Streszczenie (Abstract) nr 3/2009 r.

 

Nr 3/2009 do ściągnięcia (.zip)

 

TADEUSZ RAJKIEWICZ

Ważniejsze zamierzenia inwestycyjne na sieci dróg krajowych województwa zachodniopomorskiego.

Długość dróg krajowych na terenie województwa zachodniopomorskiego wynosi 1045 km, w tym 57 km dróg dwujezdniowych. 65% nawierzchni jest w stanie dobrym. Plany na najbliższe kilka lat obejmują wybudowanie 10 obwodnic o łącznej długości 82 km, przebudowę odcinka autostrady A-6 oraz budowę drogi ekspresowej S-3 na odcinku Szczecin–Gorzów Wielkopolski.

Słowa kluczowe: drogi, inwestycje, województwo zachodniopomorskie.

Investment Proposals on the National Road Network in Zachodniopomorkie Voivodship.

The length of national roads in zachodniopomorskie voivodship is 1045 km, including 57 km of dual carriageway roads. 65% of the pavement is in good condition. Plans for the next few years include 10 by-passes having 82 km of total length, reconstruction of A6 motorway section and construction of S3 express road between Szczecin and Gorzów Wielkopolski. 

Keywords: roads, investments, zachodniopomorkie voivodship.


HUBERT PECIAKOWSKI, JACEK OLSZACKI, ROBERT KOŁODZIEJSKI

Badania stabilności asfaltów modyfikowanych polimerami. Część 1. Wyroby stabilne.

Metody pomiaru stabilności asfaltów modyfikowanych polimerami opisane w TWT-PAD-2003 i PN-EN 13399 różnią się między sobą. Procedura podana w TWT jest bardziej ogólna, a w normie bardziej szczegółowa. Badania temperatury mięknienia wykonane w ORLEN Asfalt w obu procedurach wykazały porównywalne wyniki.

Słowa kluczowe: drogi, asfalt, stabilność, badania.

Tests of Asphalt Stability.

The methods of stability tests of bitumen modified with polymers described at TWT-PAD-2003 and PN-EN 13399 are different. Procedure given in TWT is more general but it is more detailed in the standard. Softening point tests made at ORLEN Asfalt demonstrated comparable results of both procedures.

Keywords: roads, asphalt, stability.

 

MALWINA SPŁAWIŃSKA

Pomiary, wyznaczanie i prognozowanie Średniego Dobowego Ruchu w roku (SDR) na drogach krajowych.

Średni dobowy ruch w roku (SDR) jest wyznaczany na podstawie pomiarów okresowych i ciągłych w wybranych punktach sieci drogowej. Zarówno obliczenia wartości ruchu, jak i ruchu prognozowanego mają ograniczoną dokładność. Autorka analizowała zastosowanie metod zagranicznych, szczególnie metody fińskiej, do zwiększenia dokładności obliczeń i prognozowania ruchu w Polsce.

Słowa kluczowe: drogi, ruch, pomiary, prognoza.

Measurement, Estimation and Forecast of Traffic on the National Roads.

Annual Average Daily Traffic (AADT) is estimated on the base of periodic and continuous measurement on selected points of the road network. Both, traffic estimation and forecast, have limited accuracy. The author analyzed application of foreign methods, especially Finnish method,  for increase of accuracy of  traffic estimation and forecast in Poland.

Keywords: roads, traffic, measurement, forecast

 

DANIEL SŁYŚ, AGNIESZKA STEC

Projektowanie układów skrzynek rozsączających do odprowadzania wody deszczowej do gruntu.

Skrzynki rozsączające służą do budowy podziemnych zbiorników w celu odprowadzania wody deszczowej do gruntu. Zbiorniki retencjonują wodę, która następnie infiltruje do gruntu. Urządzenia te skutecznie zastępują otwarte zbiorniki retencyjne i chłonne, i mogą być stosowane pod drogami, parkingami i terenami zielonymi.

Słowa kluczowe: drogi, odwodnienie, skrzynki rozsączające.

Design of Drainage Boxes for Rainwater Drain-off.

Drainage boxes are used to construction of underground reservoirs for the rainwater drainage into the soil. The reservoirs retain the water which next infiltrates to the soil. This equipment efficiently replaces open retention and absorption reservoirs and it can be used under the roads or parking and green areas.

Keywords: roads, drainage, drainage boxes.


CEZARY KRASZEWSKI

Kruszywa i grunty związane hydraulicznie w konstrukcjach drogowych.

Kruszywa i grunty związane hydraulicznie mają już normy PN-EN. W artykule dokonano przeglądu dotychczasowych norm PN i dokumentów technicznych związanych ze stabilizacją gruntów i kruszyw w konstrukcjach drogowych oraz omówiono różnice i nowości w normach PN-EN.

Słowa kluczowe: drogi, kruszywa, grunty związane, normy.

Aggregate and Hydraulically Bounded Soil in Road Structures.

Aggregate and hydraulically bounded soil have already PN-EN standards. The paper contains review of  previous PN standards and technical documents related to soil and aggregate stabilisation in road structures, and description of differences and new issues in PN-EN standards.

Keywords: roads, aggregate, bounded soil, standards

 

ANDRZEJ STAŃCZYK

Most, który wyznaczył losy Europy.

W 1410 roku wybudowano most pontonowy przez Wisłę pod Czerwińskiem w celu przejazdu wojska. Most składał się z ponad 150 łodzi wspierających pomost o długości 500 m. Most zmontowano z wcześniej przygotowanych elementów w rekordowym czasie, w pół dnia. W ciągu trzech dni przez most przejechało 18 tysięcy jazdy konnej, 8 tysięcy wozów i przeszło 4 tysiące żołnierzy.

Słowa kluczowe: mosty, konstrukcje, historia.

Bridge which Appointed Destiny of Europe.

A pontoon bridge was built over Vistula River near Czerwińsk for the military reason in 1410. The bridge contained 150 boats supporting 500 m long deck. The bridge was erected in record time of half a day. 18 thousand of horse riding, 4 thousand of infantry soldiers and 6 thousand of horse carts passed through the bridge during 3 days.

Keywords: bridges, structures, history