Streszczenie (Abstract) nr 2/2005 r.

 

Nr 2/2005 do ściągnięcia (.zip)

 

LUDOMIR SZUBERT, ANDRZEJ LESZCZYŃSKI

Potrzeby kadrowe w świetle przewidywanych zadań rozwojowych sieci dróg krajowych

Szerokie kompetencje GDDKiA w zakresie zarządzania i realizacji inwestycji powodują, że instytucja ta nie jest typowym urzędem. Zatrudnia 3375 osób, w tym: 2379 pracowników korpusu służby cywilnej. Zakres obowiązków stale się powiększa ze względu na szybki wzrost inwestycji i wyższe wymagania w procesie inwestycyjnym oraz oczekiwanie społeczne na nadzorowanie dróg 24 godziny na dobę. Braki kadrowe łagodzone są próbami racjonalizacji zatrudnienia poprzez: zlecanie na zewnątrz wielu prac, zlecanie kompleksowego utrzymania dróg i łączenia rejonów. To jednak nie wystarcza.

Słowa kluczowe: drogi, zatrudnienie, potrzeby.

 

Personnel Needs in the Lights of Predicted Development Tasks on National Road Network.

Wide competences of GDDKiA in management and implementation of road projects cause that this institution is not typical administration. It employs 3375 people including 2379 civil servants. The range of responsibility is increasing because of investment increase and social expectation of road supervision 24 hour a day. Shortage of the personnel is compensated by trials of work outsourcing, contracting of road maintenance and merging maintenance units. However, this is not enough.

Keywords: roads, employment, needs.

 

JÓZEF JUDYCKI, PIOTR JASKUŁA

Nowe technologie nawierzchni asfaltowych

Bardzo efektywna jest metoda mechanistyczna projektowania nawierzchni asfaltowych uwzględniająca teoretyczne elementy mechaniki i wyniki badań eksperymentalnych. Metoda pozwala na projektowanie nowych nawierzchni i wzmocnień także w sytuacji nietypowych materiałów i obciążeń. Do ciekawych nawierzchni można zaliczyć: nawierzchnie długotrwałe (projektowane na okres dłuższy niż 50 lat), nawierzchnie drenażowe (odprowadzające wodę z powierzchni) i mieszanki z asfaltem spienionym (powstałego przez wprowadzenie wody do gorącego asfaltu).

Słowa kluczowe: nawierzchnia, projektowanie, technologia.

 

New Technologies of Asphalt Pavement.

Mechanistic method of asphalt pavement design taking into account theoretic elements of mechanics and the results of experimental tests is very effective. The method allows design the new pavements and pavement strengthening with normal and abnormal materials and loads. The following pavements may be recognized as the interesting: long-life pavements (designed for more than 50-year period), drainage pavements and mixes with foamed asphalt (made by introducing water to hot asphalt).

Keywords: pavement, design, technology.

 

KONRAD JABŁOŃSKI

Możliwości stosowania technologii asfaltowych warstw kompaktowych do budowy autostrad.

Technologia kompaktowa polega na jednoczesnym układaniu dwóch warstw nawierzchni asfaltowej, zwykle wiążącej i ścieralnej. W ten sposób oszczędza się na grubości warstwy ścieralnej, skraca czas układania nawierzchni i uzyskuje idealne połączenie warstw. Technologia kompaktowa wymaga specjalnie przystosowanego zestawu układarek i skorygowanego sposobu zagęszczania. Technologia ta jest szczególnie zalecana przy budowie autostrad.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnia, technologia.

 

Possibilities of Compact Technology Use for Construction Motorway Asphalt Pavement

Compact technology consists in simultaneous laying two asphalt pavement courses, usually binding course and wearing course. In this way wearing course is thinner, time of pavement laying is shorter and connection of the two courses is ideal. Compact technology requires specially adjusted paver set ant corrected way of compaction. This technology is particularly recommended to motorway construction.

Keywords: roads, pavement, technology.

 

STEFAN ROLLA

Drogowe normy europejskie. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Badania wytrzymałości metodą Marshalla i metodą rozłupywania

Opisano trzy normy pod wspólnym tytułem „Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek gorących”. Norma EN 12697-30/2003 dotyczy przygotowania próbek ubijaniem, norma EN 12697-34/2003 dotyczy metod badania wytrzymałości metodą Marshalla, a norma EN 12697-23/2003 oznaczania pośredniej wytrzymałości na rozciąganie przez rozłupywanie. W nowych normach zmieniają się nieco wymiary próbek, sposoby badań i wymagania do aparatury badawczej.

Słowa kluczowe: normy, nawierzchnia, badania.

 

Road European Standards. Hot-Mix Asphalt. Strength Marshall Test and Indirect Tensile Strength Test.

Three standards under one common title Bituminous mixtures. Test methods for hot-mix asphalt” are described. Standard EN 12697-30/2003 refers to specimen preparation by impact compactor, standard EN 12696-34/2003 refers to Marshall strength test and standard EN 12697-23/2003 refers to indirect tensile strength test. In the new standards dimensions of specimens, ways of test and requirements to test apparatus are slightly changed.

Keywords: standards, pavement, tests.

 

JERZY IWANOWSKI

Inwestycje na sieci dróg krajowych w latach 1998–2004. Próba oceny

Po kilkuletniej stagnacji w ostatnich latach obserwuje się istotny nominalny przyrost środków finansowych na drogi krajowe: Powodem tego jest zwiększenie środków zagranicznych, ale także zaangażowanie kapitałów prywatnych koncesjonariuszy. Wzrost środków powoduje zwiększenie potencjału inwestycyjnego, w wyniku którego buduje się coraz więcej kilometrów dróg, szczególnie autostrad, ale również zwiększa się zakres odnawiania nawierzchni. Mimo to, realizacja nie nadąża za oczekiwaniami społecznymi.

Słowa kluczowe: drogi, inwestycje, ocena.

 

Investments on National Road Network in 1998-2004. Evaluation Attempt.

After several years of operation it is observed essential nominal increase of financial aids for national roads. The reason of this is an increase of foreign funds and an engagement of private capital of concessionaires. Higher funds cause the increase of investment potential which results construction of more and more kilometers of roads and motorways and grater range of pavement rehabilitation. In spit of this, the development is below social expectations.

Keywords: roads, investments, evaluation.

 

MICHAŁ CZAPKI
Pełnia życia – o tych, o których nie wszystko przekazano albo nic nie wspomniano. Część 8. Stefan Siła-Nowicki

Stefan Siła-Nowicki absolwent Instytutu Dróg i Komunikacji w Moskwie pracował na stanowiskach kierowniczych w zarządach dróg w województwach wileńskim i krakowskim. W 1933 roku został dyrektorem departamentu dróg kołowych w Ministerstwie Komunikacji. W 1935 roku zginął w wypadku drogowym.

Słowa kluczowe: życiorys, osiągnięcia zawodowe.

 

About Those Who Were not Presented Enough or Who Were not Mentioned at All. Part 8, Stefan Siła-Nowicki.

Stefan Siła-Nowicki educated at Road and Transport Institute in Moscow worked as manager at road administration in provinces of Wilno and Kraków. In 1933 he was appointed as director of road department at Ministry of Transport. He died in a result of road accident in 1935.

Keywords: curriculum vitae, professional achievements.