DROGOWNICTWO 10/2022

 

SPIS TREŚCI

 

Grzegorz Kuczaj: Przepisy techniczno-budowlane w nowym systemie wymagań technicznych w drogownictwie ..............................         337

Janusz Bohatkiewicz: Rola Komitetów Technicznych Polskiego Kongresu Drogowego w kształtowaniu Wzorców i Standardów w drogownictwie               339

Janusz Bohatkiewicz: Aktualne informacje o Wzorcach i Standardach       ........................................................................................................... 341

Jacek Alenowicz, Bohdan Dołżycki, Piotr Jaskuła: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementów dróg ............................................         345

Radosław Bąk, Mariusz Kieć, Krystian Woźniak: Wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów i wjazdów – wymagania projektowe ......         349

Tomasz Siwowski: Katalog oraz podręcznik projektowania typowych drogowych obiektów mostowych ........................................      359

Janusz Rymsza: Wytyczne mostowe rekomendowane przez Ministra Infrastruktury jako element systemu przepisów techniczno-budowlanych w Polsce                   368

Marek SALAMAK, Jacek MAGIERA: Powiązanie wymagań technicznych dotyczących dróg i mostów z metodyką BIM .............................         372

Z życia PIARC nr 3 (opr. Aleksandra Skorupska) ................         379

Konferencje i seminaria ................................         380

 

CONTENTS

 

Grzegorz Kuczaj: Technical and construction law in the new system of technical requirements in road engineering ...........................         337

Janusz Bohatkiewicz: The role of the Technical Committees of the Polish Road Congress in creation of Guidelines and Standards in road sector                      339

Janusz Bohatkiewicz: Up-to-date information on Standards and Standards ........................................................................................................... 341

Jacek Alenowicz, Bohdan Dołżycki, Piotr Jaskuła: Catalogue of typical pavement structures intended for very light traffic and for other elements of roads .............................................................         345

Radosław Bąk, Mariusz Kieć, Krystian Woźniak: Guidelines for driveways design – design requirements ................................         349

Tomasz Siwowski: Catalogue and manual for the design of typical road bridges .............................................................         359

Janusz Rymsza: Bridge guidelines recommended by the Minister of Infrastructure as part of the system of technical and construction regulations in Poland               368

Marek SALAMAK, Jacek MAGIERA: Linking technical requirements for roads and bridges with the BIM methodology ..........................         372

 DROGOWNICTWO 10/2022

 

STRESZCZENIA

 

Grzegorz Kuczaj: Przepisy techniczno-budowlane w nowym systemie wymagań technicznych w drogownictwie. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 10, 2022, s. 337–338

W dniu 21 września 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, które zastąpiło przepisy techniczno-budowlane obowiązujące przez ostatnie dwadzieścia lat. W artykule przedstawiono rys historyczny wydawania przepisów techniczno-budowlanych w Polsce, przyczyny podjęcia przez Ministerstwo Infrastruktury prac nad nowym rozporządzeniem oraz przyjęte rozwiązania w nowym systemie wymagań technicznych. Opisano również konsekwencje wejścia w życie nowych regulacji, w tym dla inżynierów i administracji drogowej.

Słowa kluczowe: wzorce i standardy, wytyczne, przepisy techniczno-budowlane.

Edytor: J. Bohatkiewicz

 

Janusz Bohatkiewicz: Rola Komitetów Technicznych Polskiego Kongresu Drogowego w kształtowaniu Wzorców i Standardów w drogownictwie. Aktualne informacje o Wzorcach i Standardach. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 10, 2022, s. 339–344

Zmiany w systemie przepisów dotyczących warunków technicznych dla dróg i mostów dokonała się 21 września 2022 r. Zmiany spowodowały konieczności przygotowania szeregu Wytycznych tematycznych dotyczących projektowania, budowy i utrzymania dróg oraz mostów. Wytyczne te były konsultowane z branżą w drugiej połowie 2020 r. W celu zapewnienia aktualności i jakości nowych Wytycznych Minister Infrastruktury na wniosek Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy powołał trzy Komitety Techniczne ds. WiS – drogownictwa, mostownictwa i cyfryzacji drogownictwa i mostownictwa. Obecne prace Komitetów Technicznych skupiają się nad opiniowaniem przygotowanych Wytycznych.

Słowa kluczowe: Wzorce i Standardy, wytyczne rekomendowane, Komitety Techniczne ds. WiS.

