Streszczenie (Abstract) nr 6/2009 r.

 

Nr 6/2009 do ściągnięcia (.zip)

 

WOJCIECH DĄBROWSKI, MAREK DANOWSKI

Wykorzystanie materiałów miejscowych i recykling – doświadczenia Oddziału GDDKiA w Warszawie.

W regionie mazowieckim realizowany jest bogaty program budowy i przebudowy dróg. Region jest ubogi w materiały kamienne. Najbliżej dostępne są kruszywa wapienne i dolomitowe, które powinny być w większym stopniu stosowane do podbudów i nawierzchni. Należy wykorzystywać materiały miejscowe i odpadowe, a w szczególności materiały z frezowania nawierzchni asfaltowych.
Słowa kluczowe: drogi, materiały odpadowe, recykling.

Use of Local Material and Recycling – Experience of GDDKiA Division in Warsaw.

Reach program of road construction and reconstruction is implemented in Mazovian region. The region is poor in stone materials. The closest available aggregate is lime and dolomite aggregate which should be used for road base and pavement in higher degree. It is necessary to use local and waste materials, and in particular, materials from pavement milling.
Keywords: roads, waste materials, recycling .


PAWEŁ MIESZKOWSKI

Wizja „zero” ofiar śmiertelnych na drogach

Wizja „zero” ofiar śmiertelnych na drogach powstała w Szwecji w połowie lat dziewięćdziesiątych. I chociaż „zero” nie jest możliwe do osiągnięcia, wizja „zero” oznacza silne dążenie do maksymalnego ograniczania skutków wypadków. Autor opisuje procedury niektórych krajów, w tym wyznaczanie prędkości bezpiecznej, strefy bezpieczeństwa i strefy ratunkowej.
Słowa kluczowe: drogi, wypadki, przeciwdziałanie.

“Zero” Vision of Casualties on the Roads

 “Zero” vision of casualties on the roads originated in Sweden in the middle of nineties. And although “zero” is not possible to be gained, “zero” vision means strong determination for maximum limitation of accident consequences. The author describes procedures in some countries, including estimation of safe speed, safe zone and recover zone.
Keywords: roads, accidents, counteracting


ROBERT ZIÓŁKOWSKI

Wpływ starzenia na zmianę właściwości lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem plastomeru EVA.

Wpływ procesu starzenia się na asfalt modyfikowany termoplastycznymi plastomerami badano przy zawartości polimeru 3%, 5% i 7%. Badano wpływ starzenia krótko- i długoterminowego. Autorzy zaproponowali liniowy model oparty na matematycznej metodzie Hellwiga do opisania zmian starzenia się mieszanki mineralno-asfaltowej.
Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie asfaltowe, dodatki, starzenie.

Influence of Ageing on Characteristic Change of Binder and Asphalt with Additive of EVA Plastomer

Influence of aging process on bitumen modified with thermoplastic plastomers was tested with 3%, %5 and 7% of modifier. The impacts of both short- and long-term aging process was investigated. The authors proposed linear model based on Hellwig mathematical method to describe changes of asphalt mix aging.
Keywords: roads, asphalt pavement, additives, ageing.


JACEK CHLIPALSKI

Zastosowanie retencji powierzchniowej w drogownictwie

Wodę z drogi po oczyszczeniu odprowadza się do odbiorników. Jeżeli odbiornik nie przyjmuje wody w całości, pozostałą cześć należy retencjonować. Autor przekonuje, że w wyniku gwałtownych opadów, część wody można retencjonować na jezdni. Uważa, że warstwa wody 1–2 cm grubości pojawiająca się raz na 10 lat nawet przez 30 minut nie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu.
Słowa kluczowe: drogi, odwodnienie, retencja.

Application of Surface Retention on Roads

Water coming from road is drained, after cleaning, to the receiver. If the receiver cannot take the whole water, part of it should be retained. The author persuades that after rapid storm part of water can be retained on the carriageway. He thinks that water layer 1-2 cm thick occurring once in 10 years even by 30 minutes does not have negative effect on road safety.
Keywords: roads, drainage, retention.


ANDRZEJ STAŃCZYK

Mosty Rondy

W hiszpańskim miasteczku Ronda są trzy mosty nad głębokim skalnym wąwozem, w tym dwa mosty zabytkowe. Najciekawszy z nich, zbudowany w osiemnastym wieku spina skalne ściany wąwozu w trzech poziomach. W dolnym poziomie jest jedno przęsło, w górnym trzy przęsła, a środkowy poziom służył jako wiezienie. Most budowano przez 42 lata.
Słowa kluczowe: mosty, konstrukcje, zabytki.

Bridges of Ronda

There are three bridges, including two monumental bridges, in Spanish town Ronda. Most interesting bridge located over deep ravine, constructed in 18th century, connects rock walls in three levels. There is one span in lower level, three spans in upper level and medium level served as a prison. The bridge was constructed during 42 years.
Key words: bridges, structure, monuments