Streszczenie (Abstract) nr 10/2005 r.

 

Nr 10/2005 do ściągnięcia (.zip)

 

Antoni Szydło

60. lat Zakładu Dróg i Lotnisk w Politechnice

Drogi w Politechnice Wrocławskiej należały do Wydziału Budownictwa od października 1945 roku i do Wydziału Inżynierii Lądowej od 1968 roku. Na początku przyciągnęły wielu profesorów ze Lwowa. Przez 60 lat w dziedzinie dróg i lotnisk 3400 osób ukończyło studia, a 25 osób otrzymało stopnie doktorskie. Napisano wiele prac naukowych, głównie w zakresie technologii nawierzchni oraz wydano kilkanaście książek i podręczników. Chlubą Politechniki jest laboratorium drogowe.

Słowa kluczowe: drogi, edukacja

 

Sixty Years of Road and Airports Division at Wrocław University of Technology

Roads at Wrocław University of Technology had belonged to Faculty of Building since October 1945 and later to Faculty of Civil Engineering since 1968. On the beginning roads attracted several professors from Lvov. During sixty years 3400 students have been graduated and 25 persons received doctors degree in roads and airports branch. Many research works, mainly in road pavements, have been done and several books and manuals have been edited. Road Laboratory is a pride of the University.

Keywords: : roads, education

 

Piotr Mackiewicz

Ocena deformacji mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie parametrów reologicznych

Badania koleinowania i pełzania stosowane są w laboratoriach do opisu deformacji nawierzchni asfaltowych. W badaniach porównawczych wykonanych w Politechnice Wrocławskiej uzyskano dobrą zgodność głębokości kolein obliczonych i pomierzonych w koleinomierzu z parametrami reologicznymi mieszanek mineralno-asfaltowych badania pełzania.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, deformacje

 

Evaluation of Deformations of Mix Asphalt on the Base of Rheological Parameters

Rutting and creep tests are used in laboratories for description of asphalt pavement deformations. Good relationship between depth of ruts, calculated and measured in pavement rutting tester, and rheological parameters of mix asphalt in creep tests have been found during comparative laboratory tests at Wrocław University of Technology.

Keywords: : roads, pavements, deformations, tests

 

Jarosław Kuźniewski

Własności wytrzymałościowe mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych

Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne są ostatnio z powodzeniem stosowane w polskim drogownictwie. Badaniu poddano 12 mieszanek o różnej zawartości cementu i emulsji asfaltowej. Badano wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu i wytrzymałość na ściskanie w różnych temperaturach. Wyniki wykazały, że badania mieszanek należy wykonywać w przedziałach temperatur od –5°C do 10°C oraz od +30°C do +40°C.

Słowa kluczowe: drogi, mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne, badania

 

Strength Characteristics of Mix Cement Emulsion

Mix cement emulsion (MCE) is lately successfully used in Polish road engineering. Twelve mixes having various percentage of cement and asphalt emulsion have been tested. Bending strength test, bending tensile strength test and compressive strength test were made at various temperature. The results show that tests should be done at temperature range from –5°C to 10°C and from +30°C to +40°C.

Keywords: roads

 

Dariusz Dobrucki

Porównanie metod wzmacniania podłoża nawierzchni drogowej geosyntetykami

Opisano cztery metody projektowania wzmacniania podłoża geosyntetykami. Są to metody opracowane przez czterech producentów geosyntetyków. Obecnie nie ma uniwersalnej metody projektowania wzmocnienia z zastosowaniem dowolnego geosyntetyku. Porównanie metod wykazało istotne rozbieżności między stosowanymi metodami.

Słowa kluczowe: : drogi, wzmacnianie podłoża

 

Comparison of the Methods of Strengthening the Road Pavement Subgrade with Geosynthetics

Four methods of design of road pavement subgrade strengthening with geosynthetics are described. Four producers of geosynthetics elaborated their own design methods. Presently, there is lack of universal method of strengthening design with use of any product. Comparison of the methods indicated significant divergence between used methods.

Keywords: roads, subgrade strengthening, geosynthetics

 

Łukasz Skotnicki , Antoni Szydło

Trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-asfaltowych i mineralno-cementowo-emulsyjnych.

Trwałość zmęczeniowa materiałów nawierzchni drogowych wpływa na czas eksploatacji nawierzchni. Są dwa kryteria oceny trwałości zmęczeniowej: liczba cykli obciążeń powodująca zmniejszenie o połowę modułu sztywności i odkształcenie przy milionie obciążeń. Badania wykazały, że wytrzymałość zmęczeniowa betonów asfaltowych jest zdecydowanie większa niż mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych. Dlatego mce powinny być stosowane do podbudów.

Słowa kluczowe: drogi, mieszanki mineralno-asfaltowe, badania

 

Fatigue Durability of Mix Asphalt and Mix Cement Emulsion

Fatigue durability of road pavement materials influences time of pavement operation. There are two criteria of fatigue durability evaluation: number of load cycles decreasing stiffness modulus by a half and strain after one million loads. The tests showed that fatigue strength of asphalt concrete is much more higher than mix cement emulsion (MCE). Therefore, mix cement emulsion should be used for base layers.

