DROGOWNICTWO 2–3/2023

 

SPIS TREŚCI

 

Joanna Płygawko, Katarzyna Weran, Leszek Bukowski: Zastosowanie destruktu asfaltowego na drogach krajowych ..........................................................................                  4

Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Grzegorz Mazurek, Przemysław Buczyński, Mateusz M. Iwański, Krzysztof Maciejewski, Piotr Ramiączek: Optymalizacja składu recyklowanej mieszanki mineralno-asfaltowej wytwarzanej w technologii asfaltu spienionego ....                  8

Stanisław MAJER, Paweł MIECZKOWSKI: Wpływ zastosowania imidazoliny w mieszankach mineralno-asfaltowych z granulatem asfaltowym ..............................................                21

Robert Jurczak, Marcin Marczak: Możliwość wykorzystania poprodukcyjnych odpadów gumowych w mieszankach mineralno-asfaltowych .............................................                29

Piotr Mackiewicz, Antoni Szydło: Wybrane zastosowania materiałów pochodzących z recyklingu konstrukcji betonowych w nawierzchniach drogowych .........................................                33

Szymon WĘGLIŃSKI: Ocena przydatności kruszywa z recyklingu przeznaczonego na podbudowę drogową wg normy PN-S-06102:1997 i Wymagań technicznych WT-4:2010 ............................                38

Bernardeta Dębska: Betony żywiczne zawierające odpady do zastosowań w infrastrukturze komunikacyjnej .....................................................................................                44

Z żałobnej karty: Wspomnienie o Andrzeju Pawlaczyku (1940–2022) .............                51

Piotr GÓRAK, Przemysław POSTAWA: Lekkie kruszywo ultrakompozytowe – idea ekologicznego i użytecznego wykorzystania odpadów mineralnych i sztucznych jako składnika betonu ..........                52

Tomasz Siwowski: Wykorzystanie kompozytów termoplastycznych powstałych z recyklingu tworzyw sztucznych do budowy obiektów mostowych ......................................................                59

Aleksander Duda, Tomasz Siwowski: Pakiety zużytych opon samochodowych w budownictwie drogowym – przegląd zastosowań ...............................................................                67

Mateusz Rajchel, Andrzej Adamcio, Wojciech Wilczyński: Wykorzystanie recyklowanych łopat turbin wiatrowych do budowy obiektów mostowych .......................................                76

KONFERENCJE I SEMINARIA .........................................................                83

Z życia PIARC nr 6 (opr. Aleksandra Skorupska) .......................................      III s.okł.

 

CONTENTS

 

Joanna Płygawko, Katarzyna Weran, Leszek Bukowski: The use of reclaimed asphalt on national roads .....................................................................................                  4

Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Grzegorz Mazurek, Przemysław Buczyński, Mateusz M. Iwański, Krzysztof Maciejewski, Piotr Ramiączek: Optimization of the composition of a cold recycled asphalt mixture with foamed bitumen ..............................                  8

Stanisław MAJER, Paweł MIECZKOWSKI: Influence of imidazoline in asphalt pavement with recycled asphalt pavement (RAP) ...................................................................                21

Robert Jurczak, Marcin Marczak: Possibility of using post-production rubber waste in asphalt mixtures .....................................................................................                29

Piotr Mackiewicz, Antoni Szydło: Selected use of materials from recycled concrete structures in pavement .....................................................................................                33

Szymon WĘGLIŃSKI: Evaluation of the usefulness of recycled aggregate for road sub-base according to PN-S-06102:1997 and Technical Requirements WT-4:2010 ...............................                38

Bernardeta Dębska: Resin concretes containing waste for applications in communication infrastructure ............................................................................................................................................... 44

Piotr GÓRAK, Przemysław POSTAWA: Ultracomposite lightweight aggregates – ecological and useful management mineral and plastic waste as a component of concrete ..............................                52

Tomasz Siwowski: The use of thermoplastic composites made from recycled plastics for the construction of bridge structures ..........................................................................                59

Aleksander Duda, Tomasz Siwowski: Waste tyre bales in road engineering – an overview of applications .....................................................................................                67

