Streszczenie (Abstract) nr 1/2009 r.

 

Nr 1/2009 do ściągnięcia (.zip)

 

TADEUSZ SUWARA

Doświadczenia z prawem ochrony środowiska w drogownictwie.

Prawo ochrony środowiska w Polsce ulega częstym zmianom. Komisja Europejska ostatnio zakwestionowała niektóre przepisy, rząd wydał zalecenia przejściowe, a następnie parlament uchwalił ustawę zgodną z prawem unijnym. Czasochłonność procedur  uzyskiwania decyzji środowiskowych jest jednak zbyt długa, aby sprawnie realizować programy inwestycji drogowych. 

Słowa kluczowe: drogi, środowisko, ochrona, prawo.

Experience with Environment Protection Law in Road Engineering

Environment protection law has been frequently changing in Poland. Lately, European Commission has questioned some regulations, government issued temporary recommendations and next parliament passed the act consisted with European law. Procedures of getting environmental decision are too time consuming to effectively implement road investment programs.

Keywords: roads, environment, protection, low.

 

ZBIGNIEW TOKARSKI, DOROTA DWORZAŃCZYK

Innowacyjny sposób dostarczania mieszanki betonowej na budowę autostrady A73 w Holandii.

Na budowie zastosowano specjalną organizację i specjalne urządzenia w celu równomiernego dostarczania mieszanki betonowej do układarki i zmniejszenia kolejki samochodów oczekujących na rozładunek. Odpowiednio zlokalizowano wytwórnię mieszanki, wykorzystano koparkę do równomiernego zsuwania mieszanki ze skrzyni samochodu, zastosowano dodatkowy kontener do rozładunku mieszanki i dobrano wielkość samochodów.

Słowa kluczowe: drogi, beton, dostarczanie.

Innovation Way of Concrete Mix Supply on A73 Motorway Construction in the Netherlands.

Special organization and special equipment were applied for regular supply of concrete mixture to the concrete spreader and reduction of queue length of trucks waiting for unloading. Mixing plant was properly located, excavator for regular slip off the mixture from the track was used, additional container for mixture unloading was applied and track dimensions were selected. 

Keywords: roads, concrete, supply.


LESZEK KORNALEWSKI, LESZEK MIKOŁAJKÓW

Szczególne rozwiązania i środki poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szczególne rozwiązania i środki poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny być tam stosowane, gdzie użytkownicy ignorują środki konwencjonalne. Do szczególnych środków należą m. in.: oznakowanie poziome obszarów na skrzyżowaniach, gdzie pojazdy nie mogą się zatrzymywać (orange box), zmiana barwy oświetlenia na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, zjazdy awaryjne z dróg.    

Słowa kluczowe: drogi, ruch, bezpieczeństwo.

Special Measures of Road Safety Improvement.

Special measures of road safety improvement should be used where road users ignore conventional measures. Special measures include, among others, orange box marking on cross section areas where vehicles cannot stop, lighting on cross sections and pedestrian crossings, emergency escape ramps, and cattle guards.

Keywords: roads, traffic, safety.

 

KONRAD JABŁOŃSKI

Niemiecki dokument aplikacyjny do serii norm EN 12697 (TP A-27; Część 27: Pobieranie próbek).

Dokument opisuje rodzaje próbek, sposoby pobierania próbek z mieszanki mineralno-asfaltowej i z nawierzchni asfaltowej, sprzęt do pobierania próbek oraz oznaczanie i pakowanie próbek. Próbki mieszanek mineralno-asfaltowych pobiera się ze skrzyni samochodu, z układarki i z hałdy, a próbki asfaltu lanego z kotła transportowego. 

Słowa kluczowe: drogi, normy, aplikacja.

German Application Document do Series of Standards EN 12697 (TP A-27. Part 27. Sampling).

The document describes types of samples, ways of sampling of asphalt mixture and of asphalt pavement, equipment for sampling, and sample marking and packing. Sampling of asphalt mixture is from tracks, pavers, heaps, and mastic asphalt from cauldron.

Keywords: roads, standards, application.


ANDRZEJ NIEMIERKO

Wieczór Mostowy na Konferencji Naukowej w Krynicy w 2008 r

Głównym wydarzeniem Wieczoru Mostowego było ogłoszenie wyników Konkursu na „Dzieło mostowe roku”. Przyznano dwie nagrody za rehabilitację konstrukcji mostowej: wiaduktu w ciągu ulicy Karowej w Warszawie i Mostu Staromiejskiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz jedną nagrodę za wdrożenie nowych technologii i nowych rozwiązań dotyczących wyposażenia mostów za kładkę nad drogą S-11 w Gądkach koło Kórnika.

Słowa kluczowe: mosty, konferencja, wydarzenie.

Bridge Evening at Science Conference in Krynica

Announcement of competition results on “Bridge work of the year”  was  a main event of the bridge evening. Two prices were awarded for rehabilitation of bridge structure: one for viaduct along Karowa Street in Warsaw, the second for Staromiejski bridge in Gorzów Wielkopolski, and one price for implementation on new technology and new solutions related to bridge equipment for pedestrian bridge over road S11 in Gądki near Kórnik.

Keywords: bridges, conference, event.

 

ANDRZEJ STAŃCZYK

Mosty Isfahanu.

W Isfahanie, drugim co do wielkości mieście w Iranie, jest jedenaście mostów. Najstarszym jest most z XII wieku składający się z trzynastu sklepionych przęseł, zbudowany z kamienia i cegły. Najdłuższy i bardzo ciekawy jest inny most średniowieczny składający się z 33 łuków w dolnym poziomie i z trzykrotnie większej liczby arkad w górnym poziomie.

Słowa kluczowe: mosty, konstrukcje, historia.

Bridges of Isfahan

There are eleven bridges in Isfahan, the second largest city in Iran. Oldest one is bridge from 12th century composed of thirteen spans made of stones and bricks. Longest and very interesting bridge is another Middle Ages bridge composed of 33 arches in lower level and three times larger number of arcades in upper level.

Keywords: bridges, structures, history.