Streszczenie (Abstract) nr 6/2005 r.

 

Nr 6/2005 do ściągnięcia (.zip)

 

Jan Lachowski, Marzena Nowakowska

Wpływ prędkości na skutki zderzeń pojazdu z obiektami

Modelowanie zderzeń czołowych samochodu z przeszkodą umożliwia wykazanie skutków różnorodnych sytuacji „pojazd – przeszkoda”. Nie każdy kierowca wie, że zmiana prędkości przy zderzeniu o 100 km/h „zwiększa” masę człowieka 40 razy, zmiana prędkości przy zderzeniu o 30 km/h jest porównywalna z upadkiem z pierwszego piętra budynku, a zmiana o 90 km/h z upadkiem z dziesiątego piętra. Zwiększenie prędkości pojazdów z 40 km/h do 50 km/h zwiększa liczbę wypadków śmiertelnych 2,5 razy.

Słowa kluczowe: drogi, bezpieczeństwo, zderzenia

 

Influence Speed on the Effects of Vehicle Crashes with Objects

Modeling of head-on crash of a vehicle with an obstruction make possible to indicate the effects of various situation ‘vehicle obstruction’. Not every driver knows that change of speed during crasch by 100 km/h ‘increases’ man mass 40 times, change of speed during crash by 30 km/h is compatible with the fall from the second floor of the building but speed change by 90 km/h with the fall from eleven floor. Increase of vehicle speed from 40 to 50 km/h generally increase fatalities 2,5 times.

 Key words: roads, safety, crushes

 

 Anna Matusiak, Marek Irański

Beton asfaltowy z żużlowym kruszywem stalowniczym

Żużel stalowniczy jest dobrym materiałem na kruszywo do nawierzchni asfaltowych. Na Politechnice Świętokrzyskiej wykonano badania porównawcze kruszywa oraz mieszanki mineralno-asfaltowej z kruszywem żużlowym (Ż), kwarcytowym (K) i bazaltowym B). Kruszywo (Ż) ma ścieralność i polerowalność na poziomie kwarcytu, a powinowactwo do asfaltu na poziomie bazaltu. Wymaga jednak dokładnego monitoringu podczas produkcji. Mieszanka z (Ż) wykazuje najwyższą sztywność i stabilność, średni moduł pełzania i średnią odporność na działanie wody i mrozu.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, kruszywo

 

Asphalt Concrete with Steel Slag Aggregate

Steel slag is good material for asphalt pavement aggregate. Comparable tests of aggregate and hot-mix asphalt with steel slag, quartzite and basalt aggregate have been done at Œwietokrzyska Technical University. Steel slag aggregate has abrasion and polishing on the level of quartzite and affinity to asphalt bitumen on the level of basalt. Mix asphalt with steel slag has highest stiffness and stability, medium creep modulus and medium resistance for water and frost.

Key words: rroads, pavements, aggregate

 

Dariusz Dresing

Odwodnienie podłoża – podstawa trwałości nawierzchni drogowej

Jakość podłoża nawierzchni drogowej ma podstawowy wpływ na kondycję nawierzchni, a nie zawsze jest doceniana. Projektanci często zapominają o szczegółach odpowiedniego odwodnienia podłoża, zwłaszcza na łukach, poszerzeniach, zatokach. Poprawienie wad nawierzchni jest stosunkowo łatwe i tanie, a poprawienie wad podłoża trudne i kosztowne.

Słowa kluczowe: drogi, podłoże, odwodnienie

 

Subgrade Drainage the Base of Road Pavement Durability

Quality of pavement subgrade is very important for pavement condition but it is not always appreciated. Designers frequently forget about details of appropriate subgrade drainage, in particular on curves, widening, bays. Improvement of pavement faults is comparably easy and cheap while improvement of subgrade faults is difficult and costly.

Key words: roads, subgrade, drainage

 

Stefan Rolla

Drogowe normy europejskie. Mieszanki mineralno- asfaltowe na gorąco. Badania kontrolne

Autor opisuje cztery normy: PN-EN 12697-17/2005(U) dotycząca badania ubytków ziarn z porowatej mieszanki, PN-EN 12697-18/2005(U) dotycząca badań spływu asfaltu z porowatej mieszanki, PN-EN 12697-24/2005 dotycząca badania odporności mieszanek asfaltowych na zmęczenie oraz PN-EN 12697-26/2005 dotycząca badania sztywności mieszanek asfaltowych. Zamieszcza również wykaz nowych norm ustanowionych w 2005 roku.

Słowa kluczowe: mieszanki asfaltowe, normy, badania
 

Road European Standards. Hot Mix Asphalt. Control Tests

The author describes four standards: PN-EN 12697-17/2005(U) related to particle loss of porous asphalt tests, PN-EN 12697-18/2005(U) related to binder drainage from porous asphalt tests, PN-EN 12697-24/2005 related to test methods for hot mix asphalt resistance to fatigue and PN-EN 12697-26/2005 related to test methods for hot mix asphalt stiffness. He presents list of new standards set up in 2005 also.

Key words: : asphalt, standards, tests

 

Janusz Walkowicz

Wzory Walkowicza do obliczania wielkich wód w rzekach wypływających z Gór Świętokrzyskich

Wzory Walkowicza są zależnościami przepływów wielkiej wody od: spływów jednostkowych, powierzchni zlewni, długości cieku oraz współczynników określających: kształt zlewni, spadku cieku, średniego rocznego opadu, rodzaju gruntu i roślinności oraz prawdopodobieństwa opadu. Wzory można stosować, gdy nie ma bezpośrednich obserwacji hydrometrycznych lub niemożliwe jest zastosowanie metody analogii.

Słowa kluczowe: hydrologia, wzory, obliczenia

 

Walkowicz Formulae for Calculation of High Water in Świętokrzyskie Mountains

Walkowicz formulae are relationships of high water flows from unit flows, catchment areas, length of water course and coefficients describing shape of catchment area, grade of water course, average annual precipitation, type of soil and vegetation, and probability of precipitation. The formulae may be used in the case of lack of hydrometric observations and when method of analogy cannot be applied. 

Key words: hydrology, formulae, calculations

 

Andrzej Stańczyk

Drogi Peru

W Imperium Inków w Andach budowano drogi z bloków kamiennych, które niestety ułatwiły hiszpańskim zdobywcom walkę z Indianami i które w dużej części przetrwały do dziś. Obecnie łączna długość dróg w Peru wynosi około 70 tys. km, w tym 9 tys. km dróg twardych. Najważniejszą drogą jest „autostrada” panamerykańska biegnąca wzdłuż Pacyfiku, przez tereny pustynne. Jest to płatna droga dwupasowa, miejscami trzypasowa. Wysokość opłat wynosi 2,5 zł za odcinek 30–50 km.

Słowa kluczowe: drogi, historia, teraźniejszość

 

Roads of Peru

In Ink Empire roads in Ands were constructed of stone blocks, which survived in large parts until today. They, unfortunately, facilitated fights of Spanish conquerors with Indians. Presently, total length of roads in Peru is approximately 70 thousand km including 9 thousand km of paved roads. Most important is Panamerican Motorway located along Pacific coast through desert area. This is two-lane, locally three-lane, road. The toll is 2,5 PLN for the section of 30-50 km. 

Key words: roads, history, the present