Mateusz Rajchel, Andrzej Adamcio, Wojciech Wilczyński: The use of recycled wind turbine blades for the construction of bridge structures


DROGOWNICTWO 2-3/2023

 

STRESZCZENIA

 

Joanna Płygawko, Katarzyna Weran, Leszek Bukowski: Zastosowanie destruktu asfaltowego na drogach krajowych. „Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 2–3, 2023, s. 4–7

Ponowne wykorzystanie destruktu asfaltowego w nowych drogach jest istotnym zagadnieniem w zakresie wdrażania gospodarki w obiegu zamkniętym oraz planowaniu i realizacji zadań na sieci dróg krajowych. Stosowanie destruktu asfaltowego na drogach krajowych wiąże się z koniecznością spełnienia wymagań z obszaru gospodarowania odpadami oraz wymagań zawartych w zapisach kontraktowych. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej inwestycji, na których destrukt asfaltowych jest z powodzeniem stosowany nie tylko w warstwach z betonu asfaltowego (AC), ale także w warstwie ścieralnej z mieszanki typu mastyks grysowy (SMA). Zwiększa się także ilość destruktu asfaltowego dodawanego do nowych mieszanek mineralno-asfaltowych.

W artykule przedstawiono doświadczenia związane z zastosowaniem destruktu asfaltowego na drogach krajowych, obecny stan prawny w obszarze stosowania destruktu asfaltowego oraz wybrane zagadnienia jakościowe związane ze stosowaniem destruktu zawarte we Wzorcowych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obowiązujących na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Słowa kluczowe: destrukt asfaltowy, recykling, nawierzchnie, drogi, SMA.

Edytor: Tomasz Siwowski

 

Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Grzegorz Mazurek, Przemysław Buczyński, Mateusz M. Iwański, Krzysztof Maciejewski, Piotr Ramiączek: Optymalizacja składu recyklowanej mieszanki mineralno-asfaltowej wytwarzanej w technologii asfaltu spienionego. „Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 2–3, 2023, s. 8–20

W wyniku prac utrzymaniowych nawierzchni asfaltowych w celu modernizacji jej konstrukcji nawierzchni powstają duże ilości destruktu asfaltowego (RAP). Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju należy ten materiał w jak najlepszy sposób wykorzystać do wytwarzania nowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Głównym kierunkiem jego zastosowania jest wytwarzanie na jego bazie recyklownej mieszanki mineralno-asfaltowej w technologii na zimno przeznczonej na dolne warstwy konstrukcji nawierzchni. W celu jego wykorzystania do wytwarzania nowej mieszanki Cold Mix Asphalt niezbędne jest zastosowanie spoiwa, które zapewni jak najkorzystniejsze parametry tego rodzaju materiału. W badaniach zastosowani spoiwo, które w swoim składzie zawiera cement CEM I 32.5R, wapno hydratyzowane i uboczne produkty pylaste. W czasie prac badawczych dokonywano oceny różnych kombinacji tego spoiwa w celu uzyskania jak najkorzystniejszych parametrów recyklowanej mieszanki mineralno-asfaltowej. Jako lepiszcze stosowano asfalt spieniony 70/100. Ocenie poddano następujące parametru recyklowanej mieszanki mineralno-asfaltowej: zawartość wolnych przestrzeni, odporność na oddziaływanie wody i mrozu oznaczając parametr ITSR, wskaźnik RWW+M wg AASHTO T283 oraz wskaźnik odporności na spękania wg PANK 4302 oraz moduł sztywności Sm w zakresie temperatur od -10oC do +40oC. Na podstawie kompleksu wykonanych badań ustalono optymalną zwartość składników spoiwa mieszanego zapewniająca odporność na oddziaływanie wody i mrozu recyklowanej mieszanki mineralno-asfaltowej wykonywanej w technologii na zimno. Wykonano odcinek doświadczany konstrukcji nawierzchni na podstawie którego dokonano weryfikacji wyników badań laboratoryjnych.

Słowa kluczowe: asfalt spieniony, destrukt asfaltowy, spoiwo mieszane, recyklowana mieszanka mineralno-asfaltowa.

