Streszczenia do numeru 3/2013r.

Nr 3/2013 do ściągnięcia (.zip) 

STANISŁAW SZPINEK: Niepewność oceny równości nawierzchni drogowej. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 3, 2013, s. 67–73

Równość nawierzchni drogowej jest cechą eksploatacyjną, którą bezpośrednio odczuwają jej użytkownicy. W artykule omówiono możliwe przyczyny rozbieżności ocen równości nawierzchni w aspekcie niepewności metody pomiarowej. Wyznaczona eksperymentalnie zależność niepewności metody pomiarowej od wartości mierzonej może być stosowana zarówno do planowania badań równości nawierzchni drogowych, jak i do prowadzenia badań zgodności wyników pomiaru z wartością wymaganą ze specyfikacji.

Słowa kluczowe: diagnostyka nawierzchni, równość podłużna, analiza statystyczna.

 

DAMIAN BĘBEN: Zagadnienia projektowe i błędy wykonawcze mostowych konstrukcji gruntowo-stalowych. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 3, 2013, s. 74–79

Powłoki stalowe wykonywane z elementów blach falistych współpracujące z otaczającym je gruntem są coraz częściej wykorzystywane do budowy obiektów mostowych na ważnych drogach i liniach kolejowych. W wielu przypadkach dochodzi jednak do popełniania przez projektantów i wykonawców tych obiektów błędów przy ich projektowaniu i budowie. Przedstawiono najczęstsze błędy projektowe i wykonawcze obniżające, niekiedy w dość istotny sposób, trwałość tych obiektów. Podano wymagania normowe i technologiczne oraz sposoby montażu tego rodzaju konstrukcji.

Słowa kluczowe: most, przepust, uszkodzenia, konstrukcja gruntowo-stalowa, trwałość.

 

MAREK PSZCZOŁA, JÓZEF JUDYCKI: Badania mieszanek mineralno-asfaltowych w niskiej temperaturze. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 3, 2013, s. 80–85

W artykule omówiono metody badań w niskiej temperaturze betonu asfaltowego przeznaczonego do warstwy ścieralnej. Przedstawione zostały wyniki badań dla 4 różnych metod badawczych: zginania, pełzania, pośredniego rozciągania oraz rozciągania termicznego przy ograniczonym odkształceniu (test TSRST). Próbki betonu asfaltowego były przygotowywane w laboratorium z wykorzystaniem 3 rodzajów asfaltów: asfaltu zwykłego, asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS oraz asfaltu wielorodzajowego (typu multigrade). Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że beton asfaltowy wykonany z użyciem asfaltu wielorodzajowego wykazał się najlepszą odpornością na spękania nieskotemperaturowe we wszystkich zastosowanych metodach badań. W artykule zaprezentowano metody badań, wyniki przeprowadzonych badań w niskiej temperaturze oraz wnioski praktyczne.

Słowa kluczowe: spękania niskotemperaturowe, beton asfaltowy, metody badań.

 

MARIAN GŁAŻEWSKI, KONRAD PIECHOWICZ, EUGENIUSZ NOWOCIEŃ: Roboty ziemne, rekultywacyjne i pratotechnika w drogownictwie. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 3, 2013, s. 86–90

Rozwój budownictwa inżynierskiego (komunikacyjnego, wodnego-przemysłowego i mieszkaniowego) powoduje wzrost objętości robót ziemnych na terenie wznoszonych budowli, wymagających właściwego zabezpieczenia przed niszczącym działaniem wód opadowych i roztopowych. Wzrost objętości robót ziemnych w bezpośredni sposób wpływa na wykonawstwo związane z robotami ziemnymi i rekultywacyjnymi, które charakteryzują się przede wszystkim przemieszczaniem dużych mas ziemnych i znacznym przekształceniem powierzchni ziemi. W artykule przedstawiono charakterystykę robót ziemnych i rekultywacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania skarp ziemnych do naturalnych metod umocnienia.

Słowa kluczowe: drogownictwo, roboty ziemne i rekultywacyjne, geotechnika, skarpy drogowe, pratotechnika.

 

ROBERT TOCZKIEWICZ: Rozwiązania konstrukcyjne współczesnych mostów w Korei Południowej. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 3, 2013, s. 91– 3 okł.

Przedstawiono przykłady realizowanych w Korei Południowej mostów o różnej konstrukcji. Omówiono ukształtowanie architektoniczne i konstrukcyjne pięciu mostów (łukowy, wiszące, podwieszony, extradosed). Scharakteryzowano przyjęte rozwiązania konstrukcyjne oraz omówiono technologię budowy tych obiektów.

Słowa kluczowe: konstrukcje mostowe, technologie budowy.