Streszczenie (Abstract) nr 2/2006 r.

 

Nr 2/2006 do ściągnięcia (.zip)

 

STEFAN ROLLA

60 lat miesięcznika „Drogownictwo” (co było, a co będzie)

 Historia miesięcznika jest bogata. W jego redagowaniu uczestniczyło wiele znanych osób z nauki i techniki drogowej oraz instytucji państwowych. W wydaniu jubileuszowym 10 lat temu zapowiedziano, że istotne na następne lata będą następujące zagadnienia: bezpieczeństwo ruchu drogowego, ochrona środowiska, budowa autostrad, usprawnienia w zarządzaniu. Zagadnienia te były szeroko prezentowane i będą miały podstawowe znaczenie na przyszłość.

   Słowa kluczowe: drogi, wydawnictwo, jubileusz.

 

Sixty Years of Journal „Drogownictwo” (What has Been and What will Be?)

History of the journal is rich. Many well known persons from road science and technology, and state institutions have participated in the journal editing. Anniversary addition, 10 years ago, contained prediction of the following topics to be imported in the nearest future: traffic safety, environment protection, motorway construction and improvement of management. These topics have been wildly presented and they will have basic importance for the future.

   Keywords: roads, publications, anniversary.

 

KONRAD JABŁOŃSKI

Rozwój techniki drogowej w ostatnim sześćdziesięcioleciu.

Technika drogowa w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat uległa ogromnym przeobrażeniom zarówno w dziedzinie projektowania, jak i budowy. Miała na to duży wpływ współpraca międzynarodowa. Tym niemniej, jest jeszcze wiele słabych ogniw, które należy wyeliminować. W szczególności należy wzmocnić technologię w projektowaniu, zharmonizować przepisy polskie z unijnymi, przybliżyć naukę do praktyki, wprowadzić stabilne finansowanie, zmniejszyć wpływ polityki na technikę.

   Słowa kluczowe: drogi, technika, rozwój.

 

Development of Road Technology in the last Sixty Years

Road technology, during last sixty years has been tremendously changed in both design and construction. The changes were widely influenced by international cooperation. In spite of this, there are still many weak points which should be eliminated. In particular, it is necessary to strength structural part of road design, harmonize Polish and European technical regulations, stabilize road financing and diminish policy influence on technology.

   Keywords: roads, technology, development.

 

ANDRZEJ NIEMIERKO

Budowa mostów w Polsce 1995–2005.

W ostatnim dziesięcioleciu wybudowano w Polsce wiele ciekawych mostów przez duże i mniejsze rzeki. Dominowały mosty betonowe o konstrukcji skrzynkowej podłużnie nasuwane lub montowane metodą wspornikową, mosty podwieszone na dwóch lub jednym pylonie oraz mosty łukowe o konstrukcji stalowej. Ciekawe były również niektóre wiadukty, estakady i kładki dla pieszych.

   Słowa kluczowe: mosty, budowa.

 

Bridge Construction in Poland 1995-2005.

During last ten years in Poland many interesting bridges over big and smaller rivers were constructed. Concrete box bridges longitudinally lunched or erected by cantilever method, bridges suspended on one or two pylons and steel arch bridges dominated. Some viaducts and footbridges were also interesting.

   Keywords: bridges, construction.

 

TADEUSZ SUWARA

Projektowanie dróg i ruch drogowy

Przepisy odnoszące się do projektowania dróg zmieniały się, co do nazwy, zawartości i poziomu akceptacji. Ostatnio podstawowe przepisy publikowane są pod ogólną nazwą warunków technicznych przez ministra właściwego do spraw transportu. Proces projektowania podlega ewolucji. Zmieniają się nie tylko przepisy, ale również wymagania, moda i technika. Ostatnio preferowane są projekty kompleksowe od studium po pozwolenie na budowę. Ruch drogowy stale rośnie.

   Słowa kluczowe: drogi, projektowanie, ruch.

 

Road Design and Road Traffic

Regulations related to road design have been changing in aspect of name, content and acceptance level. Lastly, main regulations were published under general name of technical conditions by minister responsible for transport. Design process is evaluating. Not only regulations are changing but also requirements, fashion and technology. Presently, complex design from study to construction permit are preferred. Road traffic is continuously increasing.

   Keywords: roads, design, traffic.

 

ANTONI SZYDŁO

Kształcenie kadr i badania naukowe w drogownictwie

 Jedenaście ośrodków akademickich w Polsce kształci kadry inżynierskie drogownictwa. Najstarszą jest Politechnika Warszawska, powstała w 1918 roku, inne powstały po 1945 roku. Ośrodki te oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów prowadzą badania naukowe w tym zakresie. Uczelnie wykształciły w dziedzinie drogownictwa ponad 17 tys. inżynierów oraz wypromowały 145 doktorów, 22 doktorów habilitowanych i 18 profesorów.

   Słowa kluczowe: drogi, kształcenie, badania naukowe.

 

Education and Research in Road Sector.

Eleven universities in Poland educate road engineering personnel. The oldest one is Warsaw University of Technology opened in 1918, the others were opened after 1945. The universities and Road and Bridge Research Institute make research in road engineering. The universities educated over 17 thousand road engineers and promoted 145 doctors and 18 professors.

   Keywords: roads, education, research.

  

ELŻBIETA TALUNAS

Historia finansowania drogownictwa polskiego

W latach międzywojennych w Polsce drogi finansowano z różnych źródeł, takich jak: budżet państwa, budżety samorządów, kredyty zagraniczne, obligacje, przedsiębiorstwa korzystające z dróg. W gospodarce socjalistycznej na drogi przeznaczano środki z budżetu państwa i państwowych budżetów terenowych. Ostatnio z budżetu państwa i budżetów terenowych, funduszu drogowego, kredytów zagranicznych, funduszy unijnych i kapitałów prywatnych koncesjonariuszy.

   Słowa kluczowe: drogi, finansowanie.

 

History of Polish Road Financing

During interwar period in Poland roads are financed from various sources such as state budget, local budgets, foreign loans, obligations, companies using the roads. In socialist economy, the roads are financed from state and local budgets only. Presently, the funds for roads come from state budgets, local budgets, road fund, foreign loans, European funds and private funds of concessionaries.

     Keywords: roads, financing.