Edytor: Michał Sarnowski

 

Stanisław MAJER, Paweł MIECZKOWSKI: Wpływ zastosowania imidazoliny w mieszankach mineralno-asfaltowych z granulatem asfaltowym. „Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 2–3, 2023, s. 21–28

Obecnie z uwagi na wymagania ochrony środowiska dąży się do jak największego ponownego wykorzystania materiałów w budownictwie. Sektorem, w którym wykorzystuje się najwięcej materiałów, jest budowa dróg. W Polsce rocznie produkuje się ponad 20 mln ton mieszanki mineralno-asfaltowej. Ponowne wykorzystanie materiału pochodzącego z rozbiórki nawierzchni – destruktu lub po jego przetworzeniu – granulatu jest działaniem możliwym i coraz częściej stosowanym. Asfalt w mieszance mineralno-asfaltowej, w zależności od rodzaju warstwy i typu mieszanki, stanowi od 4 do 6% całości. Jednak to jego właściwości decydują w największym stopniu o parametrach całej mieszanki. Możliwości użycia większych ilości granulatu asfaltowego do produkcji nowych mieszanek wymaga zastosowania dodatków regenerujących lepiszcze, redukujących efekty starzenia się lepiszcza. Preparatami, które mogą pełnić tego rodzaju funkcję są imidazoliny. Przeprowadzone badania granulatu asfaltowego z udziałem imidazoliny smalcowej świadczą, że substancja ta wpływa na zmiany właściwości zestarzonych lepiszczy asfaltowych, co pozwala z powodzeniem stosować ją w technologii drogowej.

Słowa kluczowe: granulat asfaltowy, imidazolina smalcowa, trwałość zmęczeniowa, recykling, mieszanki mineralno-asfaltowe.

Edytor: Michał Sarnowski

 

Robert Jurczak, Marcin Marczak: Możliwość wykorzystania poprodukcyjnych odpadów gumowych w mieszankach mineralno-asfaltowych. „Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 2–3, 2023, s. 29–32

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej typu BBTM 8A 45/80-65 modyfikowanej dodatkiem granulatu gumowego metodą na sucho. Granulat uzyskano w wyniku rozdrobnienia poprodukcyjnych odpadów gumowych z branży motoryzacyjnej. Przeprowadzona ocena wykazała, że mieszanka BBTM z dodatkiem granulatu w ilości 1,2% spełnia wymagania w zakresie zawartości wolnej przestrzeni, odporności na deformacje trwałe oraz wrażliwości na działanie wody i mrozu.

Słowa kluczowe: granulat gumowy, odpady poprodukcyjne gumowe, mieszanka BBTM, metoda na sucho.

Edytor: Janusz Bohatkiewicz

 

Piotr Mackiewicz, Antoni Szydło: Wybrane zastosowania materiałów pochodzących z recyklingu konstrukcji betonowych w nawierzchniach drogowych. „Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 2–3, 2023, s. 33–37

Tematem artykułu jest wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu nawierzchni betonowych w kruszarkach do wykonania nowych warstw konstrukcji nawierzchni drogowych i podłoża ulepszonego. Opady betonowe stanowią alternatywne źródło kruszywa, zastępując kruszywo naturalne. Przeprowadzono badania kruszywa betonowego z recyklingu w odniesieniu do obowiązujących wymagań krajowych. Wykazano przydatność kruszywa betonowego z recyklingu do ponownego wbudowania w niezwiązane i związane cementem warstwy konstrukcji nawierzchni i podłoża ulepszonego oraz wskazano na ograniczenia w stosowaniu tego typu materiałów. Artykuł zawiera przegląd badań w związku z realizacją zadań badawczych w projekcie RID I pt. „Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu”.

Słowa kluczowe: kruszywo betonowe z recyklingu, warstwy niezwiązane, warstwy związane cementem, RID.

