Najnowszy numer

Inne czasopisma SITKDrogownictwo 5-6-7/2023

Data publikacji: 2024-04-17 13:58:00

DROGOWNICTWO 5-6-7/2023

 

SPIS TREŚCI

 

Ewa Michalak: 40 lat działalności Katedry Dróg i Mostów na Politechnice Rzeszowskiej                     4

Mateusz SZARATA: Realizacja kompleksowych badań ruchu w Rzeszowie                     14

Lesław Bichajło: Dystrybucja uwagi wzrokowej kierowców na elementach drogi i jej wyposażenia    ........................................................................................................... 21

Krzysztof Kołodziej: Wpływ lepkości zerowego ścinania asfaltu z dodatkiem asfaltu naturalnego Trinidad Epuré oraz składu mastyksu na odporność na odkształcenia trwałe mieszanki asfaltu lanego ........................................................................................................... 31

Agnieszka Wiater: Zastosowanie prętów kompozytowych GFRP w polskim mostownictwie          ........................................................................................................... 36

Bartosz Piątek: Monitoring światłowodowy DFOS w konstrukcjach kablobetonowych    ........................................................................................................... 43

Maciej KULPA: Weryfikacja systemu monitoringu konstrukcji kompozytowych wykorzystującego czujniki światłowodowe DFOS .........................................            54

Mateusz Rajchel: Badania eksperymentalne wycofanych z eksploatacji łopat turbin wiatrowych przeznaczonych do budowy obiektów mostowych ..................            60

Krzysztof Trojnar: Doświadczenia projektowo-wykonawcze stabilizacji osuwiska z użyciem kolumn DSM ........................................................            66

LUCJAN JANAS: Akredytowane Laboratorium Badań Konstrukcji na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej ...............            72

Lesław Bichajło: Warsztaty Latającego Uniwersytetu Drogowego „LUD 2023”               78

Z życia PIARC nr 7 (opr. Aleksandra Skorupska)  .....................            83

Sprawozdanie z XIX Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Geotechników (opr. Joanna Bzówka)                      85

 

 

CONTENTS

 

Ewa Michalak: 40 years of activity of the Department of Roads and Bridges at the Rzeszów University of Technology ..................................................             4

Mateusz SZARATA: Implementation of Traffic Surveys in Rzeszów ...            14

Lesław Bichajło: Distribution of drivers visual attention on road elements and its equipment        ........................................................................................................... 21

Krzysztof Kołodziej: The Influence of Zero Shear Viscosity of TLA – Modified Binder and Mastic Composition on the Permanent Deformation Resistance of Mastic Asphalt Mixture       ........................................................................................................... 31

Agnieszka Wiater: GFRP Composite Rebar application in Polish bridge structures      ........................................................................................................... 36

Bartosz Piątek: DFOS fiber optic monitoring in post-tensioned structures                     43

Maciej KULPA: Verification of composite structure monitoring system based on DFOS sensors         ........................................................................................................... 54

Mateusz Rajchel: Experimental investigation of decommissioned wind turbine blades for use in bridge construction .................................................            60

Krzysztof Trojnar: Experiences in stabilization of the landslide using DSM columns     ........................................................................................................... 66

LUCJAN JANAS: Accredited Structure Test Laboratory at the Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture of the Rzeszów University of Technology            72

Lesław Bichajło: Flying Road University workshop “LUD 2023” ....            78

 

STRESZCZENIA

 

Mateusz SZARATA: Realizacja kompleksowych badań ruchu w Rzeszowie. Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 5–7, 2023, s. 14–20

Kompleksowe Badania Ruchu (KBR) mają na celu zebranie danych o zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców danego obszaru. Badania obejmują ankiety, pomiary natężenia ruchu drogowego i transportu publicznego oraz analizę danych przestrzennych. Informacje zebrane podczas KBR są wykorzystywane do planowania i rozwoju transportu, a także do poprawy jakości życia mieszkańców. Przedmiotem realizowanych prac przez zespół Katedry Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej było wykonanie pracy badawczej, na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, związane z określeniem zachowań transportowych mieszkańców. Zebrane informacje zostały wykorzystane m.in. do opracowania regionalnego symulacyjnego modelu transportowego.

Słowa kluczowe: Kompleksowe Badania Ruchu, Badania zachowań transportowych, model transportowy.

Edytor: Mariusz Kieć

 

Lesław Bichajło: Dystrybucja uwagi wzrokowej kierowców na elementach drogi i jej wyposażenia. Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 5–7, 2023, s. 21–30

W artykule opisano wyniki badań okulograficznych kierowców w aspekcie percepcji przestrzeni drogi. Badania wykonano w warunkach rzeczywistych, analizując parametry postrzegania wzrokowego grupy 30 kierowców. Podano klasyfikację kluczowych dla orientacji kierowcy elementów drogi i jej wyposażenia, stanowiących podstawę oceny sytuacji drogowej i bieżącej aktualizacji realizowanego modelu jazdy.

Słowa kluczowe: percepcja wzrokowa drogi, fiksacje wzroku, okulografia, oznakowanie drogi.

Edytor: Janusz Bohatkiewicz

 

Krzysztof Kołodziej: Wpływ lepkości zerowego ścinania asfaltu z dodatkiem asfaltu naturalnego Trinidad Epuré oraz składu mastyksu na odporność na odkształcenia trwałe mieszanki asfaltu lanego. Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 5–7, 2023, s. 31–35

Asfalt lany (MA) jest w ostatnich latach szczególnie popularny na nawierzchnie mostowe ze względu na wiele zalet, takich jak łatwa aplikacja, dobre właściwości hydroizolacyjne i wysoka trwałość. Wadą asfaltu lanego w porównaniu z innymi mieszankami mineralno-asfaltowymi jest jednak mniejsza odporność na odkształcenia trwałe. Asfalt naturalny Trinidad Epuré (TE) jest często stosowany w celu poprawy odporności na deformacje trwałe asfaltu lanego. Praktyczne doświadczenia pokazują, że w przypadku niedostatecznego uwzględnienia projektu nawierzchni MA i doboru materiałów mogą skutkować poważnymi uszkodzeniami. Dlatego też w niniejszej pracy oceniono wpływ dwóch parametrów: lepkości zerowego ścinania (ZSV) lepiszcza z dodatkiem asfaltu naturalnego TE oraz składu mastyksu określonego stosunkiem wypełniacz/lepiszcze na odporność na odkształcenia trwałe mieszanki MA. Podstawowym celem określenia ZSV lepiszcza z dodatkiem asfaltu naturalnego TE była ocena wpływu tego parametru na odporność na deformacje trwałe. Odporność mieszanek MA na deformacje trwałe (koleinowanie) oceniono na podstawie badania penetracji statycznej i dynamicznej.

Słowa kluczowe: asfalt lany, asfalt modyfikowany dodatkiem TE, lepkość zerowego ścinania, stosunek wypełniacz/lepiszcze, deformacje trwałe, penetracja statyczna, penetracja dynamiczna.

Edytor: Paweł Mieczkowski

 

Agnieszka Wiater: Zastosowanie prętów kompozytowych GFRP w polskim mostownictwie. Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 5–7, 2023, s. 36–42

W artykule przedstawiono przegląd zastosowań prętów kompozytowych w obiektach mostowych w Polsce. Pierwszym takim zastosowaniem była budowa mostu w Błażowej w 2015 roku. Kolejnymi obiektami była kładka pieszo-rowerowa w Nowym Sączu oraz kładki piesze w Toruniu. Przedstawiono również zarys laboratoryjnych badań betonowych elementów ze zbrojeniem niemetalicznym prowadzonych przez Katedrę Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej.

Słowa kluczowe: kompozyty FRP, zbrojenie kompozytowe, obiekt mostowy, pręty GFRP.

Edytor: Tomasz Siwowski

 

Bartosz Piątek: Monitoring światłowodowy DFOS w konstrukcjach kablobetonowych. Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 5–7, 2023, s. 43–53

Obiekty mostowe wykonane w technologii kablobetonu to obecnie jeden z najpowszechniej stosowanych rodzajów konstrukcji przy realizacji nowych szlaków komunikacji drogowej. Pomimo wieloletnich doświadczeń w ich wykonywaniu wciąż niejednokrotnie pojawiają się problemy związane z ich uszkodzeniami spowodowanymi głównie korozją cięgien sprężających. W referacie przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem monitoringu z użyciem czujników światłowodowych DFOS do wykrywania uszkodzeń w elementach kablobetonowych. Wbudowanie czujników na etapie wytwarzania elementów pozwala na uzyskanie wielu cennych informacji na temat ich pracy we wszystkich fazach budowy i eksploatacji.

Słowa kluczowe: kablobeton, mosty sprężone, monitoring, czujniki światłowodowe DFOS.

Edytor: Krzysztof Żółtowski

 

Maciej KULPA: Weryfikacja systemu monitoringu konstrukcji kompozytowych wykorzystującego czujniki światłowodowe DFOS. Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 5–7, 2023, s. 54–59

W artykule przedstawiono eksperymentalną weryfikację koncepcji systemu monitoringu konstrukcji kompozytowych FRP w oparciu o rozproszone czujniki światłowodowe (DFOS). Ten rodzaj czujników światłowodowych pozwala na geometrycznie ciągły pomiar, co skutkuje uzyskaniem znacznie szerszego spektrum informacji o badanym elemencie niż tradycyjne pomiary punktowe. Ponadto system DFOS został zintegrowany na etapie produkcji z laminatami, chroniąc umieszczone w materiale włókna pomiarowe. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań laboratoryjnych próbek materiałowych wyposażonych w czujniki DFOS oraz przedstawiono zalety przyjętego rozwiązania.

Słowa kluczowe: DFOS, monitoring, włókna światłowodowe, kompozyty, pomost, most drogowy.

Edytor: Tomasz Siwowski

 

Mateusz Rajchel: Badania eksperymentalne wycofanych z eksploatacji łopat turbin wiatrowych przeznaczonych do budowy obiektów mostowych. Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 5–7, 2023, s. 60–65

W artykule przedstawiono główne wyniki badań eksperymentalnych (statycznych i zmęczeniowych) wycofanej z eksploatacji łopaty turbiny wiatrowej typu LM 29.1 wykorzystanej do budowy pierwszej w Polsce kładki dla pieszych o rozpiętości 16,4 m. Badania dźwigara z łopaty turbiny wiatrowej przeprowadzono w schemacie czteropunktowego zginania na 11-metrowym odcinku, w celu oceny zachowania dźwigara w zakresie przenoszenia obciążeń, tj. oceny sztywności, wytrzymałości, ogólnego bezpieczeństwa i trwałości zmęczeniowej. Wyniki badań wykazały, że łopaty LM 29.1 nadają się do ponownego wykorzystania jako dźwigary mostowe do kładek o średniej rozpiętości.

Słowa kluczowe: kładka, łopaty turbin wiatrowych, recykling, kompozyty FRP, przegląd.

Edytor: Krzysztof Żółtowski

 

Krzysztof Trojnar: Doświadczenia projektowo-wykonawcze stabilizacji osuwiska z użyciem kolumn DSM. Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 5–7, 2023, s. 66–71

W artykule przedstawiono doświadczenia ze stabilizacji zbocza w trudnodostępnym terenie na wzgórzu. Zabezpieczenie stateczności zbocza polegało na formowaniu w gruncie metodą wgłębnego mieszania specjalnie ukształtowanych paneli. Panele miały określony kształt i lokalizację dobieraną na podstawie danych z monitoringu przemieszczeń i badań geotechnicznych podłoża. Rozwiązanie konstrukcyjne paneli oparto na analizach obliczeniowych prowadzonych na modelach numerycznych podłoża gruntowego.

Słowa kluczowe: osuwisko, wgłębne mieszanie gruntu, pomiary inklinometryczne, analiza stateczności

Edytor: Joanna Bzówka

 

 

ABSTRACTS

 

Mateusz SZARATA: Implementation of Traffic Surveys in Rzeszów. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 5–7, 2023, pp. 14–20

Traffic Surveys are designed to collect data on the traffic behavior of area residents. The surveys include measurements of traffic volumes, measurements in public transport and household interview survey. The survey was conducted in 16 municipalities around Rzeszów. The main objectives of these traffic surveys are to grasp trip characteristics of residents in the study area, which enables to provide various sources for setting up the integrated transport plan and to offer the necessary data for transport modeling.

Keywords: Traffic surveys, household interview survey, transportation model.

Edytor: Mariusz Kieć

 

Lesław Bichajło: Distribution of drivers visual attention on road elements and its equipment. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 5–7, 2023, pp. 21–30

The article describes the results of eye-tracking tests of drivers in the aspect of road space perception. The tests were carried out in real conditions, analyzing the parameters of visual perception of a group of 30 drivers. The classification of the key elements of the road and its equipment for the driver’s orientation, constituting the basis for the assessment of the road situation and the current update of the implemented driving model, is given.

Keywords: road visual perception, eye fixation, occulography, road signing, road markings.

Edytor: Janusz Bohatkiewicz

 

Krzysztof Kołodziej: The Influence of Zero Shear Viscosity of TLA – Modified Binder and Mastic Composition on the Permanent Deformation Resistance of Mastic Asphalt Mixture. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 5–7, 2023, pp. 31–35

Mastic asphalt (MA) has been particularly popular in recent years for bridge pavements due to many advantages such as easy application, good waterproofing properties, and high durability. However, the drawback of mastic asphalt in comparison to other asphalt mixtures is its lower resistance to permanent deformation. Trinidad Lake Asphalt (TLA) is often applied to make mastic asphalt resistant to permanent deformation. Practical experience demonstrates that serious failures may occur if MA pavement design and materials selection is not taken into account sufficiently. Therefore in this study, the influence of two parameters: zero shear viscosity (ZSV) of TLA-modified binder and mastic composition described by the filler–binder ratio, on the permanent deformation resistance of the MA mixture was evaluated. The primary purpose of determining the ZSV of the TLA-modified binders was to evaluate the rutting potential of the binders. The permanent deformation (rutting) resistance of the MA mixtures was evaluated based on static and dynamic indentation tests.

Keywords: mastic asphalt; TLA-modified bitumen; zero shear viscosity; filler-binder ratio; permanent deformation; static indentation test; dynamic indentation test.

Edytor: Paweł Mieczkowski

 

Agnieszka Wiater: GFRP Composite Rebar application in Polish bridge structures. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 5–7, 2023, pp. 36–42

The article presents an overview of the applications of composite bars in bridge structures in Poland. The first such application was the construction of a bridge in Błażowa in 2015. The next structures were a pedestrian and bicycle footbridge in Nowy Sącz and footbridges in Toruń. An outline of laboratory tests of concrete elements with non-metallic reinforcement conducted by the Department of Roads and Bridges of the Rzeszów University of Technology was also presented.

Keywords: FRP composite, composite reinforcement, bridge structure, GFRP rebars.

Edytor: Tomasz Siwowski

 

Bartosz Piątek: DFOS fiber optic monitoring in post-tensioned structures. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 5–7, 2023, pp. 43–53

Bridges made in post-tensioned concrete technology are currently one of the most commonly used types of structures in the construction of new road communication routes. Despite many years of experience in their implementation, there are still problems related to their damage caused mainly by corrosion of the prestressing tendons. The paper presents the results of research on the application of monitoring with the use of DFOS fiber optic sensors to detect damages in post-tensioned concrete elements. The incorporation of sensors at the stage of manufacturing elements allows for obtaining a lot of valuable information about their work in all phases of construction and operation.

Keywords: post-tensioned concrete, prestressed bridges, monitoring, DFOS fiber optic sensors.

Edytor: Krzysztof Żółtowski

 

Maciej KULPA: Verification of composite structure monitoring system based on DFOS sensors. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 5–7, 2023, pp. 54–59

The paper presents an experimental verification of the monitoring system idea for FRP composite structures based on distributed fiber optic sensors (DFOS). These measuring fibers allow for geometrically continuous measurement, which results in obtaining a much wider spectrum of information about the tested element than the traditional discret point measurements. In addition, the DFOS system was integrated at the production stage within the panel laminates, protecting mesuring fibers and making it durable and reliable. The article presents some results obtained during laboratory tests of material samples equiped with DFOS sensors and demonstrates the advantages of the adopted monitoring system.

Keywords: DFOS, monitoring, optic fibre, FRP composites, deck, road bridge.

Edytor: Tomasz Siwowski

 

Mateusz Rajchel: Experimental investigation of decommissioned wind turbine blades for use in bridge construction. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 5–7, 2023, pp. 60–65

This paper presents an experimental investigation of a decommissioned wind turbine blade, along with a conceptual design for a footbridge using two LM 29.1 wind blades to create a 16.4 meter span bridge. Additionally, a four-point edgewise bending test was performed on a 11-meter section of the wind blade to evaluate its load carrying behaviour: stiffness, strength, global safety and fatigue life. The results of these tests revealed that the LM 29.1 blades are suitable to be re-utilized as bridge girders for a medium-span footbridge.

Keywords: Footbridge, wind turbine blade, recycling, FRP composite, overview.

Edytor: Krzysztof Żółtowski

 

Krzysztof Trojnar: Experiences in stabilization of the landslide using DSM columns. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 5–7, 2023, pp. 66–71

The article describes the experience of stabilization work on the Rotunda Hill landslide. The stabilization method consisted in the construction of soil-cement blocks, used as rigid supports. A computational analysis of stability was carried out and the optimal method of slope protection was applied using Deep Soil Mixing technology. The arrangement and design of the DSM panels were adopted in accordance to the numerical analysis. After the stabilization work was completed, the Rotunda Hill area did not change its form and shape.

Keywords: Landslide, Deep Soil Mixing, Inclinometer Measurements, Stability Analysis.

Edytor: Joanna Bzówka

 

 

.