Streszczenie (Abstract) nr 9/2009 r.

 

Nr 9/2009 do ściągnięcia (.zip)

 

MACIEJ RADZIKOWSKI, GRZEGORZ FORYŚ

Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2008 roku.

GDDKiA corocznie ocenia stan nawierzchni na drogach krajowych i opracowuje raport. W ramach oceny zbierane są dane o spękaniach, równości podłużnej, koleinach, stanie powierzchni i właściwościach przeciwpoślizgowych. W 2008 roku prawie 54% nawierzchni było w stanie dobrym, 25% w stanie niezadowalającym i 21% w stanie złym. Generalnie stan nawierzchni poprawił się z wyjątkiem szorstkości.
Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, stan techniczny.

Technical Condition of Pavement on National Roads at the End of 2008.

GDDKiA evaluates pavement technical condition on national roads and prepares report every year. The following data are collected: cracking, longitudinal evenness, ratting, surface characteristic and anti-skid resistance. In 2008, 54% of pavement was in good condition, 25% in unsatisfactory and 21% in bad condition. Generally, pavement condition has been improved except roughness.
Keywords: roads, pavement condition.

ANDRZEJ GUMUŁA

Dylematy projektowania dróg.

Projektowanie dróg często napotyka na przeszkody techniczne i proceduralne, zwłaszcza na obszarach miejskich, gdzie zagospodarowanie terenu jest intensywne i ciągle zmieniające się. Autor zwrócił szczególną uwagę na długi proces aktualizacji map do projektowania i uzgadniania sieci uzbrojenia terenu oraz uzyskiwania decyzji środowiskowych.
Słowa kluczowe: drogi, projektowanie, utrudnienia.

Dilemmas of Road Design.

Road designing often meets technical and procedural obstacles, especially on urban areas where land use in intensive and permanently changing. The author paid particular attention to long process of updating of maps for designing and approval of land utilities network as well as issuing of environmental decisions.
Keywords: roads, design, difficulties.

WŁADYSŁAW GARDZIEJCZYK, MARTA WASILEWSKA

Ocena odporności kruszywa na polerowanie w zależności od jego uziarnienia i czasu trwania procesu polerowania.

W artykule przedstawiono wyniki badania odporności na polerowanie oraz ich analizę w odniesieniu do 6 rodzajów kruszyw o uziarnieniu 4/6,3; 8/10; 10/12,8, z uwzględnieniem przebiegu procesu polerowania kruszywa w czasie. Rodzaj kruszywa ma znaczący wpływ na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, natomiast wpływ uziarnienia kruszywa na szorstkość jest niewielki.
Słowa kluczowe: drogi, kruszywo, polerowanie.

Evaluation of Aggregate Resistance for Polishing in Relation of Its Grading and Polishing Time.

In the article, test results of aggregate resistance for polishing and analysis related to six types of aggregate at grading 4/6,3; 8/10; 10/12,8 were presented, taking into account process of aggregate polishing in time. Type of aggregate has significant influence on pavement skid resistance while influence of aggregate grading on skid resistance is minor.
Keywords: roads, aggregate, polishing.

MARIAN DACKO, ROBERT BRODZIK

Wpływ obciążeń użytkowych i termicznych na naprężenia w betonowych płytach lotniskowych.

Przedstawiono wyniki numerycznej analizy betonowych płyt lotniskowych poddanych jednoczesnemu obciążeniu kołem goleni głównej samolotu F-16 oraz temperaturą. Analizowano rozkłady temperatury wzdłuż grubości płyty. Porównano wpływ na przemieszczenia i naprężenia oddzielnego działania obciążeń użytkowych i termicznych oraz obciążenia łącznego na płytę.
Słowa kluczowe: lotnisko, płyty betonowe, obciążenie termiczne.
Dilemmas of Road Design
The paper presents results of numerical analysis of concrete aprons subjected to simultaneous load of the main F-16 landing gear wheel and temperature effects. Temperature distributions, through apron thickness, were analyzed. Influence of separate effects of wheel and thermal load as well as combined load for displacements and strains were compared.
Keywords: airfields, concrete aprons, thermal load

ROBERT TOCZKIEWICZ

Efekty quasi-statycznych obciążeń ruchomych w dźwigarach mostu zespolonego.

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odkształceń dwóch bliźniaczych wiaduktów o konstrukcji zespolonej, pod obciążeniem zmieniającym położenie. Wyniki pomiarów porównano z obliczeniami modelowymi. Odkształcenia rzeczywiste były mniejsze niż uzyskane z obliczeń modelowych. Wynika to ze zwiększonej sztywności przęsła w rzeczywistości.
Słowa kluczowe: mosty, obciążenia, odkształcenia, pomiary.

Effects of Quasi-Static Movable Loads in Composite Bridge Beams.

The results of strain measurement of two twin viaducts with composite structure under loads changing location are presented in the paper. The measurement results are compared with model calculations. Real strains were higher than strains coming from model calculations. This is the result of grater span stiffness in real word.
Keywords: bridges, loads, strains, measurements.