Streszczenie (Abstract) nr 9/2010 r.

 

Nr 9/2010 do ściągnięcia (.zip)

 

KAZIMIERZ FIEDOROWICZ

Modelowanie układu autostrad w Polsce

W artykule opisano podejście strategiczne z użyciem modelu do wyznaczenia przyszłego układu autostrad w Polsce. Określono cztery warianty rozwoju układu autostrad, które poddano ocenie wielokryteryjnej. Zalecono sposób wdrażania wybranego wariantu rozwoju. Podstawowy wniosek z przeprowadzonej analizy jest następujący: większy zakres budowy autostrad wymaga wykorzystania systemu PPP.

Słowa kluczowe: autostrady, modele, układy, warianty, rozwój, przyszłość.

Modeling of Motorway Scheme in Poland

The paper considers strategic approach with use of a model for determination of future motorway scheme in Poland. Four alternatives of motorway scheme were developed and subjected to multicriteria evaluation. Besides, The way of implementation of chosen alternative is recommended. The main conclusion of analysis is: bigger range of motorway construction requires to use of PPP system.

Keywords: motorways, models, alternatives, progress, future

DAMIAN BĘBEN

Hałas wokół szlaków transportowych.

W pracy przedstawiono obowiązujące przepisy prawne w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Podano także sposoby określenia dopuszczalnego poziomu dźwięku w środowisku. Scharakteryzowano metody i sposoby skutecznej ochrony przed nadmiernym hałasem transportowym. Przedstawiono w artykule również wpływ hałasu transportowego na organizmy żywe.

Słowa kluczowe: transport, hałas, wymagania

Noise Around Transport Routes

The current legal provisions in range the admissible levels of noise in environment are presented in paper. The manners of defining of the admissible levels of noise in environment are also showed. The methods and manners of effective protection against the excessive transportation noise are characterized. The influence of the transportation noise on the living organisms is also presented in paper.

Keywords: transport, noise, requirements

WŁADYSŁAW GARDZIEJCZYK, MARTA WASILEWSKA

Odporność na polerowanie mieszanek mineralnych na bazie kruszyw drogowych o różnym wskaźniku PSV

W badaniach przeprowadzonych na Politechnice Białostockiej dokonano oceny odporności na polerowanie i ustalono wartości PSV dla kruszyw z 37 złóż krajowych oraz dla granodiorytu z Białorusi i granitu ze Szwecji. Poniewież stosunkowo duża ilość kruszyw charakteryzuje się wskaźnikiem PSV < 50, przeprowadzono badania odporności na polerowanie mieszanek z kruszyw o różnym wskaźniku PSV.

Słowa kluczowe: kruszywo drogowe, odporność na polerowanie

Resistance to Polishing of Mineral-Asphalt Mixes Based on Mineral Aggregate with Different PSV Index

The paper presents research results that have been carried out at Technical University of Bialystok and concerned mineral aggregates polishing resistance. Tests included aggregates from 37 domestic sources and additionally granodioryt from Belarus and granite from Sweden and for each aggregate the value of PSV index was established. The results showed quite large number of aggregates characterizing with PSV<50 hence tests of mineral mixes' polishing resistance were also carried out.

Keywords: road aggregate, polishing resistance

MARCIN STIENSS, JÓZEF JUDYCKI

Mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło – z asfaltem spienionym

W dzisiejszych czasach ważną kwestią staje się konieczność minimalizacji negatywnego wpływu budowy dróg na środowisko naturalne. Jedną z nowych technologii związanych z tą kwestią są mieszanki mineralno-asfaltowe, które mogą być produkowane i zagęszczane w temperaturze niższej niż dotychczasowo. Efekt ten może być osiągnięty poprzez dodanie do asfaltu lub mieszanki środka obniżającego lepkość lepiszcza lub wykorzystanie zjawiska spienienia asfaltu w obecności niewielkiej ilości wody. Niniejszy artykuł dotyczy pierwszego sposobu oraz zawiera krótkie opisy kilku rynkowo dostępnych środków do obniżania temperatury mma.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie asfaltowe, mieszanki na ciepło

Warm Mix Asphalt – with Foam Asphalt

Nowadays, different strategies are used in road construction to minimize negative impact on natural environment. One of recent technology related to this question is "warm mix asphalt" which consists in reducing the temperature of production and compaction of asphalt mixes. This effect can be approached by two various ways: by introducing an additive into the binder/or mix which will reduce its viscosity of bitumen thus allowing to coat the aggregate and compact the mix in lower temperature than before, by introducing small amount of water into the mix which foams the binder thus reducing its viscosity. In this article the first of these two above approaches is presented, with brief descriptions of several market available additives.

Słowa kluczowe: roads, asphalt pavement, warm mixes

ANDRZEJ KOBRYŃ

Krzywe przejściowe w projektowaniu niwelety polinomialnej

Artykuł dotyczy projektowania niwelety zgodnie z zasadami trasowania polinomialnego. Zaproponowano użycie krzywych, które można zaliczyć do różnych kategorii krzywych przejściowych. Wśród nich można wyróżnić paraboliczne krzywe przejściowe i wielomianowe krzywe przejściowe. Zgodnie z opisaną metodyką, projektowanie niwelety odbywa się przez dopasowanie ciągu krzywych przejściowych do pionowego ukształtowania terenu. Przy opracowaniu układu odpowiednich równań aproksymacyjnych wykorzystuje się metodę najmniejszych kwadratów.

Słowa kluczowe: drogi, niweleta, krzywe polinomialne

Transition Curves in Design of Polynomial Vertical Alignment

This article concerns vertical alignment design in accordance with the principles polynomial drawing. It was suggested to use of the curves, which can be ranked among different categories of the transition curves. Between Among these curves, one can differentiate parabolic transition curves and polynomial transition curves. In accordance with described methodology, vertical alignment is designed by adjustment of the successively following transition curves to the vertical area process. A method of the smallest squares is applied to elaboration of approximation equations.

Keywords: roads, vertical alignment, polynomial curves

ANDRZEJ JAROMINIAK

Propozycja prekonsolidacji podłoża podpór wiaduktów kotwami gruntowymi

Autor przestawia metodę prekonsolidacji podłoża płytkich fundamentów kotwami gruntowymi. Proponuje stosowanie sprężyn do eliminacji strat napięcia kotew. Stwierdza, że ta metoda stanowi praktyczną opcję projektowania fundamentów filarów wiaduktów (i innych konstrukcji), gdy w podłożu występują słabe przewarstwienia.

Słowa kluczowe: mosty, fundamenty, kotwy gruntowe

Preconsolidation of Overpass Piers' Subsoil by Ground Anchors

The author presents method of preconsolidation of subsoil shallow foundation by ground anchors. He suggests the use of springs to eliminate anchors tension loss. He states that this method may form practical design option for overpass pier foundations (and other structures), if weak interbedding occurs in the ground.

Keywords: bridges, foundations, ground anchors