Streszczenie (Abstract) nr 8/2009 r.

 

Nr 8/2009 do ściągnięcia (.zip)

 

GRZEGORZ PAWLAK

190 lat centralnej administracji drogowej – szlaki, trakty, autostrady

 

W tym roku administracja drogowa obchodzi jubileusz 190-lecia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomniała historyczne wydarzenia. Zaczęło się od powołania Dyrekcji Jeneralnej Dróg i Mostów Królestwa Polskiego w 1819 roku. W każdym czasie główne drogi były przedmiotem szczególnej troski i nazywano je szlakami, traktami, a ostatnio autostradami.

 

Słowa kluczowe: drogi, administracja, historia, jubileusz.

 

190 Years of Central Road Administration – Trails, Dirt Roads, Motorways.

 

This year, road administration celebrates 190th anniversary. General Directorate of National Roads and Motorways remembers historical events. At the beginning Directorate General of Roads and Bridges of Polish Kingdom were appointed in 1819. All the times, main roads were the subject of special attention and they are called trails, dirt roads and finally motorways.

 

Keywords: roads, administration, history, anniversary.

 

GRZEGORZ LUDWIK GOLEWSKI

 

Zastosowanie modelu płyty na podłożu sprężystym w obliczeniach posadowienia piętrowego garażu podziemnego.

 

Fundamenty płytowe stosuje się, gdy obciążenia przekazywane na fundament są wysokie, a warunki gruntowo-wodne nie są korzystne. W artykule przedstawiono zasadę obliczania pasm płyty na podłożu sprężystym. Wynikami obliczeń są wykresy oporu gruntu i siły wewnętrzne w analizowanej konstrukcji.

 

Słowa kluczowe: konstrukcje, fundamenty, model obliczeń.

 

Application of Model of Plate on Elastic Sub-grade in Calculation of Foundation of Multi-Floor Underground Garage.

 

Plate foundations are used when loads transferring on foundation are high and soil-water conditions are not favourable. In the article, a principle of calculation of plate strips on elastic sub-grade is presented. The results of calculations are soil resistance graphs and internal forces in analyzed structure.

 

Keywords: Structures, foundations, model, calculation

 

KRZYSZTOF BŁAŻEJOWSKI, JACEK OLSZACKI, HUBERT PECIAKOWSKI

 

Badania stabilności asfaltów modyfikowanych polimerami. Część 2. Wyroby niestabilne.

 

Istotną cechą asfaltów modyfikowanych jest ich stabilność podczas magazynowania. Wymagania dotyczące stabilności opisane są w dwóch normach PN-EN 13399 i PN-EN 14023 w różny sposób. Brak jednoznaczności utrudnia interpretację wyników badań i prowadzi do nieporozumień.

 

Słowa kluczowe: drogi, asfalt, modyfikacja, badania.

 

Stability Tests of Bitumen Modified with Polymers. Part 2.

 

Stability during storing is significant test characteristic of modified bitumen. Requirements related to stability is described in two standards, PN-EN 13399 and PN-EN 14023, in various way. Lack of unambiguity creates difficulties of interpretation of test results ant it leads to misunderstandings.

 

Keywords: roads, asphalt, modification, tests.

 

KRZYSZTOF GRADKOWSKI

 

System urządzeń kontroli spływu wód opadowych w obszarze węzła drogowego.

 

W celu odwodnienia węzłów drogowych zwykle projektowane są zbiorniki retencyjne. Powierzchnia i pojemność zbiornika zależy, przede wszystkim, od spływu wody z węzła i od ilości odparowującej wody. Odparowanie zależy od prędkości wiatru i deficytu wilgoci powietrza nad poziomem wody.

 

Słowa kluczowe: drogi, projektowanie, odwodnienie,

 

Control System of Precipitation Water Outflow in Road Intersection Area.

 

In order to drain of road intersections, retention reservoirs are usually designed. Surface and capacity of reservoir depend, in particular, on water outflow from the intersection and from quantity of evaporated water. Evaporation depend on wind speed and air moisture deficit over water level.

 

Keywords: roads, design, drainage

 

JACEK CHLIPALSKI

 

Pompowanie wód opadowych i roztopowych w drogownictwie – paradoks hydrauliczny.

 

Niekiedy woda musi być odprowadzana z dróg przez pompowanie. Wówczas należy obliczyć spływ wody, dobrać liczbę i parametry pomp i wydajność pompowni. Paradoks hydrauliczny polega na tym, że wzrost spływu wody powoduje wzrost wydajności pompowni.

 

Słowa kluczowe: drogi, woda, pompowanie.

 

Pumping of Precipitation and Thaw Water from Roads – Hydraulic Paradox.

 

Sometimes water must be drained off the road by pumping. Then, it is necessary to calculate water outflow, select pump number and characteristics and pumping station capacity. Hydraulic paradox is because increase of water outlet causes increase of pumping station capacity.

 

Keywords: roads, water, pumping

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY FPI

 

Forum przygotowania inwestycji. Rekomendacje i wnioski.

 

W procesie przygotowania inwestycji drogowych występują liczne bariery i utrudnienia, w tym: procedura zamawiania prac projektowych, jakość prac projektowych, procedura szacowania wartości i nabywania nieruchomości, przepisy dotyczące ochrony środowiska, system przepisów technicznych, wydolność administracji. Podkreślono potrzebę wydania i aktualizowania specyfikacji technicznych budowy i odbioru robót.

 

Słowa kluczowe: drogi, konferencja, przygotowanie inwestycji, wnioski.

 

Investment Preparation Forum. Recommendations and Conclusions.

 

There are various barriers and difficulties, in process of investment preparation, such as procedure of design work procurement, design quqlity, procedure of land evaluation and acquisition, regulations related to environment protection, system of technical regulations, efficiency of administration. The need of editing of technical specifications of work implementation and acceptance were underlined.

 

Keywords: roads, conference, investment preparation, conclusions