Streszczenie (Abstract) nr 11/2005 r.

 

Nr 11/2005 do ściągnięcia (.zip)

 

WŁADYSŁAW GARDZIEJCZYK, MARTA WASILEWSKA

Kruszywa drogowe do warstw ścieralnych w świetle ich odporności na polerowanie.

W Politechnice Białostockiej wykonano badania polerowalności i ścieralności 29 rodzajów kruszyw pochodzących ze skał magmowych, osadowych, metamorficznych i sztucznych. Najwyższe wartości polerowania uzyskały kolejno: żużel stalowniczy, piaskowce i kwarcyty ze skał osadowych oraz gabro i porfir ze skał magmowych. Stwierdzono brak korelacji między wartościami polerowania i ścierania, co oznacza, że kruszywa trudno polerowalne mogą być łatwo ścieralne.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, kruszywa.

 

Road Aggregate for Wearing Courses in the Light of Their Polishing Resistance.

Polishing and abrasion tests of 29 types of aggregate coming from magma, sedimentary and metamorphic rocks have been done in Bia³ystok University of Technology. Highest polishing values gained in turn: steelwork slag, sandstones and quartzites from sedimentary rocks, and gabbro and porphyry from magma rocks. Lack of correlation between polishing and abrasion values has been found what means that poorly polishing aggregate may be easily abrasive.

Keywords: roads, pavements, aggregate.

 

STEFAN ROLLA

 Co badać, a co kontrolować?

Polskim słowem „badanie” opisuje się często wiele działań, które dotyczą badań naukowych, poszukiwań, pomiarów, oznaczeń, sprawdzeń czy kontroli. Przez to nastąpiła dewaluacja słowa, które zdaniem autora, powinno być rezerwowane dla badań naukowych, a badania kontrolne powinny być nazywane kontrolą oznaczeniami, pomiarami, sprawdzeniami itp.

Słowa kluczowe: badania, kontrola.

 

What Test and What Control

Polish word badania (examinations) describes many activities, which relate to research, investigation, measurements, test, checking or control. In this way the word has been devaluated and according to authors opinion it should be reserved for research works and control tests should be called test, measurement, checking etc.

Keywords: tests, control.

 

MIROSŁAW KOSSAKOWSKI

Ogólna specyfikacja techniczna – nasyp zbrojony geosyntetykiem

Ogólna specyfikacja techniczna opisuje: wybór gesyntetyku, zasady projektowania wzmocnionego nasypu, dostawę geosyntetyków i sprzęt oraz układanie i zasypywanie geosynteków w nasypach o stromych skarpach. Autor podaje przykłady gruntu zbrojonego geowłókniną oraz prawidłowe ułożenie warstw i sposób wymiarowania.

Słowa kluczowe: drogi, nasypy, geosyntetyki.

 

General Technical Specification – Embankments Strengthened with Geosynthetics.

General technical specification describes: geosythetic selection, principles of strengthened embankment design, geosynthetic supply and equipment, laying and filling up geosynthetics in sharp slope embankment. The author gives the examples of soil reinforced with geotextile and he describes proper soil layers and way of dimensioning.

Keywords: roads, embankments, geosynthetics.

  

WITOLD PALECZEK

Oddziaływanie drgań drogowych na obiekty budowlane.

Autor przedstawił wyniki analizy oddziaływania drgań na obiekty budowlane. Opracował wzór empiryczny umożliwiający ocenę obniżania trwałości użytkowej budynków murowanych na skutek oddziaływania ruchu drogowego. Omówił teoretyczne i praktyczne sposoby umieszczania ekranów ograniczających rozchodzenie się drgań. Podał algorytm rozchodzenia się drgań.

Słowa kluczowe: drgania drogowe, obiekty budowlane, oddziaływanie.

 

Influence of Road Vibration on Buildings

The author presented results of analysis of vibration influence on buildings. He elaborated empiric formula for evaluation of usable durability decreasing of brick buildings caused by road traffic influence. He described theoretical and practical ways of screens placing which limit propagation of vibrations. He also gave algorithm of vibration propagation.

Keywords: road vibrations, buildings, influence.

    

JACEK CHLIPALSKI

Kilka uwag do odprowadzania wód opadowych

Odprowadzanie wód opadowych jest często ograniczane niską przepustowością urządzeń odbierających wodę. Budowa nowych zbiorników wodnych lub przebudowa sieci kanalizacyjnych jest zwykle kosztowna. W takich przypadkach można zastosować retencję terenową opóźniającą odpływ wody. Przykłady podane przez autora potwierdzają prawidłowość takich rozwiązań.

Słowa kluczowe: odwodnienie, retencja.

 

Few Comments for Rain Water Discharge.

Discharge of rain water is often limited by low capacity of facilities receiving water. The new water reservoirs or sewerage network construction is expensive. In these cases terrain retention delaying run-off may be applied. The examples given by the author conform correctness of such solutions.

Keywords: drainage, retention

 

 STEFAN ROLLA

Drogowe normy europejskie. Kruszywa do podbudowy nawierzchni.

Autor opisuje normę PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budowie dróg. Norma określa wymagania różnego rodzaju kruszyw dotyczące w szczególności uziarnienia, kształtu ziarn, wytrzymałości, nasiąkliwości i mrozoodporności.

Słowa kluczowe: drogi, podbudowy, normy, kruszywa.

 

Road European Standards. Aggregates for Road Pavement.

The author describes standard PN-EN 13242:2004 Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering works and road construction. The standard specifies requirements of various type aggregates related, in particular, to grading, particle shape, strength, impregnability and frost resistance.

Keywords: roads, standards, aggregate

 

WOJCIECH STASIK, SEBASTIAN BIERNACKI, JANUSZ BOHATKIEWICZ

Oznakowanie niebezpiecznych łuków poziomych.

Na niebezpiecznych łukach poziomych standardowe oznakowanie wymagane polskimi przepisami jest niewystarczające. Wykonano pierwsze projekty oznakowania takich łuków, stosując niestandardowe podejście zaczerpnięte z praktyk zagranicznych. Projekty te umożliwiają opracowanie standardowego podejścia do oznakowania niebezpiecznych łuków poziomych w Polsce.

Słowa kluczowe: drogi, oznakowanie, łuki poziome.

 

Marking and Signing of Dangerous Horizontal Curve.

Standard marking and signing of dangerous horizontal curves according to Polish regulations is not enough. The first designs of marking and signing of such curves were done using nonstandard approach taken from international practices. These designs make possible elaboration of standard approach for marking and signing of dangerous horizontal curves in Poland.

Keywords: roads, marking, signing, horizontal curves

 

SZYMON WYRWA

Organizacja ruchu ogranicza wyprzedzane

Rosnące natężenie ruchu i oznakowanie dróg powodują, że coraz trudniejsze są manewry wyprzedzania na drogach. Dodatkowo na odcinkach prostych lokalizowane są stacje paliw i parkingi, w sąsiedztwie których na drodze ogranicza się prędkość i zakazuje wyprzedzania. Przy okazji autor wykazuje niespójność przepisów dotyczących projektowania dróg i dotyczących oznakowania w zakresie minimalnych odległości widoczności.

Słowa kluczowe: drogi, oznakowanie, wyprzedzanie.

 

Traffic Organization Limits Overtaking.

Increasing traffic, and road signing and marking cause more difficult overtaking maneuvers. Additionally, fuel stations and rest areas are located on straight sections of the roads where speed is limited and overtaking forbidden. By the way, the author indicates incompatibleness of regulations related to road design and related to signing and marking on minimum sight distance.

Keywords: roads, marking, signing, overtaking.