Streszczenie (Abstract) nr 7/2009 r.

 

Nr 7/2009 do ściągnięcia (.zip)

 

MAREK MISTEWICZ

 

Trudności w użytkowaniu warszawskich wiaduktów sprzed 1984 r.

 

W dużym mieście, jakim jest Warszawa, często pojawiają się poważne problemy skoordynowania inwestycji, których realizacja narusza interesy właścicieli i zarządców różnych budowli i urządzeń, a to opóźnia latami inwestycje. Przykładami są wiadukty, które utraciły zdolności eksploatacyjne, a nie doczekały się przebudowy w ramach planowanych inwestycji.
Słowa kluczowe: wiadukty, zdolności eksploatacyjne, inwestycje miejskie, koordynacja.

 

Difficulties with Use of Warsaw Viaducts Constructed before 1984.

 

In metropolitan area such as Warsaw, problems with co-ordination of projects infringing interest of owners or administrators of various structures or installations often appears and it causes project implementation delay for years. The examples are old viaducts which already lost operational ability and they have not waited for reconstruction within planed projects.
Keywords: viaducts, operational ability, city projects, co-ordination.

 


STEFAN FILIPIUK, EDWARD KOWALCZYK

 

Przeprawa mostowa przez Wartę w Koninie w ciągu nowej trasy drogi nr 25.

 

W Koninie wybudowano dwujezdniową drogę omijającą centrum miasta. Kluczowymi elementami drogi są: most przez rzekę Wartę o długości ok. 200 m i trzy estakady o łącznej długości ok. 1500 m. Most ma konstrukcję typu „extradosed” podwieszoną na dwóch niskich pylonach. Estakady mają konstrukcje kablobetonowe o przekrojach skrzynkowych.
Słowa kluczowe: drogi, mosty, projektowanie, budowa.

 

Bridge Route over Warta River along Road No 25 in Konin

 

Two-carriageway road passing city centre has been constructed in Konin. Key elements of the road are: bridge over Warta River 200 m long and three viaducts of total length about 1500 m. Bridge has ‘extradosed’ superstructure composed of three spans suspended on two short pylons. Viaducts have concrete cable box superstructure.
Keywords: roads, bridges, design, construction.

 


MICHAŁ SARNOWSKI, JERZY PIŁAT, GRZEGORZ ADAMCZEWSKI

 

Badania lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych polimerami i kwasem polifosforowym.

 

„Modyfikacja lepiszczy asfaltowych kwasem polifosforowym z niewielkim dodatkiem polimeru powoduje zwiększenie sztywności lepiszcza przy wysokiej temperaturze nawierzchni. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości normowych i reologicznych asfaltów modyfikowanych i przeanalizowano wpływ różnej ilości dodatków oraz przedstawiono wyniki badań adhezji do kruszywa.
Słowa kluczowe: drogi, lepiszcza, modyfikacja, badania.

 

Tests of Binder and Asphalt Modified with Polymers and Polyphosphoric Acid.

 

Modification of asphalt binder with polyphosphoric acid with small quantity of polymer improves binder stiffness in high pavement temperature. The authors presented results of standard an reological characteristic of the modified binder and they analysed influence of various quantities of additives. They also presented test results of binder adhesion to aggregate.
Keywords: roads, binder, modification, tests.

 


DAWID SIEMIEŃSKI

 

Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni metodą mechanistyczną.

 

Indywidualne projektowanie przy wykorzystaniu metod mechanistycznych daje duże możliwości wyboru. Katalog ma ograniczoną ofertę i korzystając z niego można uzyskać konstrukcję nawierzchni z nadmiarem. Natomiast projektowanie indywidualne może dać bardziej oszczędną konstrukcję, jednak wymaga to wysokiej jakości kontroli produkcji oraz budowy.
Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, projektowanie indywidualne.

 

Individual Design of Pavement Structure by Mechanistic Method.

 

Individual design with use of mechanistic methods gives wide possibility of choice. Catalogue has limited offer and its application may bring pavement structure with surplus. On the other hand, individual design may bring more economical pavement structure but this solution require high quality control during production and construction.
Keywords: roads, pavement, individual design.

 

MICHAŁ CZAPSKI

 

Z kart historii fundamentowania – kafary

 

Historycznie, kafary przeszły istotną ewolucję. Zmieniał się sposób zawieszenia młota oraz rodzaj napędu. Najpierw młot zawieszano na sznurach, potem na łańcuchach i linach stalowych. Napędy zmieniały się od ręcznego, przez konny, wodny, parowy, wybuchowy aż do spalinowego i elektrycznego.
Słowa kluczowe: fundamenty, kafary, historia.

 

From Foundation History. Pile Drivers.

 

Historically, pile drivers passed significant evolution. The way of hammer suspension and drive type were changed. First, the hammer was suspended on ropes next on chains and steel cables. Drives were changing from manual through horse, steam, explosive to internal combustion and electric.
Keywords: foundation, pile drivers, history

 


ANDRZEJ STAŃCZYK

 

Historia „pod mostami pisana” – Ponte Milvio w Rzymie.

 

Most Ponte Milvio przez rzeką Tyber w Rzymie ma długość 152m i pomost szerokości 7,5m. Pomost oparto na sześciu łukach o rozpiętości nie przekraczającej dwudziestu metrów. Ponad szerokimi, kamiennymi filarami znajdują się prześwity sklepień wtórnych, służących do przepuszczenia wód powodziowych. Prześwity te są zlokalizowane na dwóch poziomach.
Słowa kluczowe: mosty, struktura, historia.

 

History ‘Written under Bridges’ – Ponte Milvio in Rome.

 

Bridge Ponte Milvio over Tiber River in Rome is 152 m long with deck of 7,5 m wide. The deck is based on six arches with span not longer than 20 meters. Over wide stone piers, there are secondary vault gaps used for passing of flooding water. The gaps are located at two levels.
Keywords: bridges, structures, history.