Najnowszy numer

Inne czasopisma SITKDrogownictwo 8-9/2023

Data publikacji: 2024-04-17 14:15:00

DROGOWNICTWO 8-9/2023

 

SPIS TREŚCI

Arkadiusz Leśko: BIM i technologie projektowania infrastruktury: Doskonalenie praktyk dla sukcesu inwestycji ...........................................             4

Jacek Magiera: Model dojrzałości cyfryzacji dla branży drogowej i mostowej. Możliwe kierunki rozwoju kolejnych opracowań WiS z serii BIM-D i BIM-M ......             9

Dariusz Kasznia, Paweł Łaguna, Jędrzej Pasalski: Porządki w danych, czyli PN-EN ISO 19650 cz.1 w praktyce ........................................           16

Samorządowa Mapa Drogowa – Mazowsze ........................           21

Małgorzata Stryczek: BIM zamawiającego vs. bim projektanta – czy to ten sam bim? Wnioski z projektu pilotażowego budowy obwodnicy Zatora .....           33

Tomasz Owerko, Karolina Tomaszkiewicz: Schemat i technologia otwartych standardów wymiany informacji dla projektów infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o metodykę BIM – zagadnienia wstępne ........................................           39

Konferencja Naukowo-Techniczna – LXIV Techniczne Dni Drogowe 2023 (oprac. Ewa Wojdyńska)  ........................................................................................................... 47

Z żałobnej karty: Wspomnienie o Włodku Supernaku (oprac. Marek Rolla)        ........................................................................................................... 49

Sprawozdanie z 68. Krynickiej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB (oprac. Joanna Bzówka) ............           51

 

CONTENTS

Arkadiusz Leśko: BIM and infrastructure design technologies: Enhancing practices for investment success ......................................................             4

Jacek Magiera: Maturity Model for the Digital Transformation of the Road and Bridge Construction Sectors in Poland. Prospective directions for the development of subsequent BIM-M and           ........................................................................................................... 9

Dariusz Kasznia, Paweł Łaguna, Jędrzej Pasalski: Ordering data, or EN ISO 19650 part 1 in practice .................................................           16

Local government road map of Mazovia ..........................           21

Małgorzata Stryczek: Employer’s BIM vs. Design Engineer’s BIM – are these aligned? Conclusions of Zator bypass pilot project ......................           33

Tomasz Owerko, Karolina Tomaszkiewicz: Schema and technology for open information exchange standards for infrastructure projects based on BIM methodology - preliminary aspects ........................................................................................................... 39

Scientific and Technological Conference – LXIV Technical Road Days (by Ewa Wojdyńska)        ........................................................................................................... 47

obituary: Memories of Włodek Supernak (by Marek Rolla) .......           49

Report from the 68th Krynica Scientific Conference (by Joanna Bzówka)                       51

DROGOWNICTWO 8-9/2023

 

STRESZCZENIA

 

Arkadiusz Leśko: BIM i technologie projektowania infrastruktury: Doskonalenie praktyk dla sukcesu inwestycji. Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 8–9, 2023, s. 4–8

Publikacja przybliża wyzwania związane z cyfryzacją w projektowaniu infrastruktury, analizując innowacyjne podejścia firmy Arkance Systems. Zawiera także przykłady udanych wdrożeń BIM, podkreślając znaczenie wsparcia zewnętrznego dla rozwoju przedsiębiorstwa inżynieryjnego.

Słowa kluczowe: BIM, cyfrowa transformacja, wdrożenia, przykłady, projektowanie, infrastruktura.

 

Jacek Magiera: Model dojrzałości cyfryzacji dla branży drogowej i mostowej. Możliwe kierunki rozwoju kolejnych opracowań WiS z serii BIM-D i BIM-M. Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 8–9, 2023, s. 9–15

W artykule omówiona jest całościowa wizja rozwoju standardów dotyczących cyfryzacji branży drogowej i mostowej, uwzględniająca perspektywy całego cyklu życia infrastruktury drogowej i mostowej, jak i ich różnych interesariuszy (projektantów, wykonawców, zarządców, operatorów oraz organa administracji publicznej, w szczególności rozwój systemów e-administracji/Inteligentnej Infrastruktury/Cyfrowego Bliźniaka Kraju). Materiał przedstawiany w niniejszej publikacji jest wynikiem pracy autora w Komitecie Technicznym Cyfryzacji (KTC) przy Ministrze Infrastruktury (MI) oraz Polskim Kongresie Drogowym (PKD) i jest propozycją nadania pewnej struktury i porządku dla opracowywania kolejnych – po BIM M-01 i BIM D‑01 – opracowań z serii Wzorców i Standardów. Są one zaproponowane w odniesieniu i spójnie z opracowanym niezależnie Modelem Dojrzałości Transformacji Cyfrowej Polskiego Budownictwa, które zostało opracowane przez autora na rzecz Grupy Roboczej ds. BIM przy Ministrze Rozwoju i Technologii (GRdsBIM, MRiT).

Słowa kluczowe: model dojrzałości cyfryzacji sektora budownictwa drogowo-mostowego, standardy BIM, standardy GIS, standardy IT, systemy e-administracji, Inteligentna Infrastruktura, Cyfrowy Bliźniak Kraju.

 

Dariusz Kasznia, Paweł Łaguna, Jędrzej Pasalski: Porządki w danych, czyli PN-EN ISO 19650 cz. 1 w praktyce. Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 8–9, 2023, s. 16–20

Artykuł opisuje podstawowe zagadnienia związane z procesem zarządzania kontenerami informacyjnymi zawarte w normie PN-EN ISO 19650. Autorzy skupiają się na aspektach metodyki BIM związanych z właściwą strukturyzacją informacji zbieranych poza modelami BIM, lecz pozostających częścią modelu informacyjnego projektu (z ang. Project Information Model, PIM) i agregowanych we Wspólnym Środowisku Danych (z ang. Common Data Environment, CDE).

Słowa kluczowe: BIM, baza danych, zarządzanie danymi, wspólne środowisko danych, CDE, ISO 19650.

 

Małgorzata Stryczek: BIM zamawiającego vs. bim projektanta – czy to ten sam bim? Wnioski z projektu pilotażowego budowy obwodnicy Zatora. Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 8–9, 2023, s. 33–38

Na początku 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przystąpiła do realizacji  pierwszego projektu pilotażowego, wdrażającego metodykę i narzędzia BIM w środowisko projektu realizowanego w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres pilotażu obejmował trzy podstawowe obszary: standaryzację, wspólne środowisko danych i model informacyjny BIM. Prace nad dokumentacją projektową BIM zostały zakończone w 2023 roku. W niniejszym artykule dokonano przeglądu wniosków z projektu pilotażowego BIM budowy obwodnicy Zatora, które zostały zaprezentowane podczas Konferencji Naukowo-Technicznej LXIV Techniczne Dni Drogowe (Łódź, 6-8 listopada 2023). 

Słowa kluczowe: Projekt pilotażowy BIM, Zarządzanie Informacją, Standaryzacja, Model informacyjny BIM, Wspólne Środowisko Danych.

 

Tomasz Owerko, Karolina Tomaszkiewicz: Schemat i technologia otwartych standardów wymiany informacji dla projektów infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o metodykę BIM – zagadnienia wstępne. Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 8–9, 2023, s. 39–47

Publikacja obejmuje wstępne informacje przybliżające czytelnikom założenia stosowania standardów otwartych BIM dla projektów infrastrukturalnych. Poniższy tekst należy traktować jako pierwszy z serii publikacji. Podstawową przesłanką podjęcia tematu jest względnie zaawansowany stan prac nad standardem IFC 4.3, który umożliwia reprezentację informacji dotyczącej wybranych elementów infrastrukturalnych z wykorzystaniem dedykowanych klas IFC, a nie klas adaptowanych z domeny budownictwa ogólnego. Ponadto wydaje się konieczne wskazanie poprawnych relacji pomiędzy standardami BIM z uwzględnieniem ich zakresu odpowiedzialności, aby wysiłek związany z cyfryzacją całej branży budowlanej przyniósł jak najlepsze rezultaty.

Słowa kluczowe: BIM, IFC, standardy otwarte, IfcRoad, BCF, IDS, IDM, MVD, mvdXML, bSDD, openCDE API.

 

ABSTRACTS

 

Arkadiusz Leśko: BIM and infrastructure design technologies: Enhancing practices for investment success. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 8–9, 2023, pp. 4–8

The publication delves into the challenges of digitization in infrastructure design, analyzing innovative Arkance Systems approaches. It also highlights successful BIM implementations, emphasizing the importance of external support for the development of engineering enterprises.

Keywords: BIM, digital transformation, implementations, case studies, design, infrastructure.

 

Jacek Magiera: Maturity Model for the Digital Transformation of the Road and Bridge Construction Sectors in Poland. Prospective directions for the development of subsequent BIM-M and. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 8–9, 2023, pp. 9–15

In this paper discussed is a broad vision of the development of standards for the digitization of the road and bridge infrastructure, taking into account the perspectives of their entire life cycle as well as their various stakeholders (designers, contractors, managers, operators and public administration bodies, in particular the development of systems for e-administration/Intelligent Infrastructure/National Digital Twin). The material presented in this publication resulted from the author’s work in the Technical Committee for Digitization (KTC), Ministry of Infrastructure (MI) and the Polish Road Congress (PKD). Its main objective is to propose a hierarchical structure and order for the development of subsequent - after the BIM M-01 and BIM D 01 – standards in the Wzorce i Standardy series of publications. They are proposed in relation to and consistently with the independently developed Digital Transformation Maturity Model for the Polish Construction Industry, which was developed by the author for the BIM Task Group at the Ministry of Development and Technology (GRdsBIM, MRiT).

Keywords: maturity model for digitization of the road and bridge construction sector, BIM standards, GIS standards, IT standards, e-administration systems, Smart Infrastructure, National Digital Twin.

 

Dariusz Kasznia, Paweł Łaguna, Jędrzej Pasalski: Ordering data, or EN ISO 19650 part 1 in practice. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 8–9, 2023, pp. 16–20

This article describes the basic concepts of the information container management process found in PN-EN ISO 19650. The authors focus on aspects of the BIM methodology related to the proper structuring of information collected outside of BIM models but remaining part of the Project Information Model (PIM) and aggregated in the Common Data Environment (CDE).

Keywords: BIM, Building Information Modelling, common data environment, CDE, data management, ISO 19650.

 

 

Małgorzata Stryczek: Employer’s BIM vs. Design Engineer’s BIM – are these aligned? Conclusions of Zator bypass pilot project. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 8–9, 2023, pp. 33–38

At the beginning of 2020, the General Directorate for National Roads and Motorways commenced the first pilot project, implementing the BIM methodology and tools in the project environment based on the provisions of the Public Procurement Law. The scope of the pilot project covered three main areas: standardization, common data environment and BIM information model. BIM design documentation was completed in 2023. This article reviews the conclusions from the BIM pilot project of Zator bypass, which were presented during the LXIV Scientific and Technical Conference LXIV Technical Road Days (Łódź, 6-8 November, 2023).

Keywords: BIM Pilot Project, Information Management, Standardization, BIM Information Model,  Common Data Environment.

 

Tomasz Owerko, Karolina Tomaszkiewicz: Schema and technology for open information exchange standards for infrastructure projects based on BIM methodology - preliminary aspects. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 8–9, 2023, pp. 39–47

This publication provides preliminary information to introduce readers to the use of open BIM standards for infrastructure projects. The following text is made to be the first in a series of publications. The main reason for addressing this topic is the relatively advanced development status of the IFC 4.3 standard. This standard allows for the representation of information on selected infrastructure elements using dedicated IFC classes rather than classes adapted from the general construction domain. In addition, it seems necessary to identify the correct relationships between BIM standards with their respective responsibilities in order for the digitisation effort of the entire construction industry to bring the best possible results.

Keywords: BIM, IFC, open standards, IfcRoad, BCF, IDS, IDM, MVD, mvdXML, bSDD, openCDE API.

.