Streszczenie (Abstract) nr 7,8/2010 r.

 

Nr 7,8/2010 do ściągnięcia (.zip)

 

MARCIN STIENSS, JÓZEF JUDYCKI

Mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło – przegląd dodatków

Obecnie, stosowane są różne strategie przy budowie dróg w celu minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jedną z ostatnich technologii są „mieszanki na ciepło" , które skutkują obniżeniem temperatury produkcji i układania. Ten efekt może być osiągnięty dwoma sposobami: przez zastosowanie dodatków do lepiszcza lub mieszanki zmniejszających lepkość asfaltu lub przez dodanie niewielkiej ilości wody, która spienia asfalt.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie asfaltowe, mieszanki na ciepło.

Warm Mix Asphalt – Overview of Additives

Nowadays, different strategies are used in road construction to minimize negative impact on natural environment. One of recent technology is 'warm mix asphalt' which consists in reducing the temperature in production and compaction. This effect can be approached by two ways: by introducing an additive into the binder or mix which will reduce its viscosity of bitumen, and by introducing small amount of water into the mix which foams the binder.

Keywords: roads, asphalt pavement, warm mix

KAZIMIERZ FIEDOROWICZ

Propozycja systemu poboru opłat drogowych

Autor omówił sposób ujęcia problematyki poboru opłat drogowych w polityce transportowej kraju, wskazał kryteria wdrażania opłat, przedstawił fazy wdrażania modelu docelowego poboru opłat drogowych oraz scharakteryzował efekty wdrażania tych opłat. Z rozważań wynika, że w Polsce należy wdrażać elektroniczny pobór opłat na sieci drogowej.

Słowa kluczowe: drogi, opłaty, system elektroniczny, wdrażanie.

Modelling of Future Road Toll Collection

The author described the way of formulation of road toll collection in transport policy of the country, he indicated criteria of toll implementation, he presented phases of implementation of target model of road toll collection and he characterized effects of the toll implementation. The considerations indicate that electronic system of road toll collection should be implemented in Poland.

Keywords: roads, toll, electronic system, implementation

ANDRZEJ GRUCHOT

Wytrzymałość na ścinanie mieszaniny popiołowo-żużlowej w zależności od przyjętego kryterium zniszczenia

W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ścinanie mieszaniny popiołowo-żużlowej pobranej z osadnika Elektrowni „Skawina". Badania przeprowadzono w standardowym aparacie bezpośredniego ścinania. Analiza wyników badań pozwala stwierdzić, że mieszanina popiołowo-żużlowa charakteryzuje się dużymi wartościami parametrów wytrzymałościowych przy prawie niezmienionej wartości kąta tarcia wewnętrznego oraz znacznymi różnicami spójności pomiędzy przyjętymi kryteriami ścięcia.

Słowa kluczowe: drogi, podbudowy, materiały odpadowe.

Shear strength of the ash-slag mixture depending on the assumed destruction criterion

The paper presents results of an investigation into the shear strength of the ash-slag mixture taken from the settling pond of the Power Plant "Skawina". The tests were carried out in a standard direct shear apparatus. The analysis of the test results shows, that the tested ash-slag mixture can be characterised by the big values of strength parameters at the almost unchanged value of the angle of internal friction and the significant differences of cohesion between the assumed shearing criteria.

Keywords: roads, bases, waste materials.

STEFAN SARNA

Tory wyścigów samochodowych

Wymagania, które musza być spełnione przy projektowaniu geometrii jezdni torów wyścigów samochodowych znacznie różnią się od wymagań projektowania dróg publicznych ze względu na specyfikę pojazdów i umiejętności kierowców. W artykule omówiono te wymagania oraz zamieszczono syntetyczne informacje o 12 torach wyścigów samochodowych, w tym 10 wykorzystywanych w wyścigach Formuły 1.

Słowa kluczowe: tory wyścigowe, jezdnie, wymagania.

Motor Racing Circuits

Requirements which must be fulfilled in designing of alignment of motor racing circuit carriageways significantly differ from the requirements for designing of public roads because of specific vehicles and specific  driver abilities. In the paper, such requirements are described and brief information on 12 motor racing circuits is presented including 19  for Formula 1 races.

Keywords: Racing circuits, carriageways, requirements

JERZY BYKOWSKI, EMILIA KRAWCZYŃSKA

Analiza techniczna i kosztów budowy parkingów przy obiektach użyteczności publicznej

Artykuł podejmuje problematykę dotyczącą budowy parkingów jednopoziomowych odkrytych. Analizę techniczną wykonano na podstawie rzeczywistych projektów. Zaprezentowano charakterystyki czterech projektów budowlanych uwzględniając plany sytuacyjny, konstrukcje nawierzchni i materiały użyte do budowy. Przedstawiono także analizę kosztów budowy parkingów.

