Streszczenie (Abstract) nr 5/2010 r.

 

Nr 5/2010 do ściągnięcia (.zip)

 

MARIOLA BEDNARCZYK

System Gospodarki Mostowej – XX-lecie funkcjonowania.

System Gospodarki Mostowej /SGM/ jest systemem informatycznym wykorzystywanym w GDDKiA oraz niektórych jednostkach administracji samorządowej do ewidencjonowania, gromadzenia i zarządzania danymi o drogowych obiektach inżynierskich. W Polsce prace nad SGM rozpoczęto w 1986 roku przez Centralny Ośrodek Informatyki Drogownictwa. Pierwszą wersję oprogramowania wdrożono w 1992 roku. Funkcjonowała ona w systemie operacyjnym DOS. W roku 1996 rozpoczęto prace nad dostosowaniem systemu SGM do pracy w środowisku operacyjnym Windows'95. Obecnie SGM dostosowany jest do współpracy z innymi systemami branżowymi poprzez usługę sieciową (web service).
Słowa kluczowe: SGM, system informacyjny, oprogramowanie.

Bridge Management System – XX years of functioning.

Bridge Management System /BMS/ functions at three management levels of General Directorate for National Roads & Motorways (GDNR&M) and some local government administration bodies. In Poland, works on BMS was started in 1989 by Central Institute of Informatics Road. The first electronic format of software was implemented in 1992 in DOS operating system. In 1996, BMS was adapted to Windows'95 operating system. Currently, BMS is adapted to cooperation with other IT specialist systems (electronic date transmission) by web service.
Keywords: information system, software.

DARIUSZ SYBILSKI, PAWEŁ WADOWSKI

Wykorzystanie systemów nawigacji satelitarnej i laserowej w budownictwie drogowym.

Artykuł przedstawia zastosowanie GPS w budownictwie drogowym w celu kontroli i poprawy jakości wykonywanych robót drogowych. Nawigacja satelitarna jest stosowana w coraz większym zakresie w samochodach transportowych w celu śledzenia ruchu pojazdów (automonitoring), jak i w maszynach roboczych w budownictwie drogowym w celu zwiększenia efektywności i zmniejszenia kosztów robót, np. rozkładarki, spycharki, równiarki, koparki. Systemy GPS, w które wyposażane są maszyny drogowe, wykorzystywane są w kontroli grubości warstw nawierzchni oraz zagęszczenia podłoża lub warstw asfaltowych. Przedstawiono podstawy stosowanych systemów sterowania i kontroli pracy maszyn z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej oraz przykłady wykorzystania w budowie dróg w USA i Polsce.
Słowa kluczowe: GPS, nawigacja satelitarna, pojazdy.

The use of satellite navigation systems and laser in road construction.
Paper presents GPS applications in road building industry for control and quality improvement of road construction. Satellite navigation is applied in a wide range in transport tracks for route control (auto monitoring) as well as in equipment for road construction, eg. pavers, bulldozers, graders, excavators, to improve effectiveness and to reduce work costs. GPS systems in road equipment are applied for control of pavement layers thickness as well as compaction of subgrade or asphalt layers. Papers presents basics of the steering and machine control systems with use of satellite navigation as well as examples of applications in the USA and Poland.
Keywords: GPS, satellite navigation, vehicle.

ANDRZEJ STAŃCZYK

Mosty przez wąwóz rzeki Vecchio na Korsyce – historia mostownictwa „w pigułce"

Mosty przez rzekę Vecchio na Korsyce skupiają w jednym miejscu konstrukcje z różnych wieków. Obrazują to zaprezentowane trzy mosty: kamienny most z czasów rzymskich, most stalowy kratowy na kamiennych podporach o wysokości do 150 m zaprojektowany w XIX wieku przez G. Eiffla oraz współczesny most z betonu sprężonego o konstrukcji skrzynkowej z ażurowymi środnikami.
Słowa kluczowe: mosty, konstrukcje, historia.

Bridges by Vecchio River Ravine in Corsica – History of Bridge Engineering 'in Pill'
Bridges over Vecchio River in Corsica focus in one place structures from various centuries. This is showed by following three presented bridges: stone bridge from Roman times, steel framework bridge on stone pears up to 150 m high designed in 19th century by G. Eiffel and present bridge made of post-stressed concrete open work box.
Keywords: bridges, structures, history.

MACIEJ KOWAL

Budowa nowego mostu nad rzeką Giełczew w miejscowości Piaski.

W artykule przedstawiono kolejne etapy budowy mostu przez rzekę Giełczew w Piaskach. Schematem statycznym mostu jest rama jednoprzęsłowa o rozpiętości 27 m. Ustrój nośny stanowi sześć dźwigarów stalowych i zmiennej wysokości zespolonych z płytą żelbetową. Prace budowlane rozpoczęto we wrześniu 2008 roku, a zakończono we wrześniu 2009 roku.
Słowa kluczowe: mosty, konstrukcja, budowa.

Bridge over Giełczew River in Piaski Village.
The paper presets consecutive stages of bridge construction over Giełczew River in Piaski. In static scheme, it is one span frame 27 m long. Superstructure has six steel beams having changeable height as a composite structure with reinforced concrete plate. Construction works began in September 2008 and completed in September 2009.
Keywords: bridges, structure, construction.

JAN BILISZCZUK

Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe „Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych".

Przedstawiono problematykę projektowania i budowy obiektów mostowych na autostradach. Sformułowano wnioski, których wdrożenie przyspieszy program budowy autostrad w Polsce.
Słowa kluczowe: mosty, autostrady, budowa.

Wrocław Bridge Days, Seminar "Bridge Structures on Motorways and Expressways".
The problems related to design and construction of bridge structures are presented. Some conclusions which can accelerate the programme of motorways' construction are formulated.
Keywords: bridges, motorways, construction.