Edytor: Paweł Mieczkowski

 

Szymon WĘGLIŃSKI: Ocena przydatności kruszywa z recyklingu przeznaczonego na podbudowę drogową wg normy PN-S-06102:1997 i Wymagań technicznych WT-4:2010. „Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 2–3, 2023, s. 38–43

W artykule przedstawiono wyniki wybranych badań laboratoryjnych kruszywa recyklingowego otrzymanego z przekruszenia wyburzanego obiektu inżynierskiego. Oceniono przydatność uzyskanego materiału pod względem uziarnienia, wysadzinowości i odporności na rozdrabnianie zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi dla kruszyw przeznaczonych na warstwy niezwiązane w konstrukcjach drogowych – normy PN-S-06102:1997 oraz Wymagań technicznych WT-4:2010. Wskazano różnice w ocenie parametrów oraz przydatności na warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej.

Słowa kluczowe: destrukt betonowy, mieszanki niezwiązane, recykling, podbudowy drogowe.

Edytor: Antoni Szydło

 

Bernardeta Dębska: Betony żywiczne zawierające odpady do zastosowań w infrastrukturze komunikacyjnej. „Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 2–3, 2023, s. 44–51

Zasady racjonalnego wykorzystania zasobów, materiałów i energii powinny być stosowane na każdym etapie życia produktu, również w momencie, gdy staje się on odpadem. W artykule zdefiniowano pojęcie betonu żywicznego (polimerobetonu), jego cechy techniczne oraz wskazano możliwości aplikacyjne w obszarze infrastruktury komunikacyjnej. Opisano sposoby modyfikacji tego typu kompozytów przez wybrane materiały odpadowe. Zestawiono wyniki badań polimerobetonów otrzymywanych z wykorzystaniem recyklatów i porównano je z właściwościami deklarowanymi przez producentów prefabrykatów polimerobetonowych dedykowanych do zastosowań w obszarze inżynierii komunikacyjnej.

Słowa kluczowe: polimerobeton, prefabrykaty, systemy odwodnień drogowych, systemy odwodnień mostowych, zastosowanie odpadów, odpady poli(tereftalanu etylenu)(PET), odpady gumy, odpady polietylenu (PE), zrównoważony rozwój, gospodarka o obiegu zamkniętym.

Edytor: Tomasz Siwowski

 

Piotr GÓRAK, Przemysław POSTAWA: Lekkie kruszywo ultrakompozytowe – idea ekologicznego i użytecznego wykorzystania odpadów mineralnych i sztucznych jako składnika betonu. „Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 2–3, 2023, s. 52–58

W artykule przedstawiono wyniki prac projektowych i badawczych, których celem było wytworzenie lekkiego kruszywa ultrakompozytowego (UCLA – ultracomposite lightweight aggregate) w rezultacie połączenia odpadów pochodzących z różnych strumieni. W wyniku procesu odpowiednio przeprowadzonej obróbki termicznej w specjalnie zaprojektowanych warunkach, wytworzono kompozyt w postaci granulek odpowiadających frakcji kruszywowej 2–8 mm. Uzyskano różne rodzaje kruszyw lekkich wykonanych przy użyciu różnych drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych, których podstawowe właściwości zostały zbadane i zaprezentowane. Dodatkowo zostały wykonane wstępne badania aplikacyjne tych kruszyw w funkcji składnika kompozytu betonowego. Badania przeprowadzono na zmodyfikowanych zaprawach normowych powszechnie wykonanych według zaleceń normy PN-EN 196-1, gdzie 25% objętości piasku normowego zostało zastąpione sztucznym kruszywem ultrakompozytowym.

Słowa kluczowe: PET, lekkie kruszywo, uboczne produkty spalania, kompozyt, odpady, gospodarka obiegu zamkniętego.

Edytor: Krzysztof Żółtowski

 

Tomasz Siwowski: Wykorzystanie kompozytów termoplastycznych powstałych z recyklingu tworzyw sztucznych do budowy obiektów mostowych. „Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 2–3, 2023, s. 59–66

Jeden z największych strumieni odpadów na świecie stanowią odpady z tworzyw sztucznych (OTS). Z kolei działem gospodarki o największym potencjale wykorzystania odpadów jest sektor budownictwa i produkcji materiałów budowlanych. Szczególnie ważna wydaje się możliwość wykorzystania odpadów w budownictwie przez ponowne ich zastosowanie jako składników do produkcji nowych elementów budowlanych. Przedmiotem artykułu jest prezentacja możliwości recyklingu OTS przez ich wykorzystanie do produkcji elementów budowlanych, służących do budowy obiektów mostowych.

