Streszczenie (Abstract) nr 11/2010 r.

 

Nr 11/2010 do ściągnięcia (.zip)


ANTONI SZYDŁO

100 lat Uczelni Technicznych we Wrocławiu

W artykule przedstawiono historię powstania Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej wraz z opisem ich rozwoju. Zaprezentowano również rozwój Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz Katedry Dróg i Lotnisk ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego.

Słowa kluczowe: uczelnia, rocznica, historia.

One hundred years of Technical Universities in Wrocław

The paper is concerned with the genesis of Technical High School and Technical University in Wrocław, including the description of their development. It also presents the development of Faculty of Civil Engineering as well as Division of Roads and Airports, with special emphasis on scientific and didactic achievements.

Keywords: university, anniversary, history.


ANTONI SZYDŁO, ELŻBIETA STILGER-SZYDŁO

Wykorzystanie Eurokodów geotechnicznych w drogownictwie

W artykule przedstawiono problematykę oceny nośności i stateczności drogowych budowli ziemnych oraz badań podłoża gruntowego w ujęciu aktualnych przepisów i zalecanych przez Eurokody 7. 

Słowa kluczowe: budowle ziemne, nośność, stateczność, Eurokody.

Application of geotechnical Eurocodes in road engineering

Issues of bearing capacity and stability of earth structures as well as investigations of soil subgrade in the light of present regulations and regulations recommended by Eurocodes 7 are presented in the paper.

Keywords: earth structures, bearing capacity, stability, Eurocodes.


JAROSŁAW KUŹNIEWSKI

Wpływ wybranych parametrów na moduły sztywności mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania destruktu asfaltowego do projektowania składu mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (mce) na wykonanie warstwy podbudowy. Badania modułu sztywności zostały przeprowadzone na 12 różnych recepturach mieszanki w ustalonym przedziale temperatury. Sprawdzone zostały właściwości mieszanki mce oraz warunki, w jakich traci ona sztywność i przy jakim obciążeniu. Stwierdzono, że na właściwości mce znaczny wpływ ma zawartość w nich cementu, asfaltu oraz temperatura.

Zmiana wartości modułów, przy zmianie warunków zewnętrznych, jest analogiczny we wszystkich mieszankach. Badania potwierdziły zasadność zastosowania destruktu asfaltowego w mieszankach mce, przeznaczonych do wykonania warstwy podbudowy konstrukcji jezdni.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie asfaltowe, mieszanki, parametry.

Influence of selected parameters on stiffness module of mineral-cement-emulsion

The paper introduces the possibility of using of the milled material from existing bituminous layers to design the mixture ratio of mineral-cement-emulsion (MCE) to be used in layers of the base course. The research of stiffness modulus was conducted on 12 different recipes of mixture in certained interval of temperatures. The characteristics of MCE mixture, the conditions in what it loses the stiffness and at what loading were measured. After the investigation of mixtures it was found out that content of cement, asphalt as well as temperature has considerable influence on their characteristics.

The change of value modules, together with the change of external conditions, is analogous for all mixtures. The research confirmed the rightness of the milled material from existing bituminous layers in mixtures MCE, designed to make the layer of the base course of road construction.

Keywords: roads, asphalt pavement, mixes, parameters.


ŁUKASZ SKOTNICKI, HENRYK KOBA, ANTONI SZYDŁO

Mieszanki sma z asfaltem modyfikowanym gumą

W artykule zamieszczono wyniki i analizy badań, asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych (mma), modyfikowanych gumą. Wykazano znaczący wpływ dodatku gumowego na reologiczne właściwości asfaltów drogowych. Wynikiem badań był projekt mieszanek typu SMA modyfikowanych gumą, przeznaczonych do stosowania w budownictwie drogowym. Wykazano korzystny wpływ dodatku miału gumowego, na właściwości wytrzymałościowe mieszanek mineralno-asfaltowych.

Słowa kluczowe: drogi, mieszanki asfaltowe, modyfikacja gumą.

Rubber modified stone mastic asphalts.

In this paper, results and tests analysis of rubber modified asphalts and bituminous mixtures, were shown. It was found that there is a significant influence of rubber additive, on rheological properties of road asphalts. The effect of the research, was a project of Stone mastic asphalts (SMA), with rubber modification, which are designed for road engineering. The advantageous influence of rubber additive on bituminous mixtures durability, was presented.

Keywords: roads, asphalt mixes, modification with rubber.


HENRYK KOBA, ŁUKASZ SKOTNICKI, ANTONI SZYDŁO

Właściwości asfaltu modyfikowanego gumą – praktyczne wykorzystanie

W artykule przedstawiono wyniki badań lepkości, penetracji, temperatury mięknienia i przyczepności asfaltów modyfikowanych gumą do kruszywa (granit). Badania zostały przeprowadzone na trzech rodzajach asfaltu 35/50; 50/70 i  70/100 z dodatkiem 12–18% miału gumowego (0–1,0 mm) ze zużytych opon samochodowych). Badania przyczepności asfaltu modyfikowanego gumą do kruszywa zostały przeprowadzone w temperaturze +20°C do –20°C,  metodą rozrywania małych kostek skały sklejonych asfaltem z gumą. Wyniki badań pokazały, że asfalt modyfikowany gumą posiada charakteryzuje się wyższą lepkością, wyższą temperaturę mięknienia oraz lepszą przyczepność do granitu niż asfalt oryginalny (niemodyfikowany).

Słowa kluczowe: drogi, asfalt, modyfikacja gumą.

