Streszczenie (Abstract) nr 12/2005 r.

 

Nr 12/2005 do ściągnięcia (.zip)

 

STANISŁAW GACA

Zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i możliwości ich eliminacji na przejściach drogowych przez miejscowości (art. recenz. przez prof. Tadeusza Sandeckiego

Na przejściach dróg zamiejskich przez miejscowości występuje wyższe zagrożenie bezpieczeństwa ruchu niż na innych odcinkach dróg. Na bezpieczeństwo ruchu wpływają czynniki związane z drogą i jej otoczeniem, mieszaniem się ruchu przelotowego i lokalnego oraz respektowanie ograniczenia prędkości. W wyniku badań i ich analizy opracowano regresyjne modele wypadków oraz stwierdzono niski poziom akceptacji ograniczeń prędkości.

Słowa kluczowe: drogi, bezpieczeństwo, zagrożenia.

 

Hazard of Traffic Safety and Possibility of Its Elimination on Road Passes through Build-up Areas (Paper reviewed by professor Tadeusz Sandecki).

Traffic safety hazard is higher on passes of interurban roads through build-up areas than on other sections of the roads. The safety is influenced by factors connected with road and its surrounding, merging of throughout and local traffic, and abiding the speed limits. As a result of the tests and their analysis regressive models of accidents have been built and low acceptance of speed limits have been found.

Keywords: roads, safety, hazard.

 

 MARIAN TRACZ

Uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu w projektowaniu rond

Ronda, zwłaszcza ronda małe, są coraz częściej projektowane. Do głównych zalet małych rond należą dobre ich dostrzeganie, naturalne ograniczenie prędkości, duża przepustowość na wszystkich wlotach i wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu. Badania prędkości wykonane ostatnio na rondach i w ich obrębie wykazały, że wpływ promieni wyokrągleń na wlotach i wylotach na prędkość nie jest aż tak duży jak dotychczas sądzono.

Słowa kluczowe: drogi, bezpieczeństwo, ronda.

 

Road Safety in designing of Roundbouts

Roundabouts, in particular small roundabouts, are more and more frequently designed. The main advantages of small roundabouts are: good their awareness, natural speed limitation, high capacity on all accesses and high level of traffic safety. Last measurement of speeds on roundabouts and their vicinity demonstrated that influence of edge curve radius at entrance and exit on speed is not so large then had been thought before.

Keywords: roads, safety, roundabouts.

 

 ANDRZEJ RUDNICKI

Planowanie obsady stanowisk ankietowania kierowców na kordonach drogowych w ujęciu teorii masowej obsługi (art. recenz. przez prof. Wojciecha Suchorzewskiego

Dokładność badań ankietowych na drogach zależy od doboru liczby stanowisk i ich personelu. Do określenia właściwej liczby stanowisk ankietowania zastosowano dwa systemy obsługi masowej: pierwszy z kolejką, kiedy stanowiska ankietowania są zajęte i zatrzymywane pojazdy tworzą kolejkę i drugi bez kolejki, kiedy zatrzymuje się pojazdy przy wolnych stanowiskach.

Słowa kluczowe: drogi, ruch, ankietowanie, personel.

 

Planning of Interview Personnel for Driver Interviewing on Road Cordons in the Light of Mass Service Theory (Paper reviewed by professor Wojciech Suchorzewski

Precision of driver interview on roads depends on proper number of interviewing posts and their personnel. In order to determine proper numbers two systems of mass service have been applied, the first with queues when interviewing posts are busy and stopped vehicles created queues and the second without queues when vehicles are stopped by free posts.

Keywords: roads, traffic, interview, personnel.

 

MARIUSZ DUDEK

Analiza niezawodności sieci ulicznej z punktu widzenia ruchu tranzytowego (art. recenz. przez Tadeusza Suwarę).

Pod pojęciem niezawodności sieci rozumie się prawdopodobieństwo osiągnięcia zakładanego celu w przewidywanym czasie. Niezawodność sieci ulicznej bywa często zachwiana przez wyłączenie z ruchu odcinka lub odcinków ulic w sytuacjach planowanych lub awaryjnych. Model opracowany przez autora pozwala na analizowanie uproszczonych sieci ulic miasta. Model będzie rozwijany i udoskonalany.

Słowa kluczowe: sieć uliczna, niezawodność, badania.

 

Analysis of Street Network Reliability from Transit Point of View (Paper reviewed by Tadeusz Suwara).

Network reliability is understood as a probability of achieving of formulated goal in foreseen time. Reliability of street network is sometimes unsettled by excluding one ore several street section from the use in planned or emergency situations. Model elaborated by the author makes possible to analyze simplified network of town streets. The model will be developing.

Keywords: roads, network, reliability, analysis.

