Streszczenie (Abstract) nr 12/2009 r.

 

Nr 12/2009 do ściągnięcia (.zip)

 

Odszedł od nas Stefan Rolla – Wielki Drogowiec (oprac. Konrad Jabłoński).
Stefan Rolla – Great Roadman - Left Us (by Konrad Jabłoński).

TOMASZ SZCZURASZEK

Czy w Polsce występuje ciągły wzrost prędkości pojazdów?

Pomiary prędkości pojazdów na drogach w ciągu 28 lat (1981–2008) wykazały, że w Polsce następuje ciągły wzrost średniej prędkości. Wzrost ten zależy od rodzaju pojazdów i charakteru drogi. Średnie prędkości samochodów osobowych wzrosły w tym czasie o 24–32 km/h, dostawczych o 17–22 km/h, a ciężarowych o 17–20 km/h. Przyrosty te mają jednak tendencję malejącą.
Słowa kluczowe: drogi, pojazdy, prędkość.

Is Continuous Increase of Vehicle Speed in Poland?

Measurements of vehicle speed on roads during 28 years (1981-2009) indicated that there is continuous increase of vehicle speeds. The increase depends on type of vehicle and characteristic of road. Average speed increases of passenger cars was during that time 24–32 km/h, vans 19–22 km/h and commercial vehicles 17–20 km/h. However, the increases have decreasing trend.
Keywords: roads, vehicles, speed.

SŁAWOMIR KARAŚ, MAGDALENA SAWECKA

Analiza dynamicznego problemu nawierzchni drogowej na podłożu podatnym.

Autorzy opracowali prosty jednowymiarowy model lepko-sprężystej nawierzchni drogowej na uogólnionym podłożu Winklera i metodę analizy. Obliczenia wykazały, że ugięcia według tego modelu są porównywalne z ugięciami według modelu Burmistera. Metoda jest wystarczająco dokładna aby przewidzieć proces deformacji nawierzchni.
Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnia, dynamiczny problem.

Analysis of Dynamic Problem of Road Pavement on Flexible Subgrade.

The authors elaborated simple one-dimension model of visco-elastic road pavement on generalized Winkler subgrade and method of analysis. Calculations indicated that strains according to the model are comparable with strains according to Burmister model. The method is précised enough to predict pavement deformation process.
Keywords: roads, pavement, dynamic problem.

BOHDAN DOŁŻYCKI

Spękania nawierzchni z podbudową mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej na przykładzie drogi krajowej nr 7.

Badania terenowe i laboratoryjne nawierzchni na podbudowie z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej po 2–3 latach eksploatacji ujawniły istotne spiekania, głównie poprzeczne. Najbardziej prawdopodobną przyczyną spękań nawierzchni jest skurcz podbudowy z mieszanki mce o wysokim module sztywności. W wyniku skurczu podbudowa pęka, a powstałe spękania propagują do góry nawierzchni.
Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnia, spiekania.

Cracking of Pavement with Cold Recycling Base on the Example of National Road No. 7.

Field and laboratory tests of the pavement with cold recycling base, after 2-3 years of operation, disclosed significant cracking, mainly transverse cracks. Most probable reason of the cracking is contraction of cold recycling base having high stiffness modulus. As a result of contraction, the base cracks and the cracks propagate up to pavement surface.
Keywords: roads, pavement, cracking.

PIOTR JASKUŁA JÓZEF JUDYCKI

Projekt przebudowy nawierzchni betonowej z zastosowaniem technologii rozkruszania.

Po raz pierwszy w Polsce zaprojektowano technologię przebudowy starej nawierzchni z betonu cementowego poprzez rozkruszenie na miejscu starych płyt betonowych i wbudowaniu nakładki asfaltowej Omówiono wady i zalety tej technologii, przedstawiono wydajność i orientacyjne ceny jednostkowe, a także proces obliczenia nakładki.
Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnia, beton, przebudowa.

Propsal of Reconstruction of Concrete Pavement with Use of Rubblizing.
For the first time in Poland, technology of reconstruction of old concrete pavement with use of rubblizing of old concrete slabs and overlay with asphalt courses has been designed. The paper presents advantages and disadvantages of rubblizing, capacity of work, approximate unit cost, as well as, process of overlay calculation.
Keywords: roads, pavement, concrete, reconstruction

ANDRZEJ NIEMIERKO

XI Wyprawa Mostowa. Część III. Mosty Irlandii i Walii.

W artykule zaprezentowano najciekawsze mosty w Irlandii i Walii. Wśród tych mostów są średniowieczne i późniejsze mosty kamienne (Belfast, Dublin, Chester), dziewiętnastowieczne mosty z żelaza (wiszący i skrzynkowy) Roberta Stephensona (Conway) i most łańcuchowy (Banger) oraz nowoczesne konstrukcje, w tym most o wychylonych łukach autorstwa Santiago Calatrave (Dublin).
Słowa kluczowe: mosty, wyprawa, konstrukcje, historia.

11th Bridge Expedition. Part 3. Bridges of Ireland and Wales. In the paper, most interesting bridges of Ireland and Wales were presented. There are, among others, Middle Ages and later stone bridges (Belfast, Dublin, Chester), 19th century iron bridges (suspended and box) by Robert Stephenson (Conwey), chain bridge (Banger) and modern structures, such as, bridge with slanting arcs by Santiago Calatrava (Dublin).
Keywords: bridges, expedition, structures, history