Streszczenie (Abstract) nr 11/2009 r.

 

Nr 11/2009 do ściągnięcia (.zip)

 

KRZYSZTOF TROJNAR
Zagrożenia dróg osuwiskami i przykłady ich eliminowania.
Osuwiska stwarzają poważne problemy w budownictwie drogowym. Bardzo istotne jest rozpoznanie osuwiska, analiza stateczności i wybór metody stabilizacji. Autor opisuje analizy i podaje przykłady stabilizacji osuwisk z zastosowaniem kolumn cementowo-wapiennych i mikrofali oraz pasm geosyntetyków.
Słowa kluczowe: drogi, osuwiska, rozpoznanie, stabilizacja.

Road Danger of Landslides and Examples of Its Elimination.
Landslides create serious problems in road engineering. Landslide investigation, stability analysis and choice of stabilization method are very significant. The author describes analyses and presents examples of landslide stabilization with use of lime-cement columns and micro piles, and geosynthetic strips.
Keywords: roads, landslides, investigation, stabilization.

WŁADYSŁAW GARDZIEJCZYK, MAGDALENA OKSZTULSKA
Hałas w otoczeniu budowanych i modernizowanych dróg.
Pomiary hałasu w sąsiedztwie robót drogowych, wykonane w odległości 25, 50, 100 i 200 m wykazały, że największy zakres hałasu pochodził od palownic wbijających ścianki szczelne i od spycharek wykonujących roboty ziemne. Przekroczenia dopuszczalnego hałasu od tych maszyn zanotowano w odległości 200 m, a od innych maszyn w odległości 50 m.
Słowa kluczowe: drogi, budowa, hałas.

Noise in Surroundings of Constructed and Reconstructed Roads.
Noise measurements in surroundings of road works, made at distance of 25 m, 50 m, 100 m and 200 m from work side, indicated that highest range of noise came from pile drivers of sheet piling and excavators making road works. Accepted noise level from this equipment was exceeded at distance 200 m while noise from the other equipment at distance 50 m.
Keywords: roads, construction, noise.

ANDRZEJ STAŃCZYK
Historia pod mostami pisana – wiślane mosty powstania listopadowego.
Podczas powstania listopadowego w 1830 r. i w roku następnym wybudowano kilkanaście mostów, głównie przez Wisłę. Jedne z nich budowali Polacy, inne Rosjanie. Były to mosty pontonowe. Zadziwiające było tempo montowania i rozbierania tych mostów. Zdarzało się montować most w jeden dzień.
Słowa kluczowe: mosty, budowa, historia.

History Written under Bridges – Vistula River Bridges of November Insurrection.
During November Insurrection in 1838 and the next year a dozen or so bridges were constructed mainly over Vistula River. Some of them were constructed by Poles and the others by Russians. There were pontoon bridges. Speed of erecting and dismantling of the bridges was amazing. It happened, the bridge was erected during one day.
Keywords: bridges, construction, history

ANDRZEJ NIEMIERKO
XI Wyprawa Mostowa. Część II. Mosty nizinnej Szkocji (Lowlands).
W artykule zaprezentowano najciekawsze mosty w nizinnej Szkocji. Wśród tych mostów są średniowieczne i późniejsze mosty kamienne (Edynburg, Glasgow, Perth), mosty stalowe kolejowe z XIX w. (Edynburg, Glasgow) oraz nowoczesne konstrukcje ze stali i betonu sprężonego, w tym ciekawe konstrukcje, jak na przykład, pomost podwieszony do diagonalnie ustawionego łuku.
Słowa kluczowe: mosty, wyprawa, konstrukcje, historia.

11th Bridge Expedition. Part 2. Bridges of Scottish Lowlands.
In the paper, most interesting bridges of Scottish Lowlands were presented. There are, among others, Middle Ages and later stone bridges (Edinburgh, Glasgow, Perth), steel railway bridges of 19th century (Edinburgh, Glasgow) and modern structures, such as for example, bridge deck suspended on diagonally located arc.
Keywords: bridges, expedition, structures, history

JAN BOGUSŁAWSKI (oprac.).
60 lat oddziału SITK RP na Wybrzeżu Gdańskim,
SITK regionu pomorskiego w okresie 60 lat istnienia podejmowało różnorakie działania wspierające rozwój regionu. Istotnym kapitałem byli aktywni członkowie stowarzyszenia, którzy wykonywali skuteczne prace w rozwiązywaniu problemów transportowych. Teraz gospodarka rynkowa stawia nowe wyzwania i SITK musi do nich dostosować swoje struktury i działania.
Słowa kluczowe: stowarzyszenie, działania, nowe wyzwania.

60 Years of SITK in Gdańsk Seacoast,
SITK of Pmorski region was undertaking various activities supporting development of the region during 60 years of its existence. Active members of the association who made effective works in solving of transport problems were significant capital of SITK. Now, market economy creates new challenges and SITK must adjust its structure and activities.
Keywords: association, activities, new challenges.

ANDRZEJ GUMUŁA.(oprac.).
WT-2 w oczach naszych Czytelników...,
Wymagania techniczne nawierzchni asfaltowych WT-2 przystosowują normy europejskie do warunków polskich. WT-2 rozdzielają projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej według wymagań empirycznych i wymagań funkcjonalnych. WT-2 zalecają stosować wymagania funkcjonalne do projektowania warstw podbudowy, gdy nawierzchnia jest silnie obciążona ruchem.
Słowa kluczowe: drogi, specyfikacje, wymagania.

WT-2 in Riders Eyes,
Technical requirements of asphalt pavements WT-2 adjust European standards to Polish standards. WT-2 separate asphalt mix design according to empirical and functional requirements. WT-2 recommend to use functional requirements to base layers when pavement is highly loaded with traffic.
Keywords: roads, specifications, requirements.

STANISŁAW ARGASIŃSKI
Wspomnienia dziewięćdziesięciolatka.
Autor opowiada historię swojego życia, barwną i skomplikowaną. Urodził się i dorastał w niepodległej Polsce. Podczas II wojny światowej został wcielony do wojska rosyjskiego, a potem do wojska polskiego, gdzie służył do 1953 r. Dalsze życie zawodowe związał z drogownictwem w Łodzi i tam był aktywnym członkiem SITK.
Słowa kluczowe: wspomnienia, życie, praca.

Memoirs of 90 Years Old Man.
The author tells history of his life, colourful and complicated. He was born and grew in independent Poland. During the Second World War he was incorporated to soviet army and later on to polish army where he served until 1953. Later professional life he joined with highway engineering in Łódź and he was active SITK member there.
Keywords: memoirs, life, work.