 

KAZIMIERZ FLAGA

Mosty du Gueuroz w Szwajcarii – przykład troski o mosty zabytkowe

Stary most zbudowany nad wąwozem w latach 1931-1933 w postaci łuków opartych o skały zboczy wykonanych z betonu zbrojonego i zawieszonych wysoko nad dnem wąwozu jest dziełem wyjątkowym. Jego budowa a zwłaszcza wznoszenie wysokich rusztowań były wyjątkowo skomplikowane. Ostatnio zamknięto most i wykonano jego restaurację. W tym celu wybudowano most równoległy zaprojektowany tak, aby nie umniejszył walorów estetycznych mostu starego.

Słowa kluczowe: mosty, zabytki, restauracja.

 

Bridges of du Gueuroz in Switzerland.

The old bridge built over canyon in 1931-1933 as the three arches made of reinforced concrete resting on rocks high over canyon bottom is exceptional work. Its construction and in particular erecting of high scaffolding were very complicated. Lastly the bridge was closed and its restoration have been made. In order to do that the new parallel bridge had been constructed and designed in such a way to avoid diminishing the esthetic value of the old bridge.

Keywords: bridges, monuments, restoration.

 

KAZIMIERZ FURTAK, ZBIGNIEW SKOPLAK

Analiza zarysowania płyty pomostu w przęsłach z belek WBS

Analiza zarysowań żelbetowej płyty pomostu objęła odkształcenia i naprężenia skurczowe i całkowite oraz możliwość powstania i morfologię zarysowań. Analiza wykazała, że istnieje możliwość powstania rys skurczowych przy podporach. Zależy to od wartości odkształceń, ale również od zbrojenia i klasy betonu. Rysy najpierw powstają na spodzie płyty, a po obciążeniu na powierzchni górnej.

Słowa kluczowe: mosty, płyty pomostu, zarysowania.

 

Analysis of Deck Slab Cracking in Bridge Spans Made of WBS Type Beams.

Analysis of cracking of reinforced concrete bridge deck have been done and shrinkage and total strains and stresses as well of possibility of their occurrence, and morphology of cracking have been incuded. The analysis shows that there is possibility to rise the shrinkage cracking near supports. This depends on strain value but also on reinforcement and concrete class. Cracking firstly occurs et the bottom of the slab and later after loading at the top.

Keywords: bridges, deck plates, cracking.

 

JAROSŁAW GÓRSZCZYK

Projektowanie drogowej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem metody elementów skończonych i systemu ANSYS (art. recenz. przez prof. Antoniego Szydło).

Metoda elementów skończonych i system ANSYS umożliwiają stosowanie pełnego podejścia mechanistycznego do analiz konstrukcji nawierzchni asfaltowych. W analizach można uwzględniać dodatkowe ważne czynniki jak oddziaływanie temperatury, połączenie między warstwami oraz zbrojenie geosyntetykami. Metoda dokładniej niż inne odzwierciedla pracę nawierzchni asfaltowej w różnych warunkach użytkowania.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, projektowanie.

 

Design of Road Asphalt Pavement Using Finite Elements Method and ANSYS System (Paper reviewed by professor Antoni Szydło).

Finite elements method and ANSYS system make possible to apply full mechanistic approach for analysis of asphalt pavement structure. Additional important factors such as temperature influence, connection of the layers and reinforcement with geosynthetics have been analyzed. The method, more precisely than others, reflects work of asphalt pavement in various condition of operation.

Keywords: roads, pavement, design.

 

WANDA GRZYBOWSKA, PIOTR  ZIELIŃSKI

Trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-asfaltowych z geosyntetyczną warstwą pośrednią (art. recenz. przez prof. Antoniego Szydło).

Wykonano badania połączenia międzywarstwowego oraz powtarzalnego zginania próbek mineralno-asfaltowych z warstwą pośrednią z geowłókniny i geokompozytu. Wyniki badań opracowano statystycznie i opisano równaniami regresyjnymi. Stwierdzono, że geowłónina nie poprawia trwałości zmęczeniowej nawierzchni, natomiast geokompozyty, a zwłaszcza geosyntetyki szklane mogą istotnie poprawić trwałość zmęczeniową, ale zmniejszają skuteczność połączenia międzywarstwowego.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, trwałość.

 

Fatigue Durability of Mix Asphalt with Geosynthetic Interlayer (Paper reviewed by professor Antoni Szydło).

Tests of pavement layers connection and repeated bending of mix asphalt samples with geotextile and geocomposite interlayers have been done. The results were statistically elaborated and described by regression formulae. It has been stated, that geotextile does not improve fatigue durability of the pavement and geocomposites, in particular glass geocomposites, may significantly improve fatigue durability but they decrease effectiveness of layer connection.

Keywords: roads, pavement, durability.