Streszczenie (Abstract) nr 4/2005 r.

 

Nr 4/2005 do ściągnięcia (.zip)

 

Maciej Radzikowski

System oceny stanu nawierzchni (SOSN) po 15 latach

Pierwsze wytyczne oceny stanu nawierzchni opracowano przed 15 laty. System po kilku modyfikacjach jest stosowany nadal. Modyfikacje polegały głównie na zmechanizowaniu badań i zautomatyzowaniu obliczeń. Administracja drogowa corocznie zbiera dane o spękaniach, równości, koleinach, cechach powierzchniowych i śliskości nawierzchni. Te cechy kwalifikowane są do czterech klas stanu nawierzchni: dobry, zadowalający, niezadowalający i zły. Funkcjonowanie systemu podsumowano na spotkaniu jubileuszowym.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnia, ocena.

 

Pavement Condition Evaluation System

First guidelines of pavement condition evaluation were elaborated 15 years ago. The system after few modifications is used today. The modifications depended on mechanization of data collection and computerization of calculations. Road administration collects data on cracking, evenness, rutting, surface description and slippery of the pavement every year. These characteristics are qualified into four pavement condition classes: good, satisfactory, unsatisfactory and bad. Functioning of the system was concluded during anniversary meeting.

Keywords: roads, pavement, evaluation.

 

Stefan Rolla

My mamy tylko jedna drogę – inne narody mają wiele dróg

Autor stwierdza, że język polski jest dość ubogi w słownictwo techniczne, co udowadnia na przykładzie słowa „droga”. Podaje różne odpowiedniki słowa „droga” w języku angielskim, francuskim i niemieckim, a także w języku czeskim i rosyjskim. Przypomina, że w przeszłości używano w Polsce różnych nazw zależnie od charakteru drogi. Może warto rozważyć przywrócenie niektórych nazw?

Słowa kluczowe: drogi, terminologia.

 

We Have One Road Only Other Nations Have Many Roads

The author states that Polish language is rather poor in technical vocabulary, what he proofs on the example of the word “road”. He gives various synonyms of the word “road” in English, French, German and in Czech and Russian as well. He remembers that various names of road depending on its character had been used in the past. May it be worth to consider the restoration of some old names?

Keywords: roads, terminology.

 

Retencja terenowa w praktyce (oprac. Jacek Chlipalski)

Retencję terenową zastosowano na zajezdni autobusowej w Warszawie przy ulicy Stalowej. Powierzchnię placów (ponad 5 ha) ograniczono krawężnikami, a wodę odprowadzono do kanalizacji deszczowej. Zastosowanie retencji na nawierzchni w postaci warstwy wody o grubości 1 cm spowodowało kilkakrotne zmniejszenie odpływu wody do kanalizacji.

Słowa kluczowe: nawierzchnia, odwodnienie, retencja.

 

Site Retention in Practice (by Jacek Chlipalski)

Site retention was applied on the bus depot in Warsaw in Stalowa Street. The area of the pavement (above 5 ha) was bordered with the cubs and the water was taken off to the rain sewerage. The use of retention on the pavement as a water layer of 1 cm thick caused several time smaller runoff to the sewerage.

Keywords: pavement, drainage, retention.

 

Stefan Rolla

Drogowe normy europejskie. Nawierzchnie betonowe. Materiały i wymagania.

Norma EN 13877-1/2002 określa wymagania, właściwości i kryteria zgodności materiałów do nawierzchni betonowych (cement, kruszywo, woda). Norma EN 13877-2/2004 określa wymagania funkcjonalne nawierzchni betonowych zbrojonych i niezbrojonych (jakość, wytrzymałość na ściskanie, grubość, gęstość, związanie nawierzchni). Inne normy dotyczą konsystencji betonu, dodatków, materiałów do pielęgnacji, wypełniania szczelin i zbrojenia.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnia betonowa, badania.

 

Road European Standards. Concrete pavements. Materials and Requirements.

Standard EN 13877-1/2002 defines requirements, properties and compatibility criteria of materials for concrete pavements (cement, aggregate, water). Standard EN 13877-2/2004 defines functional requirements of reinforced and unreinforced concrete pavements (quality, compressive strength, thickness, density, pavement bound). Other standards relate to concrete consistency, additives, curing agents, joint sealing and reinforcement.

Keywords: roads, concrete pavements, standards.

 

Krzysztof Gradkowski

Ryzyko awarii przepustów

Stan techniczny przepustów ma zasadniczy wpływ na funkcjonowanie odwodnienia drogi. Zwiększają się obciążenia dróg, mosty projektuje się na wyższe klasy obciążeń, a przepusty często pozostają bez przebudowy. Powodem niewłaściwej pracy przepustów jest również nienależyte ich utrzymanie, co pokazuje autor na przykładach.

Słowa kluczowe: drogi, przepusty, odwodnienie.

 

Risk of Culvert Damage and Examples of its Technical Condition

Technical condition of culverts has basic influence on operation of road drainage. Load on roads increases, bridges are designed on higher load classes but culverts often remain without reconstruction. The other reason of weak work of the culverts is improper its maintenance which is illustrated on the examples.

Keywords: roads, culverts, drainage.

 

Andrzej Stańczyk

Tropami mostów Ernesta Malinowskiego. Mosty za cenę guana

Inżynier Ernest Malinowski był projektantem i budowniczym linii kolejowych w Peru w XIX wieku. Dziełem jego życia była transandyjska linia kolejowa o długości 266 km i różnicy wysokości 4,8 km. Na trasie zbudowano ponad 30 dużych mostów i 63 tunele, a pociąg aż 10 razy zmieniał kierunek jazdy. Nad dolinami budowano mosty o konstrukcji kratownicowej zarówno ustroju nośnego, jak i podpór o wysokości niemal 80 m. Większość mostów przebudowano, pozostawiając te same kratownicowe podpory.

Słowa kluczowe: kolej, mosty.

 

On trails of Ernest Malinowski Bridges. Bridges for Guano

Engineer Ernest Malinowski was a designer and contractor of railways in Peru in XIX century. TransAnds railway, the work of his life, is 266 km long with 4.8 km difference of level. Trains 10 times turn direction on the route. More than 30 big bridges, and 63 tunnels were constructed. Bridges over deep valleys were constructed with steel framework superstructure and steel framework supports up to 80 m high. Most bridges were reconstructed but supports remained the same.

Keywords: railway, bridges.