Streszczenie (Abstract) nr 2/2009 r.

 

Nr 2/2009 do ściągnięcia (.zip)

 

TOMASZ SZCZURASZEK, JAN KEMPA

Zarządzanie prędkością na drogach.

Prędkość pojazdów ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i powinna podlegać świadomemu zarządzaniu. Zarządzanie powinno polegać na zachowaniu następujących standardów prędkości: prędkość bezpieczna, prędkość dopuszczalna, małe różnice prędkości na kolejnych odcinkach drogi i małe różnice prędkości między pojazdami.

Słowa kluczowe: drogi, prędkość, zarządzanie.

Speed Management on Roads.

Speed of vehicles has huge influence on road traffic safety and it should be subject to aware management. The management should depend on keeping the following speed standards: safe speed, permissible speed, small speed differences on consecutive sections of road and small speed differences among vehicles.

Keywords: roads, speed, management.


DAMIAN BĘBEN

Przejścia dla zwierząt na drogach

Trasy transportowe stanowią przeszkody w swobodnym poruszaniu się zwierząt. Aby złagodzić efekt przeszkody należy budować przejścia dla zwierząt, które powinny stworzyć warunki życia zwierząt w populacji po obu stronach trasy oraz umożliwiać migracje zwierzętom przemieszczającym się na duże odległości.  

Słowa kluczowe: drogi, zwierzęta, przejścia.

Animal Passes on Roads.

Transport routs create obstacles in free animal movements. In order to mitigate obstacle effect, it is necessary to build animal crossings which should create life condition of animals in population on both sides of the route and enable migration of animals moving on long distances.

Keywords: roads, animals, passes


MAREK GAWLICKI, RADOSŁAW MRÓZ

Wpływ dodatków mineralnych w betonie na trwałość konstrukcji drogowych w niskiej temperaturze

Thaumasyt jest jedną z głównych przyczyn korozji betonu. Powstaje w kwaśnym środowisku siarczanowym w niskiej temperaturze i powoduje przekształcanie betonu w niespójną masę o bardzo małej wytrzymałości. Korozji thaumazytowej przeciwdziała stosowanie szczelnego betonu oraz dodatków z materiałów pucolanowych lub zmielonego żużla wielkopiecowego.

Słowa kluczowe: drogi, beton, dodatki, trwałość.

Influence of Mineral Additives in Concrete on Road Structure Durability in Low Temperature.

Thaumasite is one of main cause of concrete corrosion. It arises in acid sulphate environment in low temperature and it causes metamorphosis of concrete into incoherent mass having very small strength. Use of tight concrete and additives of pozzolana material or ground blast-furnace slag  prevents a thaumasite corrosion.

Keywords: roads, concrete, additives, durability.


KONRAD JABŁOŃSKI

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zastąpi Dyrektywę 89/106/EWG.

Rozporządzenie ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych. Rozporządzenie odnosi się, między innymi, do deklaracji właściwości użytkowych, obowiązków
podmiotów gospodarczych, specyfikacji technicznych oraz jednostek do spraw oceny technicznej. Zawiera także procedury uproszczone.   

Słowa kluczowe: przepisy europejskie, wyroby budowlane.

Regulation of the European Parliament and the Council will Replace the Directive 89/106/EWG

The regulation defines harmonized conditions for trade of building products. The regulation relates, among others, to declaration of utility features, obligations of economic entities, technical specifications, and entities for technical evaluation. It includes simplified procedures also.  

Keywords: roads, standards, application.


MICHAŁ CZAPSKI

Z kart historii fundamentowania – ścianki szczelne

Ścianki szczelne stosuje się do zabezpieczenia wykopów fundamentowych przed wodą. W przeszłości ścianki szczelne wykonywano z odpowiednio ukształtowanych pali drewnianych, żelaznych lub żelbetowych, które wbijano jeden koło drugiego. 

Słowa kluczowe: fundamenty, ścianki szczelne, historia.

From Foundation History - Sheet Piling.

Sheet piling is used to protect foundation excavations from water. In the past, sheet pilings were made of specially shaped timber, iron or reinforced concrete piles, which were driven into soil, one next to the other.

Keywords: foundation, sheet piling, history.

 

ANDRZEJ STAŃCZYK

Rzymskie mosty w Iranie.

W Iranie można spotkać  wiele mostów, które wybudowali starożytni Rzymianie. Charakteryzują się one dokładnie ociosanymi kamieniami filarów i sklepień układanymi bez zaprawy, dużą i stałą grubością filarów, opływowym kształtem podpór, półkolistymi sklepieniami, obronnymi bramami wjazdowymi. 

Słowa kluczowe: mosty, konstrukcje, historia.

Roman Bridges in Iran

It is possible to find many bridges in Iran built by ancient Romans. They have, the following characteristic features: preciously cut stones of piers and vaults laid without mortar, large and constant thickness of piers, streamlined shape of supports, semicircular vaults, defence access gates.

Keywords: bridges, structures, history.