Streszczenie (Abstract) nr 10/2009 r.

 

Nr 10/2009 do ściągnięcia (.zip)

 

MACIEJ RADZIKOWSKI
System Oceny Stanu Nawierzchni /SOSN/ – 20-lecie funkcjonowania.
System Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN) funkcjonuje od 20 lat. Mimo, że zmieniły się uwarunkowania techniczne, jego podstawowe charakterystyki pozostały do dziś. Z okazji 20-lecia Departament Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad organizował seminarium, na którym przedstawiono historyczne i obecne uwarunkowania systemu.
Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnia, ocena.

Pavement Evaluation System (SOSN) – 20 Year of Implementation
Pavement Evaluation System (SOSN) has been implemented for 20 years. In spite of the change of technical environment, the basic characteristic of the system have remained until today. On 20th anniversary, Department of Studies of General Directorate of National Roads and Motorways organized seminar with presentation of historical and present implementation of the system.
Keywords: roads, pavement, evaluation.

JERZY KUD, ANNA STARUCH
Nawierzchnie drenażowe.
Nawierzchnie drenażowe stosowane są z powodzeniem w wielu krajach dzięki swoim specyficznym właściwościom tłumienia hałasu od opon samochodowych i zdolnościom drenażowym. Nawierzchnie te mają również wady takie jak wyższe koszty utrzymania związane z koniecznością oczyszczania porów, specyficzne utrzymanie zimowe, niższa trwałość od nawierzchni z betonu asfaltowego, czy sma.
Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie drenażowe.

Drainage Pavements.
Drainage pavements are used successively in many countries because of their specific characteristics i.e. vehicle tire noise absorption and drainage ability. The pavements have also shortcomings, such as higher maintenance costs related with pavement cleaning, specific winter maintenance, durability lower than for asphalt concrete or stone mastic asphalt.
Keywords: roads, drainage pavements.

RYSZARD ORZECHOWSKI
Wpływ warunków wykonania próbek z mieszanki mineralno-asfaltowej na parametry objętościowe zagęszczonej mma
Badania laboratoryjne próbek mieszanek mineralno-asfaltowych potwierdziły, że ich wyniki zależą od staranności i warunków wykonywania pomiarów. W szczególności, energia zagęszczania próbek ma bardzo duży wpływ na stabilność, gęstość i zawartość wolnych przestrzeni. Istotne jest również utrzymanie odpowiedniej temperatury podczas pomiarów.
Słowa kluczowe: drogi, mieszanki mineraln-asfaltowe, próbki, właściwości.

Influence of Specimen Preparation Condition of Asphalt Mix on Volume Parameters of Compacted Mix.
Laboratory tests of asphalt mix confirmed that their results depend on accuracy and conditions of measurements. In particular, energy of specimen compaction has very high influence on stability, density and void contents. Maintaining of proper temperature during measurement is also significant.
Keywords: roads, asphalt mix, specimens, characteristics.

EUGENIUSZ ZAWISZA, MARIUSZ CHOLEWA, PIOTR MARDYŁA
Wpływ uziarnienia i zagęszczenia na ściśliwość wybranych mieszanin popiołowo-żużlowych.
Przedstawiono wyniki badań podstawowych właściwości fizycznych oraz ściśliwości popioło-żużli Do badań wydzielono próbki o uziarnieniu drobnym, grubszym oraz mieszanym. Stwierdzono, że najbardziej korzystnymi wartościami parametrów ściśliwości (najmniejszymi osiadaniami i największymi modułami ściśliwości) odznaczają się popioły o uziarnieniu mieszanym.
Słowa kluczowe: drogi, popioło-żużle, uziarnienie, zagęszczanie.

Influence of Grading an Compaction on Compressibility of Ash-Slag Mixture.
Test results of basic physical characteristics and compressibility of ash-slag mixture are presented. For the tests, specimens of fine, coarse and mix grading were selected. In conclusion, mix graded slag has the best values of compressibility (lowest deflections and highest compressibility module).
Keywords: roads, ash-slag, grading, compaction.

ANDRZEJ NIEMIERKO
XI Wyprawa Mostowa. Część I. Wprowadzenie i mosty wschodniego wybrzeża Anglii.
Celem XI Wyprawy Mostowej było poznanie mostów w Wielkiej Brytanii. W artykule zaprezentowano najciekawsze mosty we wschodniej części Anglii. Wśród tych mostów są średniowieczne mosty kamienne, mosty z różnych materiałów z XIX i początku XX wieku oraz nowoczesne konstrukcje, w tym most wiszący Humber o długości 2200 m.
Słowa kluczowe: mosty, wyprawa, dokumentacja.

11th Bridge Expedition. Part 1. Introduction and Bridges of East Seacoast of England.
The purpose of 11th Bridge Expedition was recognition of bridges in Great Brittan. In the paper, most interesting bridges in eastern part of England were presented. There are, among others, Meddle Ages stone bridges, bridges made of various materials in 19 and the beginning of 20 centaury, and modern structures, including suspension Humber Bridge 2200 m long.
Keywords: bridges, expedition, documentation.

ANDRZEJ NIEMIERKO
Wyniki piątej jubileuszowej edycji Konkursu Fotograficznego 2008 Związku Mostowców RP.
Konkurs Fotograficzny 2008 cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpłynęły 72 prace od trzynastu uczestników. Sąd konkursowy przyznał trzy nagrody i trzy wyróżnienia. Pierwszą i drugą nagrodę otrzymał Andrzej Marecki.
Słowa kluczowe: mosty, fotografie, konkurs.

Results of 5th Jubilee Edition of 2008 Photographic Competition of Polish Society of Bridge Engineers.
Bridge Photographic Competition 2008 enjoyed a high interest. 72 photos were submitted by 13 participants. Jury awarded three prices ant three distinctions. The first and second price was awarded to Andrzej Marecki.
Keywords: bridges, photography, compendium