Streszczenie (Abstract) nr 5/2005 r.

 

Nr 5/2005 do ściągnięcia (.zip)

 

Maciej Radzikowski

Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych

Stan nawierzchni dróg jest oceniany na podstawie pomiarów pięciu cech technicznych nawierzchni: spękań, równości podłużnej, głębokości kolein, stanie powierzchni i szorstkości. Stan nawierzchni kwalifikuje się do czterech klas: A – dobry, B – zadowalający, C – niezadowalający i D – zły. Ocenia się łączne potrzeby remontowe (klasy C i D) inatychmiastowe potrzeby remontowe (klasa D). Struktura stanu nawierzchni dróg krajowych, według pomiarów w 2004 roku jest następująca: klasa A i B – 45%, klasa C – 29%, klasa D – 26%. Nastąpiła nieznaczna poprawa w stosunku do poprzedniego roku.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, ocena.

Pavement Condition of National Roads

Pavement condition of national roads in Poland is evaluated on the basis of measurement of five technical features: cracking, longitudinal evenness, rutting, surface description and slippery. Pavement condition is qualified into four classes: A good, B satisfactory, C unsatisfactory and D bad. Total intervention needs (class C and D) and immediate intervention needs (class D) are estimated. Percentage of pavement condition of national roads, according to measurements in 2004, is the following: class A and B 45%, class C 29% and class D 26%. This is slight improvement in relation to previous year.

Key words: roads, pavement, evaluation

    Stanisław Szpinek

Niepewność współczynnika agresywności

Współczynnik agresywności ruchu wskazuje zależność między szkodą zmęczeniową nawierzchni po przejściu pojazdów ciężkich a szkodą po przejściu tej samej liczby pojazdów obliczeniowych. W Polsce nawierzchnie kwalifikuje się pod względem trwałości zmęczeniowej na kategorie ruchu. Brak szczegółowych publikacji na ten temat skłonił autora do przedstawienia wyników badań wykonywanych różnymi metodami. Wykazał on istotną niepewność agresywności ruchu, która jest pomijana. Wprowadzenie ważenia pojazdów na drogach przyniosłoby korzyści nie tylko w zakresie ochrony nawierzchni, ale również wzakresie gromadzenia danych o rozkładzie obciążeń potrzebnych do projektowania nawierzchni.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnia, obciążenie, agresywność

Uncertainty of Aggressiveness Coefficient

Traffic aggressiveness coefficient indicates relationship between creep damage of pavement after passing of heavy vehicles and damage after passing the same number of equivalent vehicles. In Poland pavements are qualified by traffic categories taking into account creep durability. Lack of detailed publications inclined the author to present the results of investigations made by various methods. He showed significant uncertainty of traffic aggressiveness, which is being omitted. Introducing of vehicle weighing would bring benefits not only for pavement protection but also for collecting of data on load distribution needed for pavement design.

 Key words: roads, pavements, load, aggressiveness

    Stefan Rolla

Drogowe normy europejskie. Badania kontrolne betonu

Badania kontrolne betonu specyfikuje zestaw norm serii PN-EN 12390 „Badania betonu” składająca się z wielu części. Część 1 dotyczy próbek i form, część 2 dotyczy wykonywania i pielęgnacji próbek do badań wytrzymałościowych, części 3, 4, 5 i 6 dotyczą badania wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie i zginanie, część 7 dotyczy badania gęstości, a część 9 odporności na zamrażanie i rozmrażanie. Autor opisuje wszystkie wyżej wymienione badania.

Słowa kluczowe: beton, normy, badania

Co Road European Standards. Testing Hardened ncrete

Testing hardened concrete is specified by set of standards PN-EN 12390 series consisting of several parts. Part 1 relates to specimens and moulds, part 2 relates to preparation and curing of specimens to strength tests, parts 3, 4, 5 and 5 relate to compression, tension and bending tests, part 7 relates to density tests and part 9 relates to freeze-thaw tests. The author describes the above listed tests.

Key words: concrete, standards, tests

    Sławomir Karaś

O tendencjach rozwoju analizy deformacji sił wewnętrznych w konstrukcjach mostowych

Analiza stanów granicznych w zakresie sprężystości i plastyczności jest powszechnie znana i stosowana w budownictwie. Nie są jednakże stosowane analizy stanów z procesów deformacji konstrukcji, przydatne w konstrukcjach mostowych. Autor przedstawia i analizuje niektóre zasady i metody jak na przykład zasada zesztywnienia konstrukcji, zasada Sint-Venanta, modele obliczeniowe rzeczywistych obciążeń mostów oraz zadania lepkospręzystości ich rozwiązywania.

Słowa kluczowe: mosty, stany graniczne, siły wewnętrzne
 

About Trends of Development of Deformation Internal Force Analysis in Bridge Structures

Analysis of limit states of elasticity and plasticity is widely known and used in building engineering. There are not used, however, analyses of limit states of the processes of structure deformation, useful in bridge structures. The author presents and analyses some principles and methods, as for example, stiffness principle, Sint-Venet principle, models of calculation of real bridge loads, and problems of viscoelasticity and their solving.

 Key words: : bridges, limit states, internal forces

    Andrzej Stańczyk

Tropami mostów Ernesta Malinowskiego. Mosty Arequipy – ostatnia kratownica Finka

Arequipa jest największym miastem Peru położona w dolinie rzeki między wulkanami. Jest tam kilka starych mostów, w tym dwa kamienne, kilka nowych mostów betonowych (niektóre niedokończone ze względu na trudności z wykupieniem terenu) oraz jeden kolejowy most kratownicowy wzmocniony cięgnami o konstrukcji podobnej do mostów projektowanych przez Ernesta Malinowskiego na kolei transandyjskiej. W muzeum regionalnym można zobaczyć fotografię mostu odtworzonego w pobliżu Cusco na wzór mostów sznurowych budowanych przed wiekami przez Inków.

Słowa kluczowe: mosty, zabytki

On trails of Ernest Malinowski Bridges. Bridges of Arequipa

Arequipa is the biggest city in Peru located in river valley between volcano hills. There are several old bridges, including two stone bridges, several new concrete bridges (some of them are not finished because of problems with land acquisition) and one railway framework bridge reinforced with tendons having structure similar to the structure of bridges designed by Ernest Malinowski on Trans-Ands railway. In regional museum, one may see a photo of the bridge reproduced near Cusco according to rope bridges erected by Inks before centuries.

 Key words: bridges, relics