Streszczenie (Abstract) nr 3/2005 r.

 

Nr 3/2005 do ściągnięcia (.zip)

 

Konrad Jabłoński, Jerzy Piłat, Piotr Radziszewski, Antoni Szydło

Wyniki badań i doświadczeń dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltami modyfikowanymi dodatkiem soli organo-metalicznej Chemcrete

Obserwacje i kompleksowe badania lepiszcza asfaltowego modyfikowanego środkiem zwanym Chemcrete oraz nawierzchni wykonanej z tego lepiszcza potwierdziły jego przydatność. Dodatek środka Chemcrete do asfaltu w ilości 2% powoduje zwiększenie sztywności asfaltu i warstw nawierzchni z jego udziałem, szczególnie w wyższych temperaturach, zwiększając wrażliwość nawierzchni na deformacje. Zaleca się stosowanie grubej warstwy wiążącej z asfaltu modyfikowanego Chemcrete’em oraz cienkiej warstwy ścieralnej modyfikowanej innymi środkami. Nie zaleca się stosowania Chemcrete’u do warstwy ścieralnej nawierzchni.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnia, asfalt modyfikowany.

 

The Results of Tests and Experience Related to Hot Mix Asphalt with Asphalts Modified by Chemcrete Agent

Observations and complex tests of asphalt binder modified by Chemcrete agent, and the pavement made of this binder, confirmed its usefulness. Addition of the agent to asphalt in the amount of 2% causes increase of stiffness of the asphalt and asphalt pavement layers with presence of the agent and increases sensitivity of the pavement for deformations, in higher temperature particularly. Thick binder course with asphalt modified by Chemcrete and thin wearing course modified by other agent are recommended. Chemcrete is not recommended for wearing course of the pavement.

Keywords: pavement, modified asphalt.

 

Marek Iwański

Wyniki badań i doświadczeń dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltami modyfikowanymi dodatkiem soli organo-metalicznej Chemcrete

Obserwacje i kompleksowe badania lepiszcza asfaltowego modyfikowanego środkiem zwanym Chemcrete oraz nawierzchni wykonanej z tego lepiszcza potwierdziły jego przydatność. Dodatek środka Chemcrete do asfaltu w ilości 2% powoduje zwiększenie sztywności asfaltu i warstw nawierzchni z jego udziałem, szczególnie w wyższych temperaturach, zwiększając wrażliwość nawierzchni na deformacje. Zaleca się stosowanie grubej warstwy wiążącej z asfaltu modyfikowanego Chemcrete’em oraz cienkiej warstwy ścieralnej modyfikowanej innymi środkami. Nie zaleca się stosowania Chemcrete’u do warstwy ścieralnej nawierzchni.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, kruszywo.

 

Quartzite Aggregate versus Skid Resistance of Asphalt Pavement

Quartz aggregate is more resistant for abrasion and polishing then basalt and granite aggregate. It has, however, worse adhesive ability against asphalt binder. This weakness may be eliminated by the use of proper adhesive agents. Research done at Œwiêtokrzyska Technical University proofed that mix-hot asphalt with local quartzite aggregate has high skid resistance increasing with first years of pavement operation.

Keywords: roads, pavement, aggregate.

 

Michał A. Glinicki

Europejskie wymagania na beton napowietrzony w klasie środowiska XF

Europejską tendencją nowych europejskich wymagań w normach na betony napowietrzone jest żądanie określonego rozkładu porów powietrznych w betonie zamiast wymagania całkowitej zawartości powietrza w mieszance. W Polsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła takie wymagania do ogólnych specyfikacji technicznych na nawierzchnie betonowe w postaci maksymalnego wskaźnika rozmieszczenia porów.

Słowa kluczowe: drogi, beton napowietrzony, wymagania.

 

European Requirements for Air-Entrained Concrete in XF Environment Class

European trend of the new European requirements for air-entrained concrete requests for specified distribution of air pores in ready concrete instead of for total air content in concrete mix. In Poland General Directorate of National Roads and Motorways introduced such requirements to general technical specifications for concrete pavements in form of maximal indicator of pore distribution.

Keywords: roads, air-entrained concrete, requirements.

 

Stefan Rolla

Drogowe normy europejskie. Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Oznaczanie wskaźnika nośności CBR.

Normy europejskie dotyczące oznaczania wskaźnika CBR rozdzielają przygotowanie próbek (zagęszczania) od samego oznaczania. Pierwszą kwestię opisuje norma EN 13826-2/2004 dotycząca metody oznaczania laboratoryjnej gęstości i wilgotności – metody Proctora, a drugą norma EN 13826-47/2004 dotycząca oznaczania wskaźnika CBR, wskaźnika gęstości natychmiastowej i spęcznienia liniowego.

Słowa kluczowe: drogi, badania, wskaźnik CBR.

 

Road European Standards. Unbound and Hydraulically Bound Mixtures. CBR bearing capacity test.

European standards related to test of CBR ratio divide sample preparation (compaction) from CBR ratio test itself. The firs issue is described by the standard EN 13826-2/2004 related to the laboratory reference density and water content Proctor compaction, and the second issue by the standard EN 13826-47/2004 related to determination of California bearing ratio, immediate bearing index and linear swelling.

Keywords: roads, tests, CBR.

 

Elżbieta Stilger-Szydło

Osiadanie nasypów drogowych

Nasypy wznoszone na słabych gruntach podlegają znacznym deformacjom na skutek ich ściśliwości oraz plastycznych odkształceń podłoża. Utrata nośności granicznej podłoża i nasypu a także zagłębianie się nasypu i wypieranie słabego podłoża może następować zarówno w czasie budowy, jak i eksploatacji. Zachowanie się budowli w czasie skutecznie modelują metody stanów granicznych nośności, stateczności czy uplastycznienia gruntów. Potwierdza to przykład budowy odcinka autostrady A-4 na terenie osiadań górniczych na Górnym Śląsku.

Słowa kluczowe: drogi, nasypy, słabe grunty.

 

Settlement of Road Embankments

Embankments erected on weak soils are subjected to significant deformations because of their compressibility and plastic strains of sub-grade. Loss of limit bearing capacity of the sub-grade as well as embankment settlement and forcing out the weak soil may appear both during embankment construction and operation. Embankment performance in time is successfully modelled by the methods of limit state of bearing capacity, stability and soil placticization. The above has been confirmed by the example of A4 motorway construction on the area of mining subsidence in Upper Silesia.

Keywords: roads, embankments, weak soil.