Streszczenie (Abstract) nr 12/2010 r.

 

Nr 12/2010 do ściągnięcia (.zip)

 

ANDRZEJ GRUCHOT

Wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność mieszaniny popiołowo-żużlowej z Elektrowni „Skawina” stabilizowanej wapnem lub cementem

W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i wskaźnika mrozoodporności mieszaniny popiołowo-żużlowej z Elektrowni „Skawina”. Badania przeprowadzono na próbkach mieszaniny bez spoiwa oraz z 3, 6 i 10% jego dodatkiem po 7, 14, 28 i 42 dobach pielęgnacji oraz po 28 i 42 dobach pielęgnacji ale z 14 cyklami zamrażania i odmrażania. Jako spoiwo wykorzystano wapno hydratyzowane i cement portlandzki klasy 32,5R. Wyniki badań wskazują na znaczące zwiększenie wytrzymałości na ściskanie wraz ze zwiększeniem dodatku spoiwa i spełnienie wymagań odnośnych norm w aspekcie wykorzystania mieszaniny jako gruntu budowlanego w budownictwie drogowym.

Słowa kluczowe: drogi, materiały, mieszanina popiołowo-żużlowa, badania.

Compression strength and frost resistance of ash-slag mixture from the „Skawina” Power Plant stabilised with lime and cement

The work presents the results of tests of compression strength and frost resistance index of ash-slag mixture from the „Skawina” Power Plant. The tests were carried out on the samples of the mixture without binder and with its 3, 6 and 10% addition after 7, 14, 28 and 42 days of maturing as well as after 28 and 42 days of maturing but with 14 cycles of freezing and thawing. Hydrated lime and portland cement class 32.5R were used as binding agent. The results of the tests showed the significant increase of the compression strength with the increase of the percentage of binder and meeting the pertinent standard requirements in the aspect of using the mixtures as a building soils for road building.

Keywords: roads, materials, ash-slag mixture, tests


TADEUSZ KAMISIŃSKI, ARTUR FLACH, JAROSŁAW RUBACHA, ADAM PILCH

Ekran akustyczny z powierzchnią dyfuzyjną

Ekrany akustyczne mogą odbijać, pochłaniać lub rozpraszać dźwięki. Ekran ze specjalnie zaprojektowaną powierzchnią dyfuzyjną ma wysoki stopień rozpraszania dźwięku. Ma również możliwość pochłaniania dźwięku dzięki komorom i systemem perforacji. Te właściwości umożliwiają zastosowanie ekranu do ochrony przed hałasem drogowym.

Słowa kluczowe: drogi, hałas, ekrany, dyfuzja.

Acoustic Screen with Diffusion Surface

Acoustic screen can reflect, absorb or scatter a sound. Screen with especially designed diffusion surface gives high degree of sound scattering. It has also possibility of sound absorbing by mean of cells and perforation system. These characteristic features make possible the use of such screen for protection against road noise.

Keywords: roads, noise, screens, diffusion.


BERNARD RZECZYŃSKI

Inżynieria logistyczna ruchu miejskiego – kilka przesłanek do projektu paradygmatu.

Inżynieria ruchu w klasycznej formule nie odpowiada wyzwaniom obsługi logistycznej miast. Rośnie czas nieproduktywny (przestój) w ruchu motorowym, maleje jego prędkość a godziny szczytu, to zawały transportowe miast. W Polsce, jest to w znacznej mierze wynik politycznie ustalanych normatywów urbanistycznych inżynierii ruchu, postrzegających samochód osobowy jako mrzonkę kapitalistyczną. W artykule przedstawiono przesłanki do projektu paradygmatu inżynierii logistycznej ruchu miejskiego.

Słowa kluczowe: ruch miejski, inżynieria logistyczna.

Logistics engineering of urban traffic – some premises of paradigm Project

Traffic engineering in classical formula do not fit with the city logistics operation challenges. The unproductive time (stoppage) in motor traffic rises, its velocity recedes, and the peak hours appear as city transportation collapse. In Poland, in great measure it is the result of political determination of the urban traffic engineering standards, seeing the private car as capitalist daydream. The article covers the premises of logistics urban traffic engineering paradigm project.

Keywords: urban traffic, logistic engineering.


MAREK MISTEWICZ

Toruńskie mosty przez Wisłę na XVII-wiecznych rycinach

Mosty przez Wisłę w Toruniu użytkowane w XVII wieku omówiono na podstawie starych miedziorytów. Mosty były wielokrotnie niszczone przez powodzie, pochody lodów na rzece lub działania militarne a następnie odbudowywane. W artykule zamieszczono relację angielskiego podróżnika na temat wieszarowych konstrukcji drewnianych o znacznej długości zastosowanych na moście w Toruniu.

Słowa kluczowe: mosty historyczne, działania wojenne, drewniane przęsło wieszarowe.

Bridges over Vistula river in Torun on 17th century engravings.

Bridges over Vistula river in Torun city used in the 17th century are explained on the basis of old cooper-plate engravings. The bridges had been destroyed many times by floods, ice coming down the river or military operations and then reconstructed. English traveler’s description concerning the triangle truss timber structures of great length implemented for the Torun bridge is mentioned in the article.

Keywords: historical bridges, military operations, triangle truss timber span


MICHAŁ CZAPSKI

Z kart historii fundamentowania. Fundamenty na palach. Część I

W ujęciu historycznym przedstawiono poglądy na pracę pali w środowisku gruntowym oraz wzory i sposoby wyznaczania ich nośności. Szerzej omówiono pale drewniane, żelazne, tarczowe i śrubowe, ilustrując je licznymi przykładami zastosowań głównie w budownictwie mostowym.

Słowa kluczowe: fundamentowanie, historia, nośność pali, rodzaje pali, podpory palowe.

From Historical Pages of Foundations Construction. Pile Foundations. Part 1.

Opinions on pile behaviour in soil environment as well as the formulas and methods of pile bearing capacity determination at historical approach are presented. More widely the timber, iron, shield and helical piles are discussed and illustrated by many examples of their application mostly in bridge engineering.

Keywords: foundations construction, history, pile bearing capacity, pile types, supports on piles.