Streszczenie (Abstract) nr 3/2006 r.

 

Nr 3/2006 do ściągnięcia (.zip)

 

JERZY KUKIEŁKA

Recykling nawierzchni asfaltowych w województwie lubelskim

W Politechnice Lubelskiej wykonano badania nawierzchni drogowych przetworzonych poprzez recykling istniejących nawierzchni asfaltowych na zimno jako mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne oraz betony asfaltowo-cementowe. Oba materiały miały dobrą stabilność, niewiele odbiegającą od wymagań dla nawierzchni z nowych materiałów. Moduły sprężystości były zadowalające w niskich temperaturach, ale w wysokich temperaturach były niższe niż betonów asfaltowych.

   Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, recykling.

 

Recycling of Asphalt Pavement in Lublin Province.

Tests of road pavements recreated by recycling, from the existing asphalt pavements, in cold process as mixes of aggregate-cement-emulsion and bitumen-cement concrete are done in Lublin University of Technology. Both materials had good stability slightly lower than requirements for new constructed pavements. Elasticity modulus were satisfactory in low temperature but in high temperature they were lower than for concrete asphalt.

   Keywords: roads, pavement, recycling.

 

    JÓZEF JUDYCKI

Nawierzchnie w portach morskich i terminalach kontenerowych

Nawierzchnie w portach i terminalach kontenerowych poddawane są znacznie większym obciążeniom jednostkowym niż na drogach, ale sumaryczna liczba obciążeń jest dużo mniejsza. Obecnie stosuje się nawierzchnie asfaltowe, z kostki betonowej, z płyt betonowych monolitycznych i z prefabrykatów betonowych, na podbudowach zasadniczych z betonu, chudego betonu i kruszywa związanego lub niezwiązanego cementem oraz na podbudowach pomocniczych z kruszywa naturalnego lub stabilizowanego.

   Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, porty.

 

Pavements in Harbours and Container Terminals

Pavements in harbours and container terminals are subjected to significantly higher unit loads than on roads but total number of loads is much more lower. Presently the pavements are made of asphalt, concrete bricks, concrete plates in situ or precasted on the base made of concrete, lean concrete, bound or unbound aggregate and on subbase made of natural or stabilized aggregate.

   Keywords: roads, pavement, harbours.

 

    MAREK IWAŃSKI

 Podbudowa z asfaltem spienionym

Asfalt spieniony powstaje po wprowadzeniu do gorącego asfaltu wody i powietrza pod ciśnieniem. Piana otacza kruszywo i szybko rozpada się, pozostawiając na powierzchni lepiszcze. Stosowany jest głównie do recyklingu nawierzchni podobnie jak emulsja asfaltowa. Dotychczas w Polsce nie wykonywano badań materiałów z asfaltem spienionym i nie opracowano specyfikacji technicznych.

   Słowa kluczowe: drogi, podbudowa, asfalt.

 

Base with Foaming Asphalt.

Foaming asphalt is created by insertion of water and air under pressure to hot bitumen. Foam cover grains of aggregate and it is quickly disintegrating leaving the binder on aggregate. Foaming asphalt is mainly used to recycling of pavement in the same way as asphalt emulsion. Up to now in Poland, neither tests of materials with foaming asphalt have been made nor technical specification elaborated.

   Keywords: roads, base, asphalt.

 

    STEFAN ROLLA

Drogowe normy europejskie. Grunty. Klasyfikacja. Część 2. Zasady klasyfikacji.

Zasady klasyfikacji określa norma EN ISO 14688-12:2003 „Rozpoznanie geotechniczne i oznaczenia, Nazewnictwo i klasyfikacja gruntów. Część 2. Zasady klasyfikacji”. Autor opisuje definicje takie jak: współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik krzywej uziarnienia, wskaźnik płynności, wskaźnik konsystencji, wskaźnik zagęszczenia i wytrzymałość na ścinanie. Podaje również klasyfikację według uziarnienia.

   Słowa kluczowe: drogi, normy, klasyfikacja.

 

Road European Standards. Soil. Classification. Part 2. Classification Principles.

Principles of classification specifies standard EN ISO 14688-12:2003 ‘Geotechnical investigation and testing. Identification and classification of soil. Part 2. Classification principles’. The author describes definitions such as uniformity coefficient, coefficient of curvatures, liquidity index, consistency index, undrained shear strength. He also gives classification by grading.

   Keywords: roads, standards, classification.

 

    KATARZYNA ZABIELSKA-ADAMSKA

Wpływ dodatku cementu na zagęszczanie popiołu lotnego.

Wpływ dodatku cementu na zagęszczanie popiołów lotnych zbadano w Politechnice Białostockiej. Próbki różnych popiołów lotnych zagęszczano z różnymi dodatkami cementu metodą Proctora. Stwierdzono, że dodatek cementu ma wpływ na zagęszczalność. Powoduje wzrost gęstości właściwej szkieletu gruntowego przy malejącej wilgotności optymalnej.

   Słowa kluczowe: drogi, popioły lotne, cement.

 

Influence of Cement Addition on Fly Ash Compaction.

Influence of cement addition on fly ash compaction has been tested at Bia³ystok University of Technology. Samples of various fly ash were compacted with various cement additions by Proctor method. It has been found, that cement addition influences compatibility. It causes increasing density of aggregate structure during decreasing of optimum moisture content.

   Keywords: roads, fly ash, cement.

 

    ANDRZEJ STAŃCZYK

Mosty przez Tyber w Rzymie

Mosty przez rzekę Tyber w Rzymie są świadkami historii sięgającej czasów antycznych. Wtedy było ich dziesięć obecnie trzydzieści. Początkowo budowano mosty drewniane ale już w drugim wieku p.n.e. zastąpiono je konstrukcjami kamiennymi, które po zniszczeniach były odbudowywane ponownie jako kamienne. W XX wieku wprowadzono konstrukcje betonowymi, ale większość z nich nawiązuje do dawnej architektury.

   Słowa kluczowe: mosty, konstrukcje, zabytki.

 

Bridges over Tiber River in Rome

Bridges over Tiber River in Rome have been witnesses of history since ancient time. Ten bridges were in ancient time, thirty bridges now. In the beginning, timber bridges were erected but in the second century B.C. yet timber bridges were replaced by stone bridges, which after destruction were again reconstructed as stone ones. In 20th century concrete structures were introduced but most of them relates to old architecture.

   Keywords: bridges, structures, monuments