Słowa kluczowe: drogi, parkingi, analiza, koszty.

Technical and Cost Analysis of Parking Lots for public Structure

The paper undertakes issue related to construction of open one-level parking lots. Technical analysis have been based on resent projects. Characteristics of four construction designs have been presented taking into account alignments, pavement structures and materials. Cost estimation analysis of parking lots construction has been introduced.

Keywords: roads, parking lots, analysis, costs.

KRZYSZTOF GASZ

Wpływ oznakowania na rozkład ruchu na pasach autostrady

Oznakowane autostrad o jezdniach trzypasowych w Polsce, poprzez zastosowanie na prawym pasie ruchu drogowskazów kierunkowych do miejscowości poza autostradą powoduje niskie wykorzystanie tego pasa, podczas gdy paś środkowy jest nadmiernie wykorzystywany. Przykłady zagraniczne świadczą, że oznakowanie trzech pasów ruchu może być bardziej racjonalne

Słowa kluczowe: autostrady, oznakowanie, rozkład ruchu.

Influence of Signing on Traffic Distribution on Motorway Lanes

Signing of motorway having 3-lane carriageways, by use directional signs, to places out of motorway, located on its right lane, causes low usage of this lane while medium lane is overloaded. Foreign examples show that signing of three lane carriageway may be more rational.

Keywords: motorways, signing, traffic distribution.

KRZYSZTOF ŚLEDZIEWSKI

Obwodnica Kraśnika w ciągu drogi krajowej nr 74 Kielce – Kraśnik

W kwietniu 2009 roku, rozpoczęto budowę obwodnicy miasta Kraśnik. Inwestycja ta swoim zakresem obejmie budowę drogi klasy GP o długości 5,268 km oraz 12 obiektów inżynierskich. Nowe obejście przejmie ruch tranzytowy i wyprowadzi go z centrum miasta.

Słowa kluczowe: drogi, budowa, obwodnica, obiekty inżynierskie.

Bypass of Kraśnik Along National Road nr 74 Kielce – Kraśnik

In April 2009, construction of the ring road of Kraśnik began. The range of this project includes construction of 5,268 km of GP class roads as well as 12 engineering structures. This new bypass will take over transit traffic and remove it from the city centre.

Keywords: roads, construction, bypass, engineering structures.

MALWINA SPŁAWIŃSKA

Ocena szacowania średniego dobowego ruchu (SDR) wykorzystującego wskaźniki przeliczeniowe.

Średni Dobowy Ruch w roku (SDR) jest jednym z podstawowych parametrów  opisujących ruch drogowy. Można go wyznaczać na podstawie pomiarów wyrywkowych przy wykorzystaniu wskaźników przeliczeniowych sezonowych i tygodniowych wahań ruchu. W artykule przedstawiono i poddano analizie wskaźnikową metodę szacowania SDR przy wykorzystaniu 19, 24, 48, 60, i 84 wskaźników oraz podjęto próbę określenia zmienności wskaźników w okresie pięciu lat (2004–2008).

Słowa kluczowe: drogi, ruch drogowy, SDR.

Assessment of Annual Average Daily Traffic (AADT) Estimates by the traditional factor approach.

One of the most important element of traffic monitoring programs is correct estimation of annual average daily traffic (AADT). In the factor approach, short duration traffic volume counts are converted into AADT (by proper volume adjustment factors). In this paper, five types of this method (nineteen, twenty-four, fortieth-eight, sixty and eighty-four factors) are described and analyzed. Furthermore, the different of seasonal and day-of-week factors from 2004–2008 is presented.

Key words: roads, traffic, AADT

ANDRZEJ STAŃCZYK

Malarska „dokumentacja" mostów Paryża w paryskim muzeum Carnavalet.

Paryskie muzeum Carnavalet ma zbiór obrazów przedstawiających mosty Paryża. Niektórym obrazom towarzyszą modele z pracowni twórców i makiety zabudowy miejskiej wysp i mostów na Sekwanie. Obrazy nie tylko dokumentują mosty ale również fazy ich zabudowy budynkami i  rozbiórki tych budynków.

Słowa kluczowe: mosty, obrazy, muzeum.

Painting 'Documentation' of Paris Bridges in Paris Carnavalet  Museum.

Paris Carnavalet museum has collection of paintings presenting Paris bridges. Some paintings are extended by models from artist workshops and by models of urban land development of islands and bridges on the Seine River. Not only bridges, but their development phases with  building construction and later demolishing, are presented on the paintings.

Keywords: bridges, paintings, museum