń przepustowości i oceny warunków ruchu istniejącego i projektowanego ronda węzła „Zabrze Północ” w Zabrzu. Porównano je do wyników symulacji ruchu w programie PTC VIISSIM oraz zaobserwowanych i określonych z pomiarów warunków ruchu. Przedstawiono koncepcję przebudowy ronda zapewniającą większą przepustowość skrzyżowania i korzystniejsze warunki ruchu.

Słowa kluczowe: geometria skrzyżowania, rondo turbinowe, przepustowość, ocena warunków ruchu.

Edytor: M. Kieć

 

Mateusz Kałuża, Mirosław Kotasiński, Joanna Bzówka, Paweł Dronszczyk: Wpływ siatki z włókna szklanego na zależności pomiędzy wybranymi wskaźnikami czaszy ugięć a modułami warstw konstrukcji z obliczeń odwrotnych. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 11–12, 2022, s. 411–417

Przedmiotem opracowania jest analiza zależności pomiędzy wartościami wskaźników krzywizny czaszy ugięć warstw nawierzchni drogowej, określonej ugięciomierzem FWD, a modułami uzyskanymi z obliczeń odwrotnych. Badano wpływ siatki z włókna szklanego, zabudowanej w spodzie warstw z betonu asfaltowego, na te zależności. Zestawiono wyniki pomiaru z 2019 roku oraz kontrolnego z 2021 roku. Z uwagi na stosunkowo małą liczbę punktów pomiarowych oraz specyfikę porównywanych danych, zaobserwowane zależności należy traktować jako wstępne.

Słowa kluczowe: siatka z włókna szklanego, wskaźniki krzywizny, czasza ugięć, ugięciomierz FWD, obliczenia odwrotne.

Edytor: M. Sarnowski

 

z historii drogownictwa – Wiesław pomykała: Mosty Lubelszczyzny w Dolinie  Wieprza. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 11–12, 2022, s. 418–423

Rzeka Wieprz jest jedną z największych rzek we wschodniej Polsce. Niepowtarzalny krajobraz Doliny Wieprza tworzą nieregularne meandrujące koryta otoczone drzewami i zaroślami. Rzeka jest jedną z najważniejszych korytarzy ekologicznych w regionie, tworząc liczne siedliska dla wielu roślin i zwierząt. Od najdawniejszych czasów na Wieprzu i jego dopływach budowane były mosty drogowe. Ponieważ były to mosty o konstrukcji drewnianej, tymczasowej, praktycznie wszystkie zostały częściowo lub całkowicie zniszczone w czasie obu wojen światowych, lecz po II Wojnie Światowej większość z nich została odbudowana. W artykule autor przedstawia historię tych mostów i ich stan obecny.

Słowa kluczowe: Dolina Wieprza, mosty drogowe, historia.

Edytor: T. Siwowski

 

Piotr Jaskuła, Łukasz Mejłun, Cezary Szydłowski, Marcin Stienss: Wpływ zastosowania zbrojenia warstw asfaltowych geosyntetykami na nośność remontowanej nawierzchni drogowej – cz. 1. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 11–12, 2022, s. 426–436

Artykuł prezentuje efekty rozpoczętego i trwającego programu badawczego, którego celem jest poszukiwanie trwałego i skutecznego rozwiązania wzmocnienia nawierzchni lub remontu nawierzchni, jakim jest zbrojenie nawierzchni drogowych w warstwach asfaltowych geosiatkami z włókien szklanych, szklano-węglowych i węglowych wstępnie przesączonych asfaltem. Siatki te zostały wykorzystane jako zbrojenie warstw asfaltowych na fragmencie remontowanej nawierzchni asfaltowej drogi krajowej nr 55. W ramach realizacji pierwszego etapu prac przeprowadzono badania przygotowawcze, badania terenowe nośności i równości przed i po wykonaniu remontu oraz laboratoryjne badanie sczepności międzywarstwowej. Badania pokazały, że przeprowadzony remont przyniósł zamierzony skutek, a największe korzyści uzyskano w przypadku wbudowania siatki szklanej i siatki węglowej.

Słowa kluczowe: zbrojenie, remont nawierzchni asfaltowych, geosiatki, wzmocnienie, nośność, sczepność międzywarstwowa.

Edytor: P. Mieczkowski

 

 

ABSTRACTS

 

JERZY KUKIEŁKA: Procedures and realization of expressways in Poland. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 11–12, 2022, pp. 384–388

The paper summarizes the experiences in the implementation of the planned network of national roads in Poland. The procedures for planning expressways and highways adopted in the National Spatial Development Concept and their impact on the environment and landscape are described. A literature review was carried out on the problems observed by road administration units realizing planned tasks related to the construction of expressways. The issues related to the possibility of recycling existing roads in the construction of expressways were described.

Keywords: planning; designing; realization; express roads.

