Streszczenie (Abstract) nr 4/2006 r.

 

Nr 4/2006 do ściągnięcia (.zip)

 

DARIUSZ SYBILSKI, MACIEJ MALISZEWSKI, ROBERT MULARZUK, WOJCIECH BAŃKOWSKI

Pierwsze zastosowanie asfaltu kompaktowego w Polsce

Asfalt kompaktowy powstaje przy jednoczesnym układaniu dwóch warstw nawierzchni asfaltowej, zwykle wiążącej i ścieralnej. W ten sposób oszczędza się na grubości warstwy ścieralnej, skraca czas układania nawierzchni i uzyskuje dobre połączenie warstw. Badania nawierzchni wykonanej na autostradzie A-2 potwierdziły jej właściwości w zakresie trwałości, odporności na deformacje i połączenia między warstwami.

   Słowa kluczowe: drogi, asfalt kompaktowy, badania.

 

First Applications of Compact Asphalt in Poland.

Compact asphalt is made by simultaneous laying two asphalt pavement courses, usually binding course and wearing course. In this way wearing course is thinner, time of pavement laying is shorter and connection of the two courses is good. Tests of pavement made on motorway A2 confirm good characteristics on durability, resistance to deformations and connection between layers.

   Keywords: roads, compact asphalt, tests.

 

    ANDRZEJ SERUGA, ANDRZEJ SMAGA

Nawierzchnie lotniskowe z betonu siarkowego

Beton siarkowy powstaje przez zmieszanie gorącego kruszywa ze zmodyfikowanym spoiwem siarkowym i wypełniaczem. Beton siarkowy jest układany tak jak beton cementowy, może być również zbrojony. Beton siarkowy twardnieje w ciągu kilku minut. Badania próbnego odcinka nawierzchni lotniskowej potwierdziły jego dobre parametry techniczne.

   Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, asfalt siarkowy.

 

Airport Pavements of Sulphur Asphalt.

Sulphur concrete is made by mixing of hot aggregate with modified sulphur binder and filler. Sulphur concrete is laid in the same way as cement concrete it may be strengthened as well. Sulphur concrete hardens in few minutes. Tests on trial section of airport pavement confirmed its good technical parameters.

   Keywords: roads, pavement, sulphur asphalt.

 

    STEFAN ROLLA

 Drogowe normy europejskie. Przestajemy stabilizować – zaczynamy ulepszać, wzmacniać, związywać.

Nazwa „stabilizacja”, w odniesieniu do gruntów, zniknęła z drogowych norm europejskich i ze słowników języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Z czasem zniknie również z języka polskiego. Słowo „stabilizacji” pozostaje do ustalania, utrwalania, unieruchomiania. Autor z przykrością żegna „stabilizację”, z którą był związany przez lata. Niestety w normach polskich nazwę tę użyto nie tylko do gruntów, ale również do podbudów z kruszywa.

   Słowa kluczowe: normy, nazwy, stabilizacja.

 

Road European Standards. We are Stopping Stabilize - We Start to Treat and Bound.

Name ‘stabilization’, regarding to soils, disappeared from road European standards and from dictionaries of English, French and German. It will disappear from dictionary of Polish in time. Word ‘stabilization’ leaves for setting, fixing and marking. The author is sorry to leave ‘stabilization’ after years of dealing with. Unfortunately, in Polish standards this name has been used not only for soils but aggregate base as well.

   Keywords: standards, names, stabilization.

 

    MIROSŁAW KOSSAKOWSKI

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

W Polsce coraz częściej stosowane są nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Kostka jest dobrym materiałem do nawierzchni dróg lokalnych, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów. Nawierzchnia z kostki przepuszcza wodę, nie pęka i jest łatwa do naprawy i rozbiórki. Może być ponownie używana. Jest estetyczna ze względu na różne kształty i kolory.

   Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, kostka.

 

Pavement of Concrete Bricks.

In Poland, concrete bricks are more and more often used. Concrete bricks are good material for the pavement of local roads, sidewalks, bicycle paths and parking lots. Pavement of concrete bricks is water retentive, does not crack and it is easy for repair and demolishing. It can used second time. It is esthetic having various shapes and colors.

   Keywords: roads, pavement, bricks.

 

    ANDRZEJ ZYGMUNT

Koncepcja – kaprys czy konieczność?

Projekty koncepcyjne mają istotne znaczenie w procesie realizacji inwestycji drogowych. Wykonanie koncepcji rozwiązania, szczególnie skrzyżowania lub węzła drogowego umożliwia bardziej racjonalne podjęcie decyzji, co do dalszego projektowania. Autor wykazał na przykładach, że zamówione przez inwestora projekty stają się po procesie uzgodnień innymi projektami. Projekt koncepcyjny pozwala na wybranie właściwego rozwiązania przed wykonaniem projektu budowlanego.

   Słowa kluczowe: drogi, projekty, koncepcje.

 

Conceptual Design Whim or Necessity.

Conceptual design is important in road investments process. Preparation of conceptual design, of road intersection or junction in particular, facilitates taking more rational decision on further design. The author indicated on examples that designs ordered by client become different designs after the process of approval. Conceptual design makes possible to choose proper solution before preparing construction design.

   Keywords: roads, conceptual design

 

    JANUSZ WALKOWICZ

O adaptacji profili mostowych nad ciekami wodnymi.

Gdy profil mostowy jest zwarty, a na terenach zalewowych głębokość wody jest niewielka, to można pogłębić ten teren i w ten sposób zwiększyć światło mostu i zmniejszyć prędkość przepływu. Publikacje różnych autorów określają sposoby i zakresy pogłębiania terenów pod mostami.

   Słowa kluczowe: mosty, cieki wodne, pogłębianie.

 

About Adaptation of Bridge Profiles over Water Courses.

When bridge profile is compact and water depth on water-meadow is small, it is possible to deepen the land under bridge and in this way to increase bridge clearance and to decrease speed of water flow. Publications of various authors give ways and scopes of land deepen under bridges.

   Keywords: roads, pavement, recycling.

 

    ANDRZEJ STAŃCZYK

Mosty na Peloponez.

Na półwysep Peloponez przez Kanał Koryncki prowadzi pięć mostów wybudowanych w różnych latach XX wieku. Na olimpiadę w 2004 roku wybudowano nowoczesny płatny most przez Zatokę Koryncką o konstrukcji podwieszonej na czterech pylonach.

   Słowa kluczowe: mosty, konstrukcje, zabytki.

 

Bridges to Peloponez.

Five bridges, constructed in various years of 20th centaury, pass Corinth Channel to Peloponnesus. Before Olympic Games of 2004 modern toll bridge suspended on four pylons has been constructed over Corinth Bay.

   Keywords: bridges, structures

 

    KRZYSZTOF GRADKOWSKI

Archeologiczna badania przy inwestycjach drogowych i liniowych.

Inwestycje liniowe a w szczególności inwestycje drogowe często ingerują w obszary niezbadanych zabytków archeologicznych. Prawo polskie zobowiązuje inwestorów do wykonania ratowniczych badań archeologicznych a w przypadku budowy autostrad również do sfinansowania opracowania wydobytych eksponatów. W zakresie autostrad archeologicznymi badaniami ratowniczymi objęto 460 stanowisk o łącznej powierzchni 600 ha.

   Słowa kluczowe: drogi, inwestycje, archeologia.

 

Archeological Investigations at Road and Linear Investments.

Linear investment and in particular road investments often interfere in areas of uninvestigated archeological relics. Polish law obliges investors to make rescue archeological investigations and in the case of motorways to finance scientific description of obtained exhibits. In motorway area, rescue archeological investigations have been made on 460 sites with total area of 600 ha.

   Keywords: roads, investments, archeology