Properties of rubber modified asphalt – practical use.

The paper presents test results of the viscosity,  penetration, softening point and adhesion of the rubber modified asphalt to aggregate ( granite).  Tests were carry out on the three kind of asphalt D35/50; 50/70 and 70/100 with 12–18% the rubber additives ( powder 0–1,0 mm size produced from the used tires).  Tests of adhesion of the rubber modified asphalt to the rock were performed at temperature +20°C to –20°C using the tensile tests of small rock cubes joined with rubberised asphalt. Tests results show that the rubberised  asphalt has much higher viscosity, higher softening point and better adhesion to granite that ordinary asphalt (unmodified).

Keywords: roads, bitumen, modification with rubber.


WIESŁAW SPUZIAK

Wybrane nawierzchnie drogowe dawnego Wrocławia

Artykuł przedstawia wybrane nawierzchnie drogowe, stosowane we Wrocławiu przed 1945 r. Surowcem do ich wykonania był kamień, drewno, a także szlaka. Nawierzchnie te miały specyficzne zalety, które wykorzystano w przedwojennym budownictwie drogowym.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie drogowe, nawierzchnie brukowane.

Some of the old road pavements in Wroclaw

This article presents some road surfaces, used in Wroclaw before 1945. The raw material for their execution was a stone, wood, and the slag. These pavements presented specific characteristics that were exploited in the prewar road construction.

Keywords: roads, pavement, stone pavement


DARIUSZ DOBRUCKI

Nośność podłoża gruntowego wzmocnionego geosyntetykami

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń nośności podłoża nawierzchni drogowej, wzmocnionego różnymi geosyntetykami. W obliczeniach wykorzystano wyniki badań terenowych i kryterium kolein strukturalnych opracowane przez Instytutu Asfaltowy. Następnie przeprowadzono analizę wpływu różnych parametrów geosyntetyków na nośność nawierzchni.

Słowa kluczowe: drogi, podłoże, wzmocnienie.

Bearing Capacity of Soil Reinforced Geosynthetics.

The paper presents the results of calculations the bearing capacity of road surface subsoil reinforced different geosynthetics. The calculation uses the results of field studies and structural rutting criterion developed by the Asphalt Institute. Then taken an analysis of the impact of different parameters of geosynthetics on the bearing capacity of road surface.

Keywords: roads, subgrade, strengthening


PIOTR MACKIEWICZ

Ocena degradacji mieszanek mineralno-asfaltowych w badaniach zmęczeniowych

W niniejszym artykule zaprezentowano metodę badania mieszanki mineralno-asfaltowej (mma) z uwzględnieniem zainicjowanych szczelin występujących w nawierzchniach drogowych. Zaprezentowana metoda badania pozwala określić trwałość mma w zależności od wielkości spękań. Wykorzystano metodę belki 4-punktowo zginanej. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem mma w różnym zakresie kontrolowanego odkształcenia, oraz z zastosowaniem różnych wielkości spękań. Opracowano model badania z wykorzystaniem MES, który pozwolił zweryfikować warunki zachowania się mma oraz dokonać oceny stanu naprężeń i odkształceń w wierzchołku szczeliny. Szeroki zakres badan pozwolił określić kryterium zmęczeniowe z wykorzystaniem „spękanej” belki w badaniu zmęczeniowym 4PB.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, degradacja.

The evaluation of parameters of degradation bituminous mixtures in the 4-point-bending test

In this paper presented the method of testing for bituminous mixtures initiated taking into account the cracs in the pavements. Test method allows you to specify the sustainability of bituminous mixtures, depending on the size of cracks. Used method 4-point-bending test. The study was conducted for the selected bituminous mixtures for controlled strain for different sizes of cracks. A model study using the FEM, which allowed to verify the conditions of the behavior of the bituminous mixtures and to assess the state of stress and strain in the top crack. A wide range of research helped determine the criteria for fatigue, “cracked” in the test beam 4PB fatigue.

Keywords: roads, pavement, degradation.


ROBERT WARDĘGA

Analiza nacisków osi pojazdów ciężarowych na nawierzchnie drogowe

W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów nacisków osi i mas pojazdów ciężarowych zebrane w trakcie pomiarów prowadzonych przy pomocy systemów WIM. Dla rozpoznanych i sklasyfikowanych sylwetek pojazdów, zidentyfikowano występujące naciski osi, które w typowych i najbardziej reprezentatywnych sylwetkach pojazdów przybliżono za pomocą rozkładów statystycznych. Pomierzone naciski osi pojazdów przedstawiono również w postaci widm obciążeń osi, a więc statystycznych rozkładów nacisków osi pojedynczych, podwójnych i potrójnych. Przedstawiono sposoby opisu występujących obciążeń (z wykorzystaniem sylwetek pojazdów i odpowiadających im nacisków osi oraz z wykorzystaniem widm obciążeń osi).

Słowa kluczowe: drogi, ruch, ważenie pojazdów.

Analysis of the axle loads on trucks

The paper presents the results of measurements of axle loads and masses of vehicles gathered in the course of measurements carried out using WIM systems. Identified and classified for the silhouettes of vehicles identified axle loads occur, which in the most typical and representative silhouettes of vehicles brought closer by means of statistical distributions. Measured axle vehicles are also presented in the form of axle load spectra, and therefore the statistical distribution of axle loads, single, double and triple. Presented ways to describe existing burdens (using silhouettes of vehicles and corresponding axle loads and the use of axle load spectra).

Keywords: roads, traffic, vehicle weighing.