Keywords: : roads, mix asphalt, tests

 

Antoni Szydło

Nośność nawierzchni betonowych

Autor przedstawia algorytm oceny nośności nawierzchni betonowych oparty na pomiarach przemieszczeń pionowych ugięciomierzem dynamicznym. Algorytm zweryfikowano na nawierzchniach betonowych wybudowanych w Polsce w ostatnich latach. Metoda pozwala identyfikować skuteczność współpracy płyt na połączeniach, a także zmian modułów w czasie.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie betonowe

 

Bearing Capacity of Concrete Pavement

The author presents algorithm of evaluation of asphalt pavement bearing capacity based on measurement of horizontal strains with falling weight deflectometer. The algorithm has been verified on concrete pavements constructed in Poland during last few years. The method makes possible to identify effectiveness of cooperation the slabs in joints as well as change of moduli in time.

Keywords: roads, concrete pavement, tests

 

Robert Wardęga

Pomiar obciążeń nawierzchni pojazdami w ruchu

Tradycyjnie naciski na oś i masy pojazdów ciężarowych mierzy się poprzez stacjonarne ważenie. Wykonuje się również pomiary dwustopniowe: wstępne ważenie pojazdów w ruchu i stacjonarne ważenie pojazdów wstępnie wyselekcjonowanych. W Polsce ważenie pojazdów w ruchu jest stosowane na zbyt małą skalę i powinno być rozwijane.

Słowa kluczowe: drogi, ważenie pojazdów

 

Measurement of Pavement Loading by Vehicles in Motion

Traditionally, axle loads and weight of commercial vehicles are measured by stationary weighing. Two stage measurement: initial weighing of vehicles in motion and stationary weighing of selected vehicles are used also. Weighing of vehicles in motion is not used in Poland on large scale and it should be developing.

Keywords: roads, weighing of vehicles

 

Maciej Kruszyna

Metody heurystyczne w zagadnieniach inżynierii ruchu drogowego

Można wyróżnić trzy gałęzie sztucznej inteligencji: algorytmy genetyczne, sztuczne sieci neuronowe i systemy rozmyte. Sztuczną inteligencję stosuje się, między innymi, do rozwiązywaniu problemów prowadzenia ruchu drogowego. Autor zastosował algorytmy genetyczne i systemy rozmyte do optymalizacji sygnalizacji świetlnej. W szczególności badał prawidłowość spostrzegania odległości przejścia dla pieszych przez użytkowników drogi.

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, ruch drogowy, badania

 

Artificial Intelligence in Road Traffic Engineering Issues

 It is possible to indicate three branches of artificial intelligence: genetic algorithms, artificial neural networks and fuzzy systems. Artificial intelligence is applied, between others, for the solving of vehicle routing problems. The author applied genetic algorithms and fuzzy systems for optimisation of vehicle light signals. In particular, he tested correctness of pedestrian crossing perception by road users.

Keywords: artificial intelligence, road traffic, tests

 

Krzysztof Gasz

Wpływ długości kolejki na wlotach skrzyżowań na zachowanie kierowców

Kolejki pojazdów zdarzają się coraz częściej i bywają coraz dłuższe, zwłaszcza w dużych miastach. Na ulicach Wrocławia wykonano badania, w których określano procentowy udział kierowców wybierających alternatywną trasę. W wyniku uzyskano zależność między udziałem kierowców wybierających trasę alternatywną a długością kolejki określoną liczbą pojazdów. Zależność ta ma funkcję wykładniczą.

Słowa kluczowe: ruch drogowy, kolejki, zachowanie

 

Influence of Queue Length on Driver Behavior

 Vehicle queues happened more and more frequently and they are more and more long in big towns in particular. On streets in Wrocław, percentage of drivers choosing alternative route was tested. In the results, relationship between percentage of drivers choosing alternative routes and queue length described by vehicle number was determined. This relationship is according to exponential function.

Keywords: road traffic, queues, behavior

 

Wiesław Spuziak

Urządzenia spowalniające zagrożenie bezpieczeństwa ruchu

Uspokajanie ruchu w miastach poprawia jego bezpieczeństwo. Jednak urządzenia spowalniające ruch, przy ich niewłaściwym zaprojektowaniu mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Urządzenia te wymagają również odpowiedniego oznakowania. Szczególnie dotyczy to wysepek na jezdni.

Słowa kluczowe: drogi, spowalnianie ruchu, zagrożenia

 

Calming Facilities Impend Traffic Safety

Traffic calming in towns improves traffic safety. However, traffic calming facilities improperly designed may impend traffic safety. The facilities require proper signing also. This refers to islands on the carriageway in particular.

Keywords: traffic calming, impends

 

Antoni Szydło

Jan Benedykt Różycki – budowniczy dróg, żołnierz, profesor

Jan Benedykt Różycki, jako żołnierz uczestniczył w licznych kampaniach wojennych w Polsce i za granicą. Po wojnie kupował, w imieniu rządu, maszyny drogowe w USA. Następnie był niesłusznie więziony. Na stałe związał się z Politechniką Wrocławską, gdzie kierował branżą drogową. Był profesorem i specjalistą od nawierzchni drogowych.

Słowa kluczowe: życiorys

 

Jan Benedykt Różycki – Road Builder, Soldier, Professor

 JAN Benedykt Różycki as a soldier, participated in various war campaigns in Poland and abroad. After the war, he was buying road construction machinery on behave of the government. Later, he was unjustly jailed. He had permanently stayed at Wrocław University of Technology where directed of road branch. He was professor and expert of road pavements.

Keywords: curriculum vitae

 

Informacje  SITK

Wręczenie odznaczeń państwowych ( opracowała: Ewa Starowicz)

Porozumienie SITK - PKD