Streszczenia do numeru 12/2012r.

Nr 12/2012 do ściągnięcia (.zip)

WŁADYSŁAW GARDZIEJCZYK, PAWEŁ GIERASIMIUK, MAREK MOTYLEWICZ:

Nawierzchnie o obniżonej hałaśliwości na polskich drogach – wyniki badań hałasu toczenia pojazdów samochodowych. „Drogownictwo”, rok LXVII, nr 12, 2012, s. 387–392
W artykule przedstawiono wyniki badań hałasu toczenia pojazdów samochodowych metodą SPB na odcinkach testowych na drodze krajowej nr 50 (obwodnica Mszczonowa) i na drodze wojewódzkiej nr 780. Badaniom poddano odcinki dróg o nawierzchni z  SMA, asfaltu porowatego i BBTM. Porównano ustalone wartości maksymalnego poziomu dźwięku od przejazdu statystycznego pojazdu osobowego i wieloczłonowego pojazdu ciężarowego w latach 2011 i 2012. Przedstawiono także wyniki badań równoważnego poziomu dźwięku w otoczeniu analizowanych odcinków drogowych. 
Słowa kluczowe: nawierzchnia drogowa, hałas toczenia, równoważny poziom dźwięku.
 
KAZIMIERZ JAMROZ:
Koncepcje kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Część 1. Przegląd koncepcji kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. „Drogownictwo”, rok LXVII, nr 12, 2012, s. 393–399
Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w Polsce mierzony liczbą ofiar śmiertelnych i wskaźnikami śmiertelności w wypadkach drogowych jest najgorszy w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Mimo opracowania programów bezpieczeństwa ruchu drogowego krajowego i wojewódzkich oraz przyjęcia ich do realizacji przez Rząd RP i władze samorządowe, brakuje właściwej ich realizacji. W artykule przedstawiono przegląd koncepcji kształtowania bezpieczeństwa oraz analizę możliwości zastosowania koncepcji trzech er do kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Słowa kluczowe: drogi, bezpieczeństwo ruchu drogowego, kształtowanie bezpieczeństwa, koncepcje.
 
DAWID RYŚ:
Pojazdy przeciążone na polskich drogach. „Drogownictwo”, rok LXVII, nr 12, 2012, s. 400–404
W artykule opisano problem występowania pojazdów przeciążonych na polskich drogach. Zaprezentowano polskie i europejskie przepisy dotyczące dopuszczalnej masy i obciążenia osi pojazdów. Przedstawiono wyniki analiz udziału pojazdów przeciążonych w ruchu, wykonanych na podstawie danych z 5 stacji automatycznego ważenia pojazdów w ruchu, zlokalizowanych na polskich drogach. Artykuł zakończono praktycznymi wnioskami.
Słowa kluczowe: pojazdy przeciążone, maksymalne naciski osi, maksymalne masy pojazdów.

JÓZEF JUDYCKI, JACEK ALENOWICZ, BOHDAN DOŁŻYCKI, PIOTR JASKUŁA, MAREK PSZCZOŁA:
Propozycja zmian terminologii drogowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych i jej zastosowanie w nowym katalogu. „Drogownictwo”, rok LXVII, nr 12, 2012, s. 405–411

W artykule przedstawiono propozycję zmian terminologii konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. W dotychczasowej terminologii występuje nieład i brak spójności, który utrudnia normalizację, projektowanie, budowę i zarządzanie nawierzchniami. Zmiany opracowano podczas weryfikacji Katalogu z 1997 r. i zaproponowano do stosowania w praktyce w nowej wersji Katalogu.
Słowa kluczowe: terminologia nawierzchni, nawierzchnie podatne, półsztywne.
 
MARCELI BOCHENEK:
30 lat działalności Muzeum Drogownictwa w Szczucinie.  „Drogownictwo”, rok LXVII, nr 12, 2012, s. 411–414
Kustosz Muzeum Drogownictwa w Szczucinie przypomniał początkowe fazy tworzenia tej placówki w pierwszych latach 80. ub. wieku oraz obecny jej stan i dorobek po 30 latach. Eksponaty „Izby Pamięci Pracy Drogowców” mieściły się w 1982 r. na powierzchni 12 m², obecne zbiory ledwie mieszczą się na pow. 3000 m². Dzięki dobrej współpracy centralnej administracji drogowej (GDDKiA) z Fundacją Ochrony Zabytków Drogownictwa, która udostępniła zaplecze techniczne w Delastowicach, Muzeum odrestaurowało zabytkowe 62 maszyny drogowe i 284 drogowe urządzenia techniczne. Skatalogowano i opracowano dokumentację 4822 eksponatów. Cały czas Muzeum prowadzi działalność statutową i dydaktyczną.
Słowa kluczowe: muzeum drogownictwa, zabytki techniki drogowej, historia drogownictwa.