nr 7-8/2021 r.

DROGOWNICTWO 7-8/2021

 

SPIS TREŚCI

Piotr Burnos, Janusz Gajda, Ryszard Sroka, Monika Wasilewska, Cezary Dołęga: Precyzyjne systemy dynamicznego ważenia pojazdów samochodowych   ........................................................................................................... 191

Krzysztof Kaperczak, Barbara Rymsza: Przejścia dla pieszych na progach liniowych – problem z dostępnością dla osób na wózkach inwalidzkich .....         199

Witold Zapaśnik: Rozwiązania innowacyjne stosowane na kontraktach drogowych realizowanych przez GDDKiA ................................         204

Z PRASY ZAGRANICZNEJ – Sylvia Uehlendahl, Ralf Zeiler: Wysokiej jakości recykling granulatu asfaltowego na terenie miasta Dortmund (opr. Marek Danowski) ........................................................................................................... 213

z historii drogownictwa – Wiesław Pomykała: Mosty graniczne Lubelszczyzny przez rzekę Bug .............................................         218

Marek Skowron: Początki mechanicznego utwardzania nawierzchni drogowych na ziemiach polskich ....................................................         226

z historii drogownictwa: Opracowanie na podstawie informacji pt. Bezpieczeństwo przede wszystkim! (opr. Maciej Radzikowski) ...................         231

STRESZCZENIA

 

Piotr Burnos, Janusz Gajda, Ryszard Sroka, Monika Wasilewska, Cezary Dołęga: Precyzyjne systemy dynamicznego ważenia pojazdów samochodowych. „Drogownictwo”, rok LXXVI, nr 7–8, 2021, s. 191–198

Systemy dynamicznego ważenia pojazdów samochodowych ‒ Weigh-In-Motion (WIM) są wrażliwe na wiele czynników zakłócających pomiar, w tym również na czynniki klimatyczne. W efekcie następuje zmiana dokładności ważenia w czasie pracy systemu. Ta cecha w istotny sposób utrudnia lub wręcz uniemożliwia zastosowanie tych systemów do administracyjnej kontroli masy pojazdów. W artykule przedstawiono praktyczne aspekty związane z identyfikacją czynników zakłócających pomiar oraz metody poprawy dokładności wyników ważenia.

Słowa kluczowe: Weigh-in-Motion, dynamiczne ważenie pojazdów.

Redakcja: Maciej Radzikowski, Marek Danowski

 

Krzysztof Kaperczak, Barbara Rymsza: Przejścia dla pieszych na progach liniowych – problem z dostępnością dla osób na wózkach inwalidzkich. „Drogownictwo”, rok LXXVI, nr 7–8, 2021, s. 199–203

Artykuł jest poświęcony problemowi poruszania się osób na wózkach inwalidzkich na przejściach dla pieszych, które wyznaczono na liniowych progach zwalniających. Przedstawiono stan prawny wyznaczania takich przejść oraz podano przykłady trzech przejść, których konstrukcja w zależności od przyjętego sposobu odwodnienia wpływa na możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Słowa kluczowe: przejścia dla pieszych; odprowadzenie wody; niepełnosprawni.

Redakcja: Tadeusz Suwara

 

Witold Zapaśnik: Rozwiązania innowacyjne stosowane na kontraktach drogowych realizowanych przez GDDKiA. „Drogownictwo”, rok LXXVI, nr 7–8, 2021, s. 204–212

W artykule omówiono innowacyjne materiały i technologie wdrażane i stosowane coraz szerzej w ostatnich latach na kontraktach infrastrukturalnych, które realizuje na sieci dróg krajowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

W pierwszej części artykułu omówiono formuły, wg. których są obecnie realizowane kontrakty infrastrukturalne GDDKiA oraz w jaki sposób zastosowanie rozwiązań innowacyjnych jest uregulowane w wewnętrznych dokumentach GDDKiA.

W drugiej części artykułu podano przykłady działań GDDKiA związanych z wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii na realizowanych aktualnie kontraktach, z podziałem na budowę i utrzymanie betonowych nawierzchni drogowych, betonowych obiektów inżynierskich oraz budowy i utrzymania asfaltowych nawierzchni drogowych.

Słowa kluczowe: innowacje, projektowanie indywidualne, PFU, white-topping, zbrojenie kompozytowe,grinding i grooving, zbrojenie ciągłe, obiekty z betonową płytą nawierzchni/pomostu, mieszanki AMG, mieszanki z dodatkiem destruktu, asfaltowa nawierzchnia długowieczna, nawierzchnia SMA JENA HIMA.

Redakcja: Maciej Radzikowski

 

Wiesław Pomykała: Mosty graniczne Lubelszczyzny przez rzekę Bug. „Drogownictwo”, rok LXXVI, nr 7–8, 2021, s. 218–225

W artykule opisano wybrane przeprawy mostowe wybudowane przez rzekę Bug, które obecnie pełnią funkcję mostów granicznych. W wyniku ustaleń trzech mocarstw na konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, po zakończeniu II wojny światowej ponad połowa obszaru Polski stała się częścią ZSRR. Granica wschodnia Polski przebiegała m.in. przez środkowy odcinek rzeki Bug. Po zniszczeniach wojennych na tym odcinku rzeki było siedem uszkodzonych mostów drogowych, wszystkie o konstrukcji drewnianej. Były to mosty w Pratulinie, Terespolu, Sławatyczach, Kodniu, Zosinie, Dorohusku i Włodawie. W artykule autor opisał szereg zdarzeń dotyczących odbudowy mostów granicznych i ich budowniczych, które w wyniku porozumienia stron, Polska przejęła w utrzymanie, a mianowicie mosty w Terespolu, Zosinie i Dorohusku.

Słowa kluczowe: mosty graniczne przez Bug na Lubelszczyźnie, budowniczowie mostów na Lubelszczyźnie, region Lubelszczyzny, mosty drewniane, awarie mostów.

Redakcja: Adam Kaszyński

 

Marek Skowron: Początki mechanicznego utwardzania nawierzchni drogowych na ziemiach polskich. „Drogownictwo”, rok LXXVI, nr 7–8, 2021, s. 226–230

W artykule przedstawione zostały początki mechanicznego utwardzania nawierzchni drogowych na ziemiach polskich. Podano szczegóły konstrukcji powszechnie używanego walca konnego systemu Majewskiego. Opisano także pierwsze próby zastosowania walców parowych.

Słowa kluczowe: nawierzchnie drogowe, utwardzanie, walce drogowe, historia.

Redakcja: Jan Król