Streszczenie (Abstract) nr 6/2010 r.

 

Nr 6/2010 do ściągnięcia (.zip)

 

MACIEJ RADZIKOWSKI

Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2009 roku.

Stan nawierzchni dróg w Polsce jest oceniany na podstawie pomiarów pięciu cech technicznych nawierzchni: spękań, równości podłużnej, głębokości kolein, stanu powierzchni i właściwości przeciwpoślizgowych. Stan nawierzchni kwalifikuje się do czterech klas: A – dobry, B – zadowalający, C – niezadowalający i D – zły. Ocenia się łączne potrzeby remontowe (klasy C i D) i natychmiastowe potrzeby remontowe (klasa D). Struktura stanu nawierzchni dróg krajowych, według pomiarów w 2009 r. jest następująca: klasa A i B – 59.6%, klasa C –21.5%, klasa D –18.9%. Nastąpiła znaczna poprawa w stosunku do poprzedniego roku.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, ocena.

Pavement condition of national roads at the end of 2009.

Pavement condition of national roads in Poland is evaluated on the basis of measurement of five technical features: cracking, longitudinal evenness, rutting, surface description and slippery. Pavement condition is qualified into four classes: A good, B satisfactory, C unsatisfactory and D bad. Total intervention needs (class C and D) and immediate intervention needs (class D) are estimated. Percentage of pavement condition of national roads, according to measurements in 2009, is the following: class A and B 59.6%, class C 21.5% and class D 18.9%. This is improvement in relation to previous year.

Keywords: roads, pavement, evaluation

HENRYK KOBA, ANTONI SZYDŁO

Wpływ asfaltów modyfikowanych gumą na przyczepność do skał.

W artykule przedstawiono wyniki badań przyczepności asfaltu modyfikowanego gumą do skał. Badania wykonano dla trzech rodzajów asfaltu D 35/50, 50/70 oraz 70/100 modyfikowanych gumą w ilości 12–18% w technologii na mokro. Badania na rozciąganie proste małych kostek sześciennych klejonych za pomocą asfaltu modyfikowanego gumą i bez modyfikacji prowadzono w temperaturze od +20° C do –20°C. Testy wykazały znacznie lepszą wytrzymałość połączeń klejonych asfaltem modyfikowanym  gumą od asfaltów niemodyfikowanych.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, asfalty modyfikowane.

Effect of rubber modified asphalt on the adhesion to rock.

Paper presents test results of the adhesion rubber modified asphalt to the rock (granite). Tests were carry out on the three kind of asphalt D35/50; 50/70 and 70/100 with 12–18% the rubber additives. Tests were performed at temperature +20° C to –20° C using the tensile tests of small rock cubes sticked with rubberised asphalt. Tests results show that the rubberised asphalt has much better adhesion to granite that ordinary asphalt.

Keywords: roads, pavement, modified bitumen.

EUGENIUSZ ZAWISZA, ANNA FRANCZAK

Wytrzymałość i mrozoodporność stabilizowanych popiołów lotnych.

W artykule przedstawiono wyniki badań stabilizacji popiołu lotnego z  Elektrowni „Skawina" cementem lub wapnem. Wytrzymałość na ściskanie określono bezpośrednio po uformowaniu próbek i po 7, 14, 28 i 42 dobach pielęgnacji oraz po 28 dobach pielęgnacji próbek poddanych cyklom zamrażania i odmrażania, co stanowiło podstawę do obliczenia wskaźnika mrozoodporności. Otrzymane wartości odniesiono do wymogów przedmiotowych norm i dokonano analizy w zakresie przydatności stabilizowanych popiołów w budownictwie drogowym.

Słowa kluczowe: drogi, popioły, stabilizacja

Compression strength and frost resistance of stabilised fly ashes.

The paper presents results of investigations on stabilisation of fly ash from a power station "Skawina" (Poland) using Portland cement class 32.5 or hydrated lime. Compression strengths after 7, 14, 28 and 42-day samples maturing and after 28-day freezing and thawing cycles were determined and on that basis the freeze resistance index was calculated. The values obtained were compared to the standard values and the usability of stabilised fly ashes as a structural material in road building was assessed.

Keywords: roads, ashes, stabilisation.

HUBERT PECIAKOWSKI, JACEK OLSZACKI, KRZYSZTOF BŁAŻEJOWSKI

Porównanie normy PN-EN 12591:2009 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych" (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004.

Od maja 2009 r. w zbiorze Polskich Norm jest norma PN-EN 12591:2009, która od 18 grudnia 2009 r. jest normą zharmonizowaną. Zrezygnowano w niej z wymagania wobec zawartości parafiny w asfaltach drogowych. Norma oprócz podziału na gatunki asfaltów drogowych opisuje wymagania i metody badań, ocenę zgodności oraz Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP). W artykule omówiono także krajowy dokument aplikacyjny do normy PN-EN 12591.

Słowa kluczowe: drogi, normy, asfalty

Comparison of the standard PN-EN 12591:2009 „Bitumen and bituminous binders – Specifications for paving grade bitumens" to the withdrawn standard PN-EN 12591:2004.

Since May 2009 the standard PN-EN 12591:2009 is in the set of Polish Standards. The Standard was harmonized in EU on 18th December 2009. In an article authors described the requirements for paving grade bitumens according to the new Standard and differences between new and old one. The new standard apart from division of the paving grade bitumens, contains an evaluation of conformity and Factory Production Control (FPC). In the article also Polish national application document has been presented and discussed.

Keywords:  roads, standards, bitumens

ANDRZEJ STAŃCZYK

Mosty średniowiecza

Europejskie średniowiecze, wbrew powszechnej opinii, nie było okresem upadku wszelkich sztuk. Po zastąpieniu struktur dawnego Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego feudalnymi księstwami, powstały wspaniale katedry i mosty. Wzniesiono je na podstawie intuicji twórców, bez obliczeń. Niektóre z osiągnięć sztuki budowania mostów w tamtym tysiącleciu zostały tu przypomniane.

Słowa kluczowe: mosty, konstrukcje, historia.

Middle Ages bridges.

Contrary to popular opinion, the European Middle Ages was not a time of artistic decline. Following the succession of the Western-Roman empire by the feudal system, awesome cathedrals and bridges began to appear. They were built not on the basis of calculations but on the gut-feeling of their creators. Here, we remind ourselves of the achievements of that age in the art of bridge construction

Keywords: bridges, structures, history.