Słowa kluczowe: odpady z tworzyw sztucznych, recykling, elementy konstrukcyjne, mosty.

Edytor: Krzysztof Żółtowski

 

Aleksander Duda, Tomasz Siwowski: Pakiety zużytych opon samochodowych w budownictwie drogowym – przegląd zastosowań. „Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 2–3, 2023, s. 67–75

Pakiety z opon mają znaczny potencjał w zastosowaniach drogowych, szczególnie tam, gdzie ich niska gęstość, odpowiednia przepuszczalność i łatwość w wbudowaniu dają im przewagę w stosunku do materiałów tradycyjnych. Zastosowania drogowe pakietów z opon obejmują m.in.: budowę nasypów, stabilizację i naprawę zboczy (osuwisk), podbudowę dróg na podłożu o niskiej wytrzymałości na ścinanie, materiał zasypowy konstrukcji oporowych i grawitacyjne konstrukcje oporowe (typu gabionowego). W artykule przedstawiono i zilustrowano kilka przykładów wykorzystania pakietów z opon w budownictwie drogowym, poprzedzonych przedstawieniem właściwości materiałowych i parametrów inżynierskich pakietów, stosowanych w konstrukcjach drogowych budowanych na całym świecie.

Słowa kluczowe: zużyte opony, pakiety sprasowanych opon, nasyp, stabilizacja zboczy, lekka zasypka, konstrukcja oporowa.

Edytor: Joanna Bzówka

 

Mateusz Rajchel, Andrzej Adamcio, Wojciech Wilczyński: Wykorzystanie recyklowanych łopat turbin wiatrowych do budowy obiektów mostowych. „Drogownictwo”, rok LXXVIII, nr 2–3, 2023, s. 76–83

W artykule przedstawiono przegląd koncepcji obiektów mostowych z zużytych łopat turbin wiatrowych oraz projekt i budowę pierwszej w Polsce publicznej kładki dla pieszych z łopat turbin wiatrowych powstałej nad rzeką Szprotawa w Szprotawie. Kładka powstała jako wynik prac naukowo badawczych Katedry Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej oraz firmy PW Anmet ze Szprotawy dofinansowanych przez PARP.

Słowa kluczowe: kładka, łopaty turbin wiatrowych, recykling, kompozyty FRP, przegląd.

Edytor: Tomasz Siwowski

 

ABSTRACTS

 

Joanna Płygawko, Katarzyna Weran, Leszek Bukowski: The use of reclaimed asphalt on national roads. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 2–3, 2023, pp. 4–7

The use of reclaimed asphalt in new roads is an important issue in terms of implementation of the circular economy as well as planning and execution of works at national road network. The use of reclaimed asphalt on national requires also compliance with current law and signed contract.

In recent years, there are more and more investments where reclaimed asphalt is successfully used not only in asphalt concrete (AC) layers, but also in the wearing course made of a stone mastic asphalt mix (SMA). The amount of reclaimed asphalt added to new asphalt mixtures is also increasing.

The article presents experiences related to the use of reclaimed asphalt on national roads, the current legal status in the area of ​​using reclaimed asphalt and selected issues related to the use of reclaimed asphalt contained in the quality documentation that applies on roads managed by the General Directorate for National Roads and Motorways.

Key words: reclaimed asphalt, recycling, pavements, roads, SMA.

