Streszczenie (Abstract) nr 1/2006 r.

 

Nr 1/2006 do ściągnięcia (.zip)

 

DARIUSZ SYBILSKI

Mechanistyczne projektowanie konstrukcji nawierzchni z użyciem programu NOAH 2.0.

Metoda mechanistyczna projektowania nawierzchni polega na określeniu trwałości konstrukcji na podstawie analizy stanu naprężeń i odkształceń. Projektowanie probabilistyczne daje większą niezawodność niż projektowanie deterministyczne. Nowy program komputerowy NOAH 2.0 firmy NYNAS umożliwia sprawne i wiarygodne probabilistyczne projektowanie nawierzchni.

   Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, projektowanie.

 

Mechanistic Design of Pavement Structure with Use of AOAH 2.0.

Mechanistic method of pavement design depends on determination of structure durability on the base of stress and strain analysis. Probabilistic design gives higher reliability then deterministic design. New computer program NOAH 2.0 of NYNAS makes possible effective and reliable probabilistic design of pavement.

   Keywords: roads, pavements, design.

 

 

    WŁODZIMIERZ CZYCZUŁA, GRZEGORZ SZCZEPANIAK-KRUPOWSKI

Badania rozkładu temperatury w betonowej nawierzchni lotniskowej.

Temperatura w nawierzchni betonowej ma zasadniczy wpływ na występujące w niej naprężenia i odkształcenia. Badania temperatury na różnej głębokości nawierzchni wykonano przez Politechnikę Krakowską na lotnisku w Balicach. Wynikiem badań jest opracowanie modelu niestacjonarnego przepływu ciepła w konstrukcji nawierzchni. Dokładność modelu jest satysfakcjonująca.

   Słowa kluczowe: nawierzchnia, temperatura, przepływ ciepła.

 

Test of Temperature Distribution in Airport Concrete Pavement.

Temperature of concrete pavements has basic influence on its stresses and strains. Test of temperature at various level of the pavement structure was made on Balice Airport by Cracow Technical University. As result of the test the model of warmth flow in airport pavement has been developed. Precision of the model is satisfactory.

   Keywords: pavement, temperature, warmth flow.

 

    KRZYSZTOF STYPUŁA, RAFAŁ ŚWIDER

Wpływ drgań wywołanych pracą drogowych walców wibracyjnych na budynki.

Drgania walców wibracyjnych przy budowie dróg oddziałują na pobliskie budynki i mogą powodować ich uszkodzenie. Wykonano badania z udziałem różnych walców wibracyjnych przy różnych amplitudach przemieszczeń i częstotliwości drgań. Analizowano zależność maksymalnej wartości przyspieszenia drgań poziomych budynku od częstotliwości środkowej pasma drgań.

   Słowa kluczowe: drogi, walce wibracyjne, drgania.

 

Influence of Vibrations Caused by Road Vibratory Rollers on Buildings.

Vibrations caused by vibratory rollers during road construction influence side buildings and they may cause their damages. Investigations with use of various vibratory rollers with various vibration amplitudes and frequencies are made. Relations between maximum values of accelerations of horizontal vibrations in building and medium frequency of vibration band have been analyzed.

   Keywords: roads, vibratory rollers, vibrations

 

    JACEK CHLIPALSKI

Przewód wodociągu i kanalizacji przez zaporę na Narwi w Dębe.

Zalew Zegrzyński powstał w wyniku budowy zapory na Narwi w Dębe. Zachowanie czystego środowiska wymagało wybudowania systemu kanalizacji i przejścia nią przez zaporę. Tradycyjne umieszczenie przewodu tłocznego kanalizacji pod chodnikiem drogi okazało się niemożliwe. W wyniku długich konsultacji przewód wodociągu i kanalizacji zawieszono na budynku elektrowni bez kolizji z drogą.

   Słowa kluczowe: woda, kanalizacja, rurociąg.

 

Pipeline of Water an Sewerage through Dam on Narew River in Dębe

Zegrzyński Bay has been created as the result of dam construction on Narew River in Dębe. Preservation of clean environment required construction of sewage system passing through the dam. Traditional placement of pressure piping under road sidewalk became not possible. As a result of long discussion piping of water an sewage were suspended on the building of electric power station.

   Keywords: water, sewerage, pipeline

 

    STEFAN ROLLA

Drogowe normy europejskie. Grunty. Klasyfikacja

Ogólną nazwę „Rozpoznanie geotechniczne i oznaczenia laboratoryjne” ma 14 norm w dwóch grupach. Pierwsza grupa to „Nazewnictwo i klasyfikacja”. Nazewnictwem i opisem zajmuje się norma EN ISO 14688-1:2002 – Rozpoznanie geotechniczne i oznaczanie polowe, Nazewnictwo i klasyfikacja gruntów. Część 1 – Nazewnictwo i opis. Autor opisuje i komentuje te normę.

   Słowa kluczowe: drogi, normy, badania.

 

Road European Standards. Soils. Classification

Fourteen standards in two groups are known under general title Geotechnical investigation and testing. The first group is named Identification and classification. Identification and description belong to the standard EN ISO 14688-1:2002 Geotechnical investigation and testing. Identification and classification of soil. Part 1 Identification and description. The author describes and comments this standard.

   Keywords: roads, standards, tests.

 

    ANDRZEJ STAŃCZYK

Mosty przez Łabę w Usti

Na terenie Republiki Czeskiej w dalszej i bliższej przeszłości zbudowano wiele ciekawych mostów. W U´sti jest kilka mostów przez Łabę. Jest kratowy most kolejowy, łukowy most drogowy, dwa inne mosty betonowe sprężone i najnowszy most podwieszony na jednym pylonie.

   Słowa kluczowe: mosty, Usti.

 

Bridges over Elbe River in Usti

Many interesting bridges have been constructed on the area of Czech Republic in fare an close past. There are several bridges over Elbe River in Usti – framework railway bridge, arch road bridge, two concrete post-tension bridges and newest one cable stayed bridge with singular pylon.

   Keywords: bridges, Usti

 

    KONRAD JABŁOŃSKI

Moje spotkania z podwójnym czterdziestolatkiem – Ryszardem Tylutkim.

Opis spotkań autora z jubilatem przynosi wiele ciekawych epizodów z życiorysów obu panów. Łączy ich wiele. Nauka w tej samej szkole średniej – technikum drogowym w Radomiu, wspólne zainteresowania zawodowe – technika i technologia drogowa, znajomość języka niemieckiego, praca społeczna i wyjątkowa aktywność.

   Słowa kluczowe: spotkania, życiorysy, działalność zawodowa.

 

My Meetings with Double Forty Year Man – Ryszard Tylutki.

Description of meetings of the author and jubilee brings many interesting episodes from curriculum vitae of both gentlemen. They have a lot of common. Education in the same high school technical road school in Radom, common professional interest road technology, German language, social works and exceptional activity.

 Keywords: meetings, curriculum vitae, professional activity