Streszczenia do numeru 2/2013r.

Nr 2/2013 do ściągnięcia (.zip) 

PIOTR OLASZEK, TOMASZ BICZEL, PAWEŁ NUREK, MAŁGORZATA MAZANEK: Badania nad próbnym obciążeniem części drogowych mostu Marii Skłodowskiej-Curie przez Wisłę w Warszawie. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 2, 2013, s. 35–42

Most Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie składa się z trzech niezależnych od siebie konstrukcji nośnych, dwóch drogowych i jednej tramwajowej. Przedstawiono metody analizy teoretycznej oraz przebieg obciążenia próbnego i zakres pomiarów. Artykuł zilustrowano przykładowymi wynikami analizy obliczeniowej oraz pomiarów pod obciążeniem statycznym i dynamicznym.

Słowa kluczowe: próbne obciążenie konstrukcji mostowej, metody analizy teoretycznej, metody pomiarów.

 

ZDZISŁAW ADAMCZYK, JACEK NOWAK, KRZYSZTOF CHLIPALSKI, BARTŁOMIEJ GRZESIK: Niepokojące przebarwienia warstwy ścieralnej wykonanej z użyciem kruszywa amfibolitowego. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 2, 2013, s. 43–47

Pojawienie się rdzawych przebarwień na powierzchni warstwy ścieralnej powszechnie wiązane jest z obecnością domieszek kruszyw sztucznych z żużli hutniczych. Jednakże przebarwienia takie mogą również być spowodowane składnikami pochodzącymi z kruszyw naturalnych. W artykule przedstawiono wnioski z badań nad kruszywem amfibolitowym oraz mechanizm przeobrażeń amfibolitu, w wyniku którego powstają rdzawe przebarwienia nawierzchni warstwy ścieralnej.

Słowa kluczowe: amfibolit, kruszywo amfibolitowe, warstwa ścieralna, wietrzenie.

 

RADOSŁAW OLESZEK, SŁAWOMIR KANAWKA: Projektowanie jednoprzęsłowego ramowego wiaduktu żelbetowego. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 2, 2013, s. 48–55

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem żelbetowych mostów ramowych. Porównano typowe wiadukty ramowe współpracujące z gruntem do aktualnie projektowanych i budowanych mostów integralnych.  Opisano obciążenia przyjmowane w analizie tego typu konstrukcji. Omówiono krajowe i zagraniczne zasady wyznaczania parcia gruntu na ściany podporowe. Zwrócono uwagę na zasady obliczania mostów ramowych usytuowanych w skosie. Omówiono współpracę konstrukcji z gruntem za pomocą pali fundamentowych. Przedstawiono przykład analizy wiaduktu ramowego pod kątem budowy modelu numerycznego, przyjmowania obciążeń i interpretacji wyników.

Słowa kluczowe: most ramowy, most integralny, parcie czynne, parcie spoczynkowe, parcie bierne, pale fundamentowe, model numeryczny, współpraca z gruntem.

 

ANDRZEJ STAŃCZYK: Wrota Australii – Sydney Harbour Bridge. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 2, 2013, s. 56–62

Monumentalny most łukowy nad zatoką portową w Sydney w 2012 r. obchodził 80-lecie użytkowania. By go wznieść przetransportowano z Anglii do Australii ponad 41 tys. ton konstrukcji stalowej – 4/5 masy jego przęseł. Od powstania do dziś jest ikoną tego miasta, choć obecnie ma konkurencję w innych wspaniałych budowlach wzniesionych wokół zatoki portowej.

Słowa kluczowe: historia mostownictwa, konstrukcje mostów, mosty Australii.

 

WITOLD PALECZEK: Filtracja sejsmogramu w pasmach częstotliwości formantu głównego. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 2, 2013, s. 62–3 okł.

Przedstawiono algorytm umożliwiający wykonanie filtracji sejsmogramu przemieszczeniowego w pasmach częstotliwości, które odpowiadają formantowi głównemu. Prezentowany algorytm opracowano przy wykorzystaniu procedur środowiska Mathcad. Analiza algorytmu wykazuje jego akceptowalną stabilność przy zastosowaniu do potrzeb inżynierskich.

Słowa kluczowe: sejsmogram, formant, FFT, procedury środowiska Mathcad.