Streszczenie (Abstract) nr 10/2010 r.

 

Nr 10/2010 do ściągnięcia (.zip)

 

HALINA SARLIŃSKA, KRZYSZTOF BŁAŻEJOWSKI

Projektowanie mieszanki sma metodą „czeską”

W artykule przedstawiono proces projektowania mieszanki mastyksowo-grysowej sma według metody stosowanej w Czechach. Analizowano kolejne kroki projektowania oraz uzyskiwane parametry. Uzyskana w wyniku badan mieszanka sma spełniła wymagania zarówno polskich jak i czeskich wytycznych. Następnie mieszankę porównano z sma zaprojektowaną z tych samych materiałów wg polskiej procedury projektowania. Uznano, że metoda „czeska” stanowi dobrą podstawę do dalszego rozwoju metod projektowania sma i może być stosowana także w krajowych laboratoriach

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, mieszanki sma, projektowanie.

Design of SMA by ‘Czech’ method.

In article the whole process of Stone Mastic Asphalt mixture design has been presented. Authors presented step by step laboratory works and obtained parameters. Partial and final results were analyzed. Additionally, the final SMA mixture according to ‘Czech’ method was compared to the SMA mixture created according to Polish design procedure. The ‘Czech’ method was assessed as rational and well technically based and could be used in domestic laboratories as an alternative to present procedure.

Keywords: roads, pavement, SMA, design.

JACEK OLSZACKI, HUBERT PECIAKOWSKI, KRZYSZTOF BŁAŻEJOWSKI

Porównanie normy EN 14023:2010 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami” z normą EN 14023:2005

Opracowana w ramach prac Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN norma EN 14023:2010 nie została jeszcze wprowadzona do zbioru Polskich Norm. W artykule porównano dwie oryginalne wersje tej normy – z roku 2005 i 2010, wskazując na wprowadzone zmiany i ich znaczenie. Omawiana norma, oprócz klasyfikacji polimeroasfaltów, opisuje wymagania i metody badań, ocenę zgodności oraz Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP). W artykule przedstawiono dodatkowo historię dokumentów odniesienia dotyczących asfaltów modyfikowanych polimerami w Polsce. EN 14023 do chwili obecnej nie została także opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE (OJ EU), a więc jest to norma niezharmonizowana i producenci nie mogą znakować asfaltów modyfikowanych znakiem CE.

Słowa kluczowe: drogi, normy, asfalty modyfikowane polimerami.

Comparison of the standard EN 14023:2010 „Bitumen and bituminous binders – Specifications framework for polymer modified bitumens” to the standard EN 14023:2005.

This standard was approved by CEN on 6 March 2010, but it has not yet been published by Polish Committee for Standardization (PKN). In the article two English versions (2005 and 2010) of mentioned standard were compared, with description of the differences. The standard, apart from PMBs’ classification, describes requirements and test methods, evaluation of conformity and Factory Production Control (FPC). Additionally, the article presents the history of reference documents concerning of polymer modified bitumens in Poland (since 1993). EN 14023 has not been published in Official Journal of the EU, therefore the CE marking symbol cannot be used by manufacturers of polymer modified bitumens.

Keywords:  roads, standards, polymer modified bitumens


JUSTYNA SZCZEPAŃSKA

Świadomość sytuacyjna – vademecum kierowcy

W Polsce liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w skali  miesiąca równa jest w przybliżeniu liczbie ofiar, jaką przyniosłyby 4 katastrofy lotnicze. Prowadzenie samochodu jest równie, a może nawet bardziej odpowiedzialnym zadaniem, co pilotowanie samolotu. Artykuł ten przedstawia wypracowany na potrzeby lotnictwa, ale dostosowany dla kierowców, trening Świadomości Sytuacyjnej, który mówi o tym, jak nauczyć się mniej zawodnego postrzegania, interpretowania i przewidywania ryzyka na drodze po to, by unikać wypadków.

Słowa kluczowe: drogi, kierowcy, świadomość.

Situation awareness.

The number of people killed in Poland in road accidents a month is approximately equal the number of deaths that could be caused by 4 plane catastrophes. Drivers are responsible for most of road accidents. Driving a car is as much responsible, if not more, than plane navigation. This article introduces Situation Awareness training based on pilots experience but adopted for car drivers. The article tells about how to learn less fallible perception, interpretation and anticipation of risk on the road and how to avoid accidents. 

Keywords: roads, drivers, awareness.


ANDRZEJ JAROMINIAK

Obiekty mostowe a środowisko – determinanty estetyki

W artykule są przedstawione podstawowe pojęcia i poglądy z zakresu estetyki obiektów mostowych wynikające z uwarunkowań środowiskowych oraz omówione bardziej szczegółowo zasady poprawnego, w aspekcie tych uwarunkowań, projektowania przyczółków, ścian oporowych i ekranów przeciwhałasowych.

Słowa kluczowe: mosty, mosty estetyka, projektowanie.

Bridges, and environment – determinants of esthetic.

The article presents basic concepts and views on aesthetics of bridge constructions resulting from environmental conditions. It also discusses design principles for abutments, retaining walls and noise walls in context of such preconditions.

Keywords: bridges, aesthetics, design


ANDRZEJ STAŃCZYK

Niekonwencjonalne mostownictwo Calatravy

Mosty Calatravy są przedmiotem podziwu widzów oceniających tylko wrażenia estetyczne, ale są też przedmiotem krytyk specjalistów poszukujących uzasadnienia kształtów budowli odmiennych od dotychczasowych. Kilka takich uzasadnień przytoczono w tekście, lecz nie są one liczne.

Słowa kluczowe: mosty, Calatrava, podziw i krytyka.

Unconventional bridge engineering by Calatrava.

Bridges be Calatrava are the subject of  admiration by the people evaluating aesthetic impressions but also they are subject of critic of experts looking for justification of such structure shapes different from existing so far. Few such justifications are present in the text.

Keywords: bridges, Calatrava, admiration and critic