Edytor: Janusz Bohatkiewicz

 

from foreign press – Sven Gohl: Digitalisation in asphalt pavements construction – practical experience from Baden-Württemberg. Part 2 (by: Marek Danowski, Wiktor Murawski). “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 11–12, 2022, pp. 389–396

Since 2018, new regulations for the implementation of asphalt surfaces with a higher quality standard have been in the experimental phase in Baden-Württemberg. Increased requirements affect both the planning and execution of paving works. In October 2018, the Ministry of Transport of Baden-Württemberg published the standards of surface execution in the form of a manual entitled “Quality in the construction of asphalt surfaces in Baden-Württemberg 4.0 – QSBW 4.0”. The manual contains the description of contract model for surface works and lists of works. Part 1 of the article presented the history of the development of the QSBW 4.0 instruction and the content on dynamic supply control and requirements for the preparation (milling) of the substrate. Part 2 of the article is devoted to the incorporation of new asphalt layers and the related extended quality control of works.

Keywords: digitalisation, pavements construction.

Edytor: P. Mieczkowski

 

Mateusz Marciniuk, Krzysztof Śledziewski: Concept for the construction of a bridge over the river Bystrzyca in Lublin – a compendium of analyses performed as part of the thesis. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 11–12, 2022, pp. 397–404

In constantly developing cities, it is becoming necessary to look for new transportation routes to meet the needs of city residents. Using the example of the bridge over the river Bystrzyca in Lublin, the history of previous structures was analyzed, as well as the possibility of building a new bridge structure. For the analysis, assumptions were made and the Midas Civil 2020 program was used. This allowed the development of a concept for the construction of the bridge. Afterwards, the aesthetic qualities of the structure were considered, as they have a direct impact on the perception of the bridge and its surroundings. The conclusions present both advantages and disadvantages of the adopted solutions.

Keywords: Azaliowa Street, composite bridge, arch bridge, static analysis, Midas Civil.

Edytor: K. Żółtowski

 

Michalina Kołodziejczak, Anna Olma: Traffic analysis with the concept of reconstruction of the intersection of DK78 road with the connector of Zabrze Północ. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 11–12, 2022, pp. 405–410

The article presents the results of capacity calculations and the assessment of traffic conditions for the existing and planned roundabout at the Zabrze Północ junction in Zabrze. They were compared to results of the traffic simulation in the PTC VISSIM program and the observed and determined traffic conditions measurements. The concept of reconstruction of the roundabout was presented, ensuring great er capa city of the intersection and more favorable traffic conditions.

Keywords: intersection geometry, turbine roundabout, capacity, assessment od traffic conditions.

Edytor: M. Kieć

 

Mateusz Kałuża, Mirosław Kotasiński, Joanna Bzówka, Paweł Dronszczyk: Glass fiber mesh influence on the relationship between chosen deflection basin parameters and back calculated pavement layers moduli. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 11–12, 2022, pp. 411–417

The main subject of this paper is to analyse the corelation between values of deflection basin parameters and back calculated layers moduli. The influence of glass-fiber mesh, located under asphalt layers, was investigated. The FWD measures were used to determine the bowl of deflection indicators and to back calculate the layers moduli. The results of the primary measure from 2019 were compared with an additional control measure from 2021. Because of relatively small number of measure points, presented analyses and observations should be considered as preliminary.

Keywords: deflection basin parameters, FWD, glass fiber mesh, back-calculation analysis.

Edytor: M. Sarnowski

 

ROAD ENGINEERING HISTORY – Wiesław pomykała: Bridges of the Lublin region in the Wieprz Valley. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 11–12, 2022, pp. 418–423

The Wieprz River is one of the largest rivers in eastern Poland. The unique landscape of the Wieprz Valley is created by irregular meandering riverbeds surrounded by trees and thickets. The river is one of the most important ecological corridors in the region, creating numerous habitats for many plants and animals. Since ancient times, road bridges have been built on the Wieprz and its tributaries. Because they were wooden temporary bridges, virtually all of them were partially or completely destroyed during both World Wars, but after World War II most of them were rebuilt. In the article, the author presents the history of these bridges and their current technical state.

Słowa kluczowe: Wieprz Valley, road bridges, history.

Edytor: T. Siwowski

 

Piotr Jaskuła, Łukasz Mejłun, Cezary Szydłowski, Marcin Stienss: Influence of geosynthetic reinforcement of asphalt layers on the bearing capacity of the repaired pavement – part 1. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 11–12, 2022, pp. 426–436

The article presents the effects of the initiated and ongoing research program, where the aim is to search for a durable and effective solution for reinforcement or repair the pavement, where asphalt layers are reinforced with several types of geogrids (glass, glass-carbon, carbon) precoated with bitumen. These geogrids were used as reinforcement on a section of national road no. 55 during repair works. First stage of the research program consisted of preparatory tests that included field tests of load bearing capacity of the pavement, evenness before and after the repair and laboratory tests of interlayer bonding. The research showed that the renovation that was carried out brought the intended effect and the greatest benefits were obtained in the case of using glass grid and carbon grid.

Keywords: reinforcement, repair of asphalt pavements, geogrids, bearing load capacity, interlayer bond.

Edytor: P. Mieczkowski

.