nr 1/2021 r.

DROGOWNICTWO 1/2021

 

SPIS TREŚCI

Łukasz Jeliński, Kazimierz Jamroz, Marcin Budzyński, Anna Gobis, Dawid Bruski, Stanisław Burzyński, Grzegorz Bagiński: Możliwości i zasady stosowania hybrydowych urządzeń energochłonnych na przykładzie urządzenia SafeEnd .          2

Piotr Olszewski, Piotr Szagała, Paweł Dąbkowski: Nowe wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich ..........         17

Z PRASY ZAGRANICZNEJ: Doświadczenia niemieckie z nawierzchniami o obniżonym poziomie emisji hałasu (opr. Marek Danowski)                24

Stefan Sarna: Idea wykorzystania urządzenia Eyetracker na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego (głos w dyskusji)               32

 

STRESZCZENIA

 

Łukasz Jeliński, Kazimierz Jamroz, Marcin Budzyński, Anna Gobis, Dawid Bruski, Stanisław Burzyński, Grzegorz Bagiński: Możliwości i zasady stosowania hybrydowych urządzeń energochłonnych na przykładzie urządzenia SafeEnd. „Drogownictwo”, rok LXXVI, nr 1, 2021, s. 2–16

W artykule przedstawiono analizę funkcjonowania wybranych urządzeń energochłonnych na sieci dróg w Polsce oraz ocenę funkcjonowania urządzenia energochłonnego SafeEnd (U-15a). Zaprezentowano wyniki badań poligonowych i symulacyjnych funkcjonowania tego urządzenia, jako zakończenia barier (terminali) oraz jako osłon energochłonnych. Przeprowadzone analizy posłużyły do opracowania charakterystyki funkcjonowania analizowanych urządzeń w różnych warunkach terenowych (parametry projektowe w planie dla łącznicy) i ruchowych (prędkość i kąt uderzenia pojazdu). Na tej podstawie opracowano zasady projektowania i rekomendacje do stosowania tych urządzeń na drogach w Polsce.

Słowa kluczowe: drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, urządzenia energochłonne, urządzenia hybrydowe, połączenia z barierami, ocena funkcjonowania, zasady projektowania.

Redakcja: Tadeusz Suwara, Adam Kaszyński

 

Piotr Olszewski, Piotr Szagała, Paweł Dąbkowski: Nowe wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. „Drogownictwo”, rok LXXVI, nr 1, 2021, s. 17–23

W artykule opisano projekt nowych wytycznych projektowania odcinków dróg zamiejskich. Powstał on jako efekt pracy wykonanej przez międzyuczelniane konsorcjum na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury. Przedstawione zostały główne kierunki proponowanych zmian oraz najważniejsze elementy nowych wytycznych, takie jak prędkość do projektowania, strefa bezpieczeństwa, minimalna odległość widoczności na zatrzymanie, kształtowanie przekroju poprzecznego, planu i profilu drogi oraz jej wyposażenie.

Słowa kluczowe: wytyczne projektowania dróg, drogi zamiejskie, prędkość do projektowania, strefa bezpieczeństwa, widoczność na zatrzymanie, geometria drogi.

Redakcja: Tadeusz Suwara, Maciej Radzikowski

 

Gerhard Glanz – Opracował: Marek Danowski: Doświadczenia niemieckie z nawierzchniami o obniżonym poziomie emisji hałasu. „Drogownictwo”, rok LXXVI, nr 1, 2021, s. 24–32

Redakcja: Marek Danowski

 

Stefan Sarna: Idea wykorzystania urządzenia Eyetracker na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. „Drogownictwo”, rok LXXVI, nr 1, 2021, s. 32–III–IV okł.

W artykule, na wstępie, wymieniono wyniki eksperymentów naukowych, które identyfikują wpływ poziomu koncentracji kierującego do odbioru informacji o ruchu i o drodze na bezpieczeństwo ruchu. W nawiązaniu do tych wyników autor sugeruje, aby w planowanych eksperymentach rozważyć wykorzystanie urządzenia Eyetraker do analizy procesu śledzenia wzrokowego drogi i ruchu przez kierującego w czasie jazdy. Pozytywne rezultaty takiego eksperymentu umożliwiłyby zastosowanie tego urządzenia, wykorzystywanego obecnie w wielu dziedzinach, jako wspomaganie pracy kierującego samochodem, przyczyniając się do ograniczenia wypadków drogowych, wywołanych przez kierujących w ruchu drogowym jak np. przez tzw. przyśniecie kierującego podczas jazdy.

Słowa kluczowe: ruch drogowy, śledzenie wzrokowe, urządzenie Eyetracker.

Redakcja: Tadeusz Suwara, Jan Król