nr 3/2020 r.

DROGOWNICTWO 3/2020

 

SPIS TREŚCI

Przemysław Górnaś, Andrzej Pożarycki: