Streszczenie (Abstract) nr 5/2006 r.

 

Nr 5/2006 do ściągnięcia (.zip)

 

MARZENA BAJAK, KATARZYNA MAZUREK

Właściwości betonu asfaltowo-cementowego (BAC) według modelu Burgesa.

Beton asfaltowo-cementowy powstaje z wymieszania na zimno zaprawy cementowo-piaskowej lub cementowo-kruszywowej z destruktem uzyskanym z frezowania nawierzchni asfaltowej. Jest stosowany do podbudowy zasadniczej. Badania wykonane w Politechnice Lubelskiej wykazały, że deformacje mieszanki najlepiej opisuje model Burgera. Wartości modułów sztywności pełzania betonu asfaltowo-cementowego są co najmniej 10-krotnie większe niż betonu asfaltowego.

   Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, beton asfaltowo-cementowy.

 

Characteristics of Bitumen-Cement Concrete According to Burgers Model.

Bitumen-cement concrete is made by cold mixing of cement-sand mortar or cement-aggregate mortar with destruct coming from milling of asphalt pavement. It is used for pavement base. Tests made at Lublin Technical University show that deformations of the mix are best described by Burgers model. Values of creep stiffness modulus of bitumen-cement concrete are at least ten times grater than of asphalt concrete.

   Keywords: roads, pavement, bitumen-cement concrete

 

    KRZYSZTOF GRADKOWSKI, PAULINA WRÓBLEWSKA

Wykonanie budowli ziemnej jako odrębnego zamówienia publicznego.

Aby przyspieszyć budowę dróg autor proponuje dzielić przedsięwzięcie na części nie tylko odcinkami, ale także rodzajami robót, jak na przykład: roboty ziemne, nawierzchnie, obiekty inżynierskie i oddzielnie zamawiać te części, które są dostępne do wykonania. W tym celu dokumentacja projektowa i przetargowa musi być odpowiednio przygotowana. Ujemną stroną takiego podejścia jest potrzeba dodatkowej koordynacji.

   Słowa kluczowe: drogi, budowle ziemne, zamówienia.

 

Execution of Earth Structure as a Separate Public Procurement.

In order to speed up road construction the authors proposes to divide projects on parts, not only by sections bat also by type of works such as: earthworks, pavements, engineering structures, and to order parts, ready for construction, separately. Design and procurement documents have to be properly prepared. Negative side of the approach is the need of additional coordination.

   Keywords: roads, earth structures, procurement.

 

    MARZENA NOWAKOWSKA

Ciągłość danych o zdarzeniach drogowych.

Dane o zdarzeniach na drogach mają istotne znaczenie do zarządzania drogami. Zmiany w numeracji dróg i kilometrażu powodują utratę ciągłości statystyki. Prace wykonywane w Politechnice Świętokrzyskiej doprowadziły do powstania algorytmu przetwarzającego dane do nowych numerów i kilometrów dróg.

   Słowa kluczowe: drogi, zdarzenia, dane.

 

Continuity of Road Incident Data.

Data on road incidents are important for road management. Changes in road numbering and kilometrage cause loss of continuity of road incident data. Works made at Œwietokrzyska Technical University have led to creation of algorithm performing data for new road numbering and kilometrage.

   Keywords: roads, incidents, data.

 

    STEFAN ROLLA

Drogowe normy europejskie. Kruszywa związane hydraulicznie do podbudowy nawierzchni.

Tytuł normy PN-EN 14227-5:2006 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 5. Kruszywo stabilizowane cementem” jest, zdaniem autora, nieprawidłowo przetłumaczona i powinien brzmieć „Mieszanki związane hydraulicznie. Wymagania. Kruszywo związane drogowym spoiwem hydraulicznym do podbudowy nawierzchni”. Norma opisuje rodzaje spoiwa, rodzaje i cechy mieszanek, oznaczanie zagęszczalności.

   Słowa kluczowe: drogi, normy, kruszywa.

 

Road European Standards. Hydraulically Bound Aggregate for Pavement Base.

Title of standard PN-EN 14277-5:2006 „Mixes bound hydraulic binder. Specifications. Aggregate stabilized with road binder” is, according to the author, not correctly translated and it should read „Hydraulically bound mixtures. Properties. Hydraulically bound aggregate for pavement base”. The standard describes binder types, mixes types and properties, compactibility tests.

   Keywords: roads, standards, aggregate

 

    ANTONI GILEWICZ

Dokumentacja projektowa i BIOZ.

Przepisy budowlane szczegółowo określają zakres dokumentacji projektowej wymagającej i nie wymagającej pozwolenia na budowę. Autor opisał wymagany skład dokumentacji projektowej i przedmiaru robót oraz wskazał na konieczność opracowania informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia (BIOZ).

   Słowa kluczowe: budownictwo, dokumentacja projektowa, BIOZ.

 

Design Documents and SAHP.

Construction regulations describe in details scope of design documents both requiring or not construction permit. The author described requested composition of design documents and bill of quantities, and he indicated the necessity of elaboration of information on safety and health protection (SAHP).

   Keywords: construction, design, SAHP

 

    SŁAWOMIR KARAŚ

Mosty Bratysławy i wiadukty k. Povazskiej Bystricy.

W Bratysławie jest pięć mostów przez Dunaj. Każdy most jest inny. Dwa mosty, w tym najstarszy wybudowany na początku XX wieku, mają stalową konstrukcję kratownicową, jeden konstrukcję żelbetową skrzynkową a pozostałe dwa są nowoczesnymi konstrukcjami. W pierwszym konstrukcja stalowa została podwieszona do jednego pylona a w drugim do trójwymiarowego łuku.

   Słowa kluczowe: mosty, konstrukcje, budowa.

 

Bridges of Bratislava and near Povazska Bystrica

There are five bridges over Danube River in Bratislava. Each bridge is different. Two bridges, including the oldest one build on the beginning of 20th century, have steel framework structure. One has concrete box structure and the remaining two bridges are modern ones. In the first moder bridge steel structure is suspended on one pylon, in the second it is suspended on 3-dimenssional arch.

   Keywords: bridges, structures, construction

 

    ANDRZEJ STAŃCZYK

Ponte Vecchio we Florencji.

Przedstawiono początki i historię słynnego mostu we Florencji. Obecnie należy on do bardzo rzadkiej rodziny mostów mieszkalnych, które budowano głównie w Średniowieczu. Autor omawia także relacje między historią mostu a historią sławnych rodzin florenckich.

 

Ponte Vecchio in Florence.

The origin and history of the famous bridge in Florence was presented. Nowadays it belongs to very rare family of habitable bridges which were built mostly in Middle Ages. The author also presents the relationship between its history and the history of the famous Florence families