Streszczenie (Abstract) nr 9/2005 r.

 

Nr 9/2005 do ściągnięcia (.zip)

 

Paweł Mieszkowski, Lesław Frasik

Problemy z wymaganiami technicznymi projektowania dróg

Doświadczenie stosowania „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie” wskazuje na nieścisłości i błędy w tym dokumencie normatywnym. Kłopoty sprawiają niektóre graniczne wartości parametrów projektowych, zwłaszcza w warunkach górskich. Szczególnie trudne do spełnienia są dopuszczalne pochylenia podłużne zjazdów oraz odległości widoczności na zatrzymanie. Jest wiele innych kwestii, które uzasadniają aktualizację tego dokumentu.

Słowa kluczowe: drogi, projektowanie, warunki techniczne

 

Problems with Technical Requirements of Road Design

 Experience of use „Technical conditions, to which should respond roads and their location” indicates inaccuracy and errors in this standard document. Problems are created by some limit values of design parameters, in particular in mountainous areas. Maximum accepted longitudinal grades of accesses and visibility distance for stopping are especially difficult to fulfill. There are many other issues, which justify updating of this document.

Keywords: : roads, design, technical conditions

 

Janusz Zawadzki, Renata Horodecka, Dominika Jezierska, Tomasz Mechowski, Robert Mularzyk, Mieczysław Przygoda, Paweł Skierczyński, Andrzej Wróbel

Ocena trwałości nawierzchni asfaltowej z podbudową z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

W instytucie Badawczym Dróg i Mostów poddano badaniom cztery odcinki nowych nawierzchni wykonanych w latach 1997 i 1998 jako odpornych na deformacje. W nawierzchniach powstały spękania zmęczeniowe w różnej skali. Zbadano kompleksowo właściwości materiału nawierzchni i podbudowy. Wyniki badań wykazały, że spękania zmęczeniowe wystąpiły z powodu nadmiernej podatności podbudowy, nadmiernej sztywności nawierzchni, słabego zagęszczenia podbudowy podatnej, słabych gruntów.

Słowa kluczowe: trasa, most, koncepcja

 

Evaluation of Durability of Asphalt Pavement with Base Made of Mechanically Stabilized Aggregate.

 Four sections of new pavements made in 1997 and 1998 as resistant to deformations were tested at Road and Bridge Research Institute. Fatigue cracks of various scale appeared in the pavements. Property of materials of both pavement and base were tested in complex way. The results of the tests show that fatigue cracks appear because of excessive base flexibility, excessive pavement stiffness, low compaction of flexible base, weak soils.

Keywords: : roads, asphalt pavement, tests

 

Stefan Rewiński

Kierunki rozwoju systemów wspomagających zarządzanie w GDDKiA Oddział we Wrocławiu

W oddziale wrocławskim GDDKiA funkcjonuje wiele systemów wspomagających zarządzanie drogami, zarządzanie mostami, zarządzanie finansami, planowanie, informowanie użytkowników dróg itp. Oddział rozwija istniejące systemy z użyciem najnowszych technik informatycznych i matematycznych oraz pracuje nad wdrożeniem nowych systemów, jak na przykład system ŻYCIE związany z bezpieczeństwem na drogach.

Słowa kluczowe: : zarządzanie, systemy

 

Policy of Development of Systems Aiding Management in GDDKiA Regional Office in Wrocław

In GDDKiA Regional Office in Wrocław many systems aiding road management, bridge management, finance management, planning, road user information etc. exist. The office upgrades existing system using modern electronic and mathematic techniques and it works on new systems as for example system LIFE related to road safety.

Keywords: management, systems

 

Stefan Rolla

Projektowanie nawierzchni: katalogi czy metoda mechanistyczna?

Próby powszechnego zastosowania metod mechanistycznych projektowania nawierzchni nie powiodły się z powodu braku jednoznacznej teorii powstawania spękań nawierzchni i mechanistycznego modelu nawierzchni. W praktyce nadal stosuje się metody empiryczne wsparte metodami mechanistycznymi. Katalogi konstrukcji nawierzchni stosowane są powszechnie.

Słowa kluczowe: : drogi, nawierzchnie, projektowanie, metody

 

Pavement Design: Catalogues or Mechanistic Methods?

Trials of common use of mechanistic methods to pavement design have not been successful because of lack of explicit theory of cracks development and explicit mechanistic model of pavement. Empirical methods supported with mechanistic methods are steel used in practice. Catalogues of pavement structure are commonly used.

Keywords: roads, pavements, design, methods

 

Mirosław Kossakowski

Recykling jako wyzwanie techniczne i ekonomiczne przyszłości

Recykling materiałów odpadowych staje się coraz powszechniejszy i konieczny. W niektórych krajach jak Holandia, Niemcy brakuje miejsca na składowanie materiałów odpadowych, a rządy wprowadziły długofalowe programy recyklingu materiałów. Drogi ze względu na ogromne ilości używanych materiałów będą coraz większym odbiorcą technologii recyklingu. W drogownictwie stosowane są materiały odzyskane z dróg, jak również z odpadów przemysłowych.

Słowa kluczowe: drogi, materiały, recykling

 

Recycling as Technical and Economic Challenge in the Future

Recycling of waste materials becoming more common and necessary. In some countries as The Netherlands or Germany there is lack of area for waste materials storage and the governments introduced long-term programs of recycling the materials. Roads, because of tremendous amount of materials used, will be larger and larger consumer of recycling technology. In road engineering the materials recovered from both roads and industry are used.

Keywords: : roads, materials, recycling

  

Jerzy Piłat, Jan Król

Wizualna ocena zdyspergowania polimeru w asfaltach modyfikowanych

Dodatki modyfikujące poprawiają właściwości reologiczne mieszanki asfaltowej. Norma PN-EN 13632:2005 wprowadziła metodę wizualnej oceny zdyspergowania polimeru w asfalcie modyfikowanym. Ocenę wykonuje się pod mikroskopem fluoroscencyjnym o powiększeniu od 25 do 500 razy. Jeżeli modyfikator jest kompatybilny z asfaltem tworzy z nim jednolitą strukturę, co potwierdziły badania.

Słowa kluczowe: drogi, asfalt, modyfikatory, badania

 

Visual Evaluation of Polymer Dispersion in Asphalt

Modifying additives improve rheological property of mix asphalt. Standard PN-EN 13632:2005 introduced method of visual evaluation of polymer dispersion in modified asphalt. The evaluation is made under fluorescent microscope with enlargement 25 to 500 times. When modifier is adjusted to the asphalt it create with the asphalt homogeneous structure what have been proofed by the tests.

Keywords: roads, asphalt, modifiers, tests

 

Stefan Rolla

Drogowe normy europejskie. Kruszywo związane hydraulicznie do podbudowy. Kontrola produkcji mieszanki

Jest kilka metod projektowania wzmocnień nawierzchni drogowych z warstwą kruszywa zbrojonego geosiatką, w tym metoda niemiecka, holenderska i mechanistyczna. Metoda niemiecka stosuje teorię wielowarstwowej półprzestrzeni sprężystej. Metoda holenderska wykorzystuje tzw. efekt użytkowy polegający na skuteczności zbrojenia. Metoda mechanistyczna proponuje obliczenia przemieszczeń konstrukcji i na tej podstawie zastępczego modułu sprężystości.

Słowa kluczowe: drogi, podbudowy, zbrojenie, geosiatki

 

Road European Standards. Hydraulically Bound Mixtures. Control of Mixes Production

 This is continuation of description of the standard PN-EN 14227-1:2005 (U) related to mixes bound with hydraulic binder (the first part were presented in Drogownictwo 7/7005). In the second part guidelines for organization and control, and control procedures are given. Additionally, the standards PN-EN 13286-40:2005 and PN-EN 13286-41:2005 related to strength tests of hydraulically bound mixtures are described.

Keywords: bases, mixes, standards, tests