Edytor: J. Bohatkiewicz

 

Jacek Alenowicz, Bohdan Dołżycki, Piotr Jaskuła: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementów dróg WR-D-63 – omówienie. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 10, 2022, s. 345–348

W lipcu bieżącego roku zostało rekomendowane do stosowania przez Ministra Infrastruktury opracowanie WR-D-63, w którym zostały zawarte typowe konstrukcje nawierzchni dla dróg obciążonych bardzo lekkim ruchem oraz konstrukcje nawierzchni dla innych elementów dróg, obejmujących zatoki przystankowe, stanowiska postojowe, drogi manewrowe, drogi dla pieszych oraz drogi dla rowerów. W artykule przedstawiono zakres stosowania i ogólne założenia przyjęte w opracowaniu katalogu WR-D-63. Przedstawiono sposób przyjmowania konstrukcji nawierzchni oraz wybrane typowe nawierzchnie. Zwrócono uwagę na potrzebę opracowania katalogu WR-D-63, który stanowi uzupełnienie typowych konstrukcji nawierzchni przedstawionych w katalogach nawierzchni podatnych, półsztywnych i sztywnych z roku 2014.

Słowa kluczowe: typowe konstrukcje nawierzchni, bardzo lekki ruch, zatoki przystankowe, parkingi, drogi dla pieszych i rowerów.

Edytor: P. Mieczkowski

 

Radosław Bąk, Mariusz Kieć, Krystian Woźniak: Wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów i wjazdów – wymagania projektowe. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 10, 2022, s. 349–358

W artykule przedstawiono nowe wytyczne do projektowania zjazdów, wyjazdów i wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach (WR-D-33), które po okresie konsultacji będą rekomendowane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. W artykule szczególną uwagę zwrócono na zjazdy wyjazdy i wjazdy zwykłe. Opisano najważniejsze aspekty projektowania połączeń zwykłych, w tym klasyfikacje połączeń w odniesieniu do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Słowa kluczowe: wytyczne, zjazd, wyjazd, wjazd, widoczność, dostęp.

Edytor: M. Kieć

 

Tomasz Siwowski: Katalog oraz podręcznik projektowania typowych drogowych obiektów mostowych. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 10, 2022, s. 359–367

W artykule przedstawiono nowe wytyczne WR-M-21 „Katalog typowych drogowych obiektów mostowych” oraz WR-M-22 „Podręcznik projektowania drogowych obiektów mostowych według Eurokodów w praktyce”. Oba opracowania powstały, aby umożliwić w praktyce optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych i są rekomendowane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

Słowa kluczowe: drogowe obiekty mostowe, katalog konstrukcyjny, podręcznik projektowania.

Edytor: T. Siwowski

 

Janusz Rymsza: Wytyczne mostowe rekomendowane przez Ministra Infrastruktury jako element systemu przepisów techniczno-budowlanych w Polsce. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 10, 2022, s. 368–371

Nowy system przepisów techniczno-budowlanych w obszarze polskiego mostownictwa polega głównie na tym, że obligatoryjne rozporządzenie dotyczące drogowych obiektów mostowych zastąpiono obligatoryjnym rozporządzeniem dotyczącym dróg publicznych (którego elementem są konstrukcje mostowe) oraz zestawem nieobligatoryjnych wytycznych. Niewiele wymagań obligatoryjnych w nowym rozporządzeniu i dużo wymagań nieobligatoryjnych w wytycznych ma umożliwić stosowanie aktualnej wiedzy naukowej i technicznej w mostownictwie oraz pobudzić inwencję twórczą projektantów i wykonawców w tym obszarze. Minister Infrastruktury rekomendując w marcu 2021 r. pierwsze 14 wytycznych do stosowania w mostownictwie rozpoczął budowę nowego systemu przepisów.

Słowa kluczowe: drogowe konstrukcje mostowe, wytyczne rekomendowane.

Edytor: T. Siwowski

 

Marek SALAMAK, Jacek MAGIERA: Powiązanie wymagań technicznych dotyczących dróg i mostów z metodyką BIM. „Drogownictwo”, rok LXXVII, nr 10, 2022, s. 372–378

Artykuł omawia podjęte w ostatnich latach działania mające na celu wdrożenie metodyki BIM w branży drogowo-mostowej w kontekście cyfryzacji całego budownictwa oraz tworzonych obecnie nowych wymagań technicznych dotyczących dróg i mostów. Prace te prowadzone są w różnych gremiach tworzonych na poziomie rządowym i pozarządowym. Zwrócono przy tym uwagę na konieczność integracji tych działań, aby nie ograniczać się tylko do samej implementacji metodyki BIM. W docelowej perspektywie chodzi bowiem o cyfryzację wszystkich procesów budowlanych i to w całym cyklu życia obiektu drogowego lub mostowego.

Słowa kluczowe: drogi, mosty, infrastruktura, zarządzanie zasobami, BIM.

Edytor: T. Siwowski

 

 

ABSTRACTS

 

Grzegorz Kuczaj: Technical and construction law in the new system of technical requirements in road engineering. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 10, 2022, pp. 337–338

On September 21, 2022, the ordinance of the Minister of Infrastructure of June 24, 2022 on technical and construction regulations for public roads entered into force, which replaced the technical and construction regulations in force for the last twenty years. The article presents the history of issuing technical and construction regulations in Poland, the reasons for the Ministry of Infrastructure to work on the new regulation and the solutions adopted in the new system of technical requirements. The consequences of the entry into force of the new regulations were also described, including for engineers and road administration.

Keywords: standards, guidelines, technical and construction regulations.

Edytor: J. Bohatkiewicz

 

Janusz Bohatkiewicz: The role of the Technical Committees of the Polish Road Congress in creation of Guidelines and Standards in road sector. Up-to-date information on Standards and Standards. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 10, 2022, pp. 339–344

Changes to the system of technical conditions regulations for roads and bridges took place on 21 September 2022. These changes have resulted in the need to prepare a series of Thematic Guidelines for the design, construction and maintenance of roads and bridges. These guidelines were consulted with the road sector experts in the second half of 2020. To ensure the timeliness and quality of the new Guidelines, the Minister of Infrastructure, at the request of the Polish Road Congress Association, appointed three Technical Committees for Guidelines and Standards – road, bridge and digitalization of road and brides. The current work of the Technical Committees is focused on giving an opinion on the prepared Guidelines.

Keywords: Benchmarks and standards, recommended guidelines, WiS Technical Committees.

Edytor: J. Bohatkiewicz

 

Jacek Alenowicz, Bohdan Dołżycki, Piotr Jaskuła: Catalogue of typical pavement structures intended for very light traffic and for other elements of roads WR-D-63 – description. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 10, 2022, pp. 345–348

In July this year WR-D-63 study has been recommended for use by the Minister of Infrastructure. In the study typical pavement structures for very low traffic volume roads are presented as well as pavement structures for other road elements, namely, bus bays, parking stands, maneuvering roads, pedestrian and bicycle lanes. The article presents scope of the catalogue WR-D-63 and general assumptions adopted in its development. The procedure of pavement structure evaluation is given and chosen typical pavements are presented. Attention is drawn to the need for development of WR-D-63 catalogue, which complements the typical pavement structures presented in the 2014 catalogs of flexible, semi-rigid and rigid pavements.

Keywords: typical pavement structures, very low traffic, bus bays and parkings, pedestrian and bicycle roads.

Edytor: P. Mieczkowski

 

Radosław Bąk, Mariusz Kieć, Krystian Woźniak: Guidelines for driveways design – design requirements. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 10, 2022, pp. 349–358

The article presents new guidelines for the driveways designing for rural roads and streets (WR-D-33), which will be recommended for use by the Ministry of Infrastructure after the consultation period. In the article, special attention was paid to standard driveways. The most important aspects of designing standard driveways are described, including the classification of driveways in relation to the currently binding technical and construction regulations.

Key words: guidelines, driveway, exit, entry, visibility, access.

Edytor: M. Kieć

 

Tomasz Siwowski: Catalogue and manual for the design of typical road bridges. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 10, 2022, pp. 359–367

The article presents the new guidelines WR-M-21 “Catalogue of typical road bridges” and WR-M-22 “Manual of design of road bridges according to Eurocodes in practice”. Both, guidelines and manual were created to enable in practice, optimization of the process of road investment implementation and are recommended for use by the Ministry of Infrastructure.

Key words: road bridges, structural catalogue, design manual.

Edytor: T. Siwowski

 

Janusz Rymsza: Bridge guidelines recommended by the Minister of Infrastructure as part of the system of technical and construction regulations in Poland. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 10, 2022, pp. 368–371

The new system of technical and construction regulations in the area of Polish bridge construction consists mainly in the fact that the obligatory regulation for road bridges has been replaced by an obligatory regulation for public roads (of which bridge structures are an element) and a set of nonobligatory guidelines. The few mandatory requirements in the new regulation and the many non-mandatory requirements in the guidelines are intended to enable the application of up-to-date scientific and technical knowledge in bridge construction and to stimulate the creative inventiveness of designers and contractors in this area. By recommending the first 14 guidelines for use in bridges in March 2021, the Minister of Infrastructure has started to build a new system of regulations.

Keywords: road bridge structures, recommended guidelines.

Edytor: T. Siwowski

 

Marek SALAMAK, Jacek MAGIERA: Linking technical requirements for roads and bridges with the BIM methodology. “Drogownictwo”, vol. LXXVII, No. 10, 2022, pp. 372–378

The article discusses the activities undertaken in recent years to implement the BIM methodology in the road and bridge industry in the context of digitization of the entire construction industry and the currently created new technical requirements for roads and bridges. These works are carried out in various bodies established at the governmental and non-governmental level. At the same time, attention was paid to the need to integrate these activities so as not to be limited only to the implementation of the BIM methodology. In the target perspective, it is about the digitization of all construction processes, and this throughout the life cycle of a road or bridge structure.

Keywords: roads, bridges, infrastructure, asset management, BIM.

Edytor: T. Siwowski