Spis treści (Contents) nr 4/2010 r.

 

Nr 4/2010 do ściągnięcia (.zip)

 

SPIS TREŚCI (CONTENTS)

RYSZARD KRYSTEK: IV Program brd Unii Europejskiej „Bezpieczeństwo ruchu drogowego prawem i obowiązkiem każdego obywatela.

4th Road Safety Program of European Union 'Road Safety as a Right and Duty of Every Citizen'.

KAZIMIERZ JAMROZ, LECH MICHALSKI, WOJCIECH KUSTRA: Atlas ryzyka na drogach krajowych w Polsce.

Atlas of Risk on National Roads in Poland.

EWA OSTASZEWSKA, MAŁGORZATA ROMANOWSKA: Europejski atlas ryzyka na drogach.

European Atlas of Risk on Roads.

MARCIN BUDZYŃSKI, KAROL ROMANOWSKI: Ocena zagrożenia na sieci dróg na podstawie doświadczeń programu EuroRAP.

Risk Evaluation on Road Network on the Base of Experience of EuroRAP Program.

JACEK GACPARSKI: Działania GDDKiA związane z realizacją dyrektywy 2008/96/WE.

Activities of GDDKiA in Implementation of Directive 2008/9JA6/WE.

KAZIMIERZ JAMROZ, LECH MICHALSKI: Ocena wpływu projektów infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu w sieci dróg.

Evaluation of Road Infrastructure Project Influence on Road Safety on Road Network on the Basis of EuroRAP Program Experience.

MARIAN TRACZ, STANISŁAW GACA: Wdrażanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

Implementation of Road Safety Audits in Poland.

MARCIN BUDZYŃSKI, WOJCIECH KUSTRA: Inspekcje bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Road Safety Inspections.