Streszczenie (Abstract) nr 6/2006 r.

 

Nr 6/2006 do ściągnięcia (.zip)

 

WŁADYSŁAW GARDZIEJCZYK, MARTA WASILEWSKA, JACEK BORATYŃSKI
Badanie odporności na polerowanie kruszyw drogowych – uwagi i praktyczne wskazówki
Norma PN-EN 13043:2004 obliguje do wykonywania badań polerowalności kruszywa do warstw ścieralnych nawierzchni. Procedura oznaczania wartości PSV jest dość skomplikowana i wymaga doświadczenia. Szczególnie ważne jest staranne przygotowanie próbek. Badane 44 rodzaje kruszywa uzyskały wartości PSV w zakresie 36–67. Zdaniem autorów wymaganie wartości PSV co najmniej 50 eliminuje niektóre dobre kruszywa.
Słowa kluczowe: drogi, kruszywa, badania, polerowalność.

Aggregate – Practical Comments and Guidelines
Standard PN-EN 13043:2004 obliges to make polishing tests of aggregate for pavement wearing courses. Procedure of PSV value determination is quite complicated and it requires experience. Careful preparation of specimens is particularly important. Tests of 44 types of aggregate brought PSV values between 36 and 67. According to author's opinion requiring PSV value at least 50 eliminates some good aggregates.
Keywords: roads, aggregate, tests, polishing.

SŁAWOMIR KARAŚ, KATARZYNA MAZUREK
O odwracalności procesów lepkosprężystych.
W materiałach lepkosprężystych, na skutek powtarzających się obciążeń występują odkształcenia odwracalne i nieodwracalne nazywane łącznie reologicznymi. Odwracalność procesów opisują modele teoretyczne Boltzmana, Kelvina-Voigta, Burgera czy Maxwella. Każdy model ma swoje ograniczenia w różnych sytuacjach.
Słowa kluczowe: lepkosprężystość, modele.

On Reversibility of Viscoelasic Processes
Viscoelastic materials, subjected to repeated loads, are strained in reversible or irreversible manner. These strains are commonly known as reological. Reversibility of the processes is described by theoretical models of Boltzman, Kelvin-Voight, Burger or Maxwell. Each model has its limitations in various situations.
Keywords: viscoelasticity, models.

STEFAN ROLLA
Drogowe normy europejskie. Kruszywa niezwiązane do podbudowy
Tytuł normy PN-EN 13285:2004(U) „Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje" jest, zdaniem autora, nieprawidłowo przetłumaczony i powinien brzmieć „Kruszywa niezwiązane do podbudowy nawierzchni". Norma opisuje rodzaje mieszanek kruszywa oraz wymagane uziarnienie i tolerancje przesiewu.
Słowa kluczowe: drogi, normy, kruszywa.

Road European Standards. Hydraulically Unbound Aggregate for Pavement Base
Title of standard PN-EN 13285:2004(U) 'Unbound mixtures. Specifications' is, according to the author, translated incorrectly and it should read 'Unbound aggregate for pavement base. Specifications.'. The standard describes types of aggregate mixtures and requirements for grading and sieve passing tolerances.
Keywords: roads, standards, aggregate.

STANISŁAW SZPINEK
W obronie polskiego katalogu. Nie ile osi, ale jaka konstrukcja nawierzchni
W publikacjach pojawiły się opinie, że niemieckie drogi są lepsze bo zaprojektowane na większą liczbę osi obliczeniowych niż przyjęto w polskim katalogu nawierzchni. Opinie te są nieprawdziwe. Autor udowadnia, że jest odwrotnie. Nawierzchnia zaprojektowana według polskiego katalogu jest znacznie grubsza od nawierzchni zaprojektowanej według katalogu niemieckiego i oburza się na publikowanie nieprawdy.
Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnia, konstrukcja.

For Polish catalogue. Not How Much Axels but What Pavement Structure
Some opinions have appeared in publications, that German roads are better because they are designed for higher standard axle numbers than accepted in Polish pavement catalogue. These opinions are not true. The author proves that it is quite opposite. Pavement designed according Polish catalogue is significantly thicker than pavement designed according to German catalogue and he fills indignant at untruth publications.
Keywords: roads, pavement, structure.

ANDRZEJ STAŃCZYK
Akwedukt Amoreira w Elvas.
Akwedukt Amoirera w Portugalii jest ogromną budowlą złożoną z 843 łuków o wysokości do 31 m ponad terenem z kamiennym kanałem na górze obiektu. Budowa obiektu rozpoczęta w 1498 roku trwała 125 lat. W 1910 nadano mu status pomnika narodowego.
Słowa kluczowe: mosty, akwedukty.

Aqueduct Amoreira in Elvas
Aqueduct Amoirera in Portugal is huge structure composed of 843 arches, up to 31 meters high above the land and with the stone channel on the top. Aqueduct construction started in 1498 and it were continued during 125 years. In 1910 the aqueduct were qualified as national monument.
Keywords: bridges, aqueducts.