Edytor: Tomasz Siwowski

 

Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Grzegorz Mazurek, Przemysław Buczyński, Mateusz M. Iwański, Krzysztof Maciejewski, Piotr Ramiączek: Optimization of the composition of a cold recycled asphalt mixture with foamed bitumen. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 2–3, 2023, pp. 8–20

Reclaimed asphalt pavement (RAP) material is generated in large amounts in asphalt pavement maintenance and modernization works. Having in mind the necessity to implement the principles of sustainable development, this material should be used in the best possible way to produce new paving materials. The main direction of its application is the production of cold recycled asphalt mixtures, intended for the lower layers of the pavement structure. In order to utilize it in a new Cold Mix Asphalt mixture, it is necessary to use a binder that will ensure the best parameters of this type of material. A mixed hydraulic binder containing CEM I 32.5R cement, hydrated lime and dust by-products were used in the investigations. During the research, various combinations of this binder were produced in order to obtain the best parameters of the cold recycled asphalt mix. Foamed bitumen based on a 70/100 paving grade bitumen was used as the asphalt binder in the tested mixtures. The following parameters of the recycled asphalt mixture were evaluated: air void content, resistance to water and frost damage by determining the ITSR parameter, RWW+M index according to AASHTO T283, cracking resistance index according to PANK 4302 and stiffness modulus Sm measured in the temperature range from -10°C to +40°C. On the basis of the performed tests, the optimal composition of the hydraulic binder was determined, ensuring the resistance to water and frost of the recycled cold asphalt mixture. An experimental pavement test section was constructed, where the results of laboratory tests were verified.

Keywords: foamed bitumen, reclaimed asphalt pavement, mixed hydraulic binder, cold recycled asphalt mixture.

Edytor: Michał Sarnowski

 

Stanisław MAJER, Paweł MIECZKOWSKI: Influence of imidazoline in asphalt pavement with recycled asphalt pavement (RAP). “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 2–3, 2023, pp. 21–28

Asphalt Mixtures containing larger amounts of RAP should be improved by adding rejuvenator additives. The tests performed on the RAP mixtures containing lard imidazoline confirm the suitability of this agent for paving applications. Lard imidazoline was found to improve the resilient modulus, fatigue performance and resistance to the action of water and freezing temperatures. The parameters obtained at the optimum content of additive complied with the criteria defined for virgin asphalt concrete and other mixtures of that kind.

Keywords: recycled asphalt pavement (RAP), lard imidazoline, fatigue performance, resilient modulus, rut resistance.

Edytor: Michał Sarnowski

 

Robert Jurczak, Marcin Marczak: Possibility of using post-production rubber waste in asphalt mixtures. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 2–3, 2023, pp. 29–32

The article presents the results of testing the properties of asphalt mixture BBTM 8A 45/80-65 modified with the addition of crumb rubber granules using dry method. Recycling granules were obtained of shredding of post-production rubber waste from the automotive industry. The evaluation showed that the asphalt mixture BBTM with the addition of granules in the amount of 1.2%meets the requirements for air voids content, resistance to permanent deformation and resistance to water and frost.

Key words: crumb rubber, post-production rubber waste, asphalt concrete for very thin layers, dry method.

Edytor: Janusz Bohatkiewicz

 

Piotr Mackiewicz, Antoni Szydło: Selected use of materials from recycled concrete structures in pavement. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 2–3, 2023, pp. 33–37

The paper presents research in the field of utilizing materials recycled from concrete pavements through crushing and re-incorporating them in new pavement construction and improved subgrade layers. Crushed concrete rubble is an alternative source of aggregates, replacing natural aggregates. Recycled concrete aggregate was tested with regard to the current national requirements. It was proven that recycled concrete aggregate is a suitable material for incorporation into new unbound and cement-bound pavement layers and improved subgrade. Limitations in the use of recycled concrete aggregate are also shown in the paper. The paper contains an overview of research in connection with the implementation of research tasks in the RID I project entitled “Use of Recycled Materials”.

Keywords: recycling concrete aggregate, unbound layers, cement bound layers, RID.

Edytor: Paweł Mieczkowski

 

Szymon WĘGLIŃSKI: Evaluation of the usefulness of recycled aggregate for road sub-base according to PN-S-06102:1997 and Technical Requirements WT-4:2010. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 2–3, 2023, pp. 38–43

The article presents the results of selected laboratory tests of recycled aggregate based from the crushing of a demolished engineering viaduct. The usefulness of the aggregate was assessed in terms of grain size, sand equivalent and resistance to fragmentation, in accordance with the applicable technical regulations for aggregates intended for unbound layers in road pavements - PN-S-06102:1997 and Technical Requirements WT-4:2010. Differences in the assessment of parameters and suitability for layers: main base and sub-base were indicated.

Keywords: concrete rubble, undound mixtures, recycling, road subbase.

Edytor: Antoni Szydło

 

Bernardeta Dębska: Resin concretes containing waste for applications in communication infrastructure. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 2–3, 2023, pp. 44–51

The principles of rational use of resources, materials and energy should be applied at every stage of a product’s life, also when it becomes waste. The article defines the concept of resin concrete (polymer concrete), its technical features and indicates the application possibilities in the area of communication infrastructure. Methods of modification of this type of composites by selected waste materials are described. The results of tests on polymer concretes obtained with the use of recyclates were summarized and compared with the properties declared by the producers of prefabricated polymer concrete products dedicated to applications in the field of communication engineering.

Keywords: polymer concrete, prefabricated elements, road drainage systems, bridge drainage systems, waste application, poly(ethylene terephthalate) (PET) waste, rubber waste, polyethylene (PE) waste, sustainable development, circular economy.

Edytor: Tomasz Siwowski

 

Piotr GÓRAK, Przemysław POSTAWA: Ultracomposite lightweight aggregates – ecological and useful management mineral and plastic waste as a component of concrete. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 2–3, 2023, pp. 52–58

In this article authors presented research and project results which target was production of lightweight aggregates as a result of connect waste from different sources. During works about process and technology production new ecological aggregate was used physical properties of polymers and their high viscosity in phase of melting. As a result of thermal treatment in special production conditions was created composite in the granules shape. Obtained coarse aggregates 2/8 mm based on different waste mineral filler. All aggregates was tested in basic properties scope and presented. Additionally preliminary application tests those aggregates was made like function of concrete’s ingredient. The research were carried out on modified standard mortars commonly made according to the recommendations of the PN-EN 196-1 standard, where 25% of the volume of standard sand was replaced with artificial ultra-composite aggregate.

Key words: PET, artificial lightweight aggregates, composite, wastes, mortar, concrete.

Edytor: Krzysztof Żółtowski

 

Tomasz Siwowski: The use of thermoplastic composites made from recycled plastics for the construction of bridge structures. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 2–3, 2023, pp. 59–66

One of the largest waste streams in the world is plastic waste (PW). In turn, the sector of the economy with the greatest potential for waste use is the construction sector and the production of building materials. Particularly important seems to be the possibility of using waste in construction by recycling it as components for the production of new structural elements. The subject of the article is the presentation of the possibilities of PW recycling by using them for the production of structural elements used for the construction of bridge structures.

Keywords: plastic waste, recycling, structural elements, bridges.

Edytor: Krzysztof Żółtowski

 

Aleksander Duda, Tomasz Siwowski: Waste tyre bales in road engineering – an overview of applications. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 2–3, 2023, pp. 67–75

Waste tyre bales have considerable potential for use in road applications, particularly where their low density, permeability and ease of handling give them an advantage. Road applications include but are not limited to: embankments construction, slope stabilization and repair (landslides), road foundations over soft ground, backfill material for retaining walls and gravity retaining structures (gabion-type). Several case studies, showing the opportunities to use waste tyre bales in road construction, are presented and illustrated in the paper preceded by providing the engineering properties of waste tyre bales, used within the road structures constructed worldwide.

Keywords: waste tyre, tyre bale, embankment, slope stabilization, lightweight backfill, retaining structure.

Edytor: Joanna Bzówka

 

Mateusz Rajchel, Andrzej Adamcio, Wojciech Wilczyński: The use of recycled wind turbine blades for the construction of bridge structures. “Drogownictwo”, vol. LXXVIII, No. 2–3, 2023, pp. 76–83

The article describe an overview of the concept of bridge structures made of wind turbine blades, as well as the design and the first public inserts in Poland for fans made of wind turbine blades, a special one on the Szprotawa River in Szprotawa. The footbridge was created as a result of scientific and research work of the Department of Roads and Bridges of the Rzeszów University of Technology and the PW Anmet company from Szprotawa, co-financed by the PARP.

Keywords: footbridge, wind turbine blade, recycling, FRP composite, overview.

Edytor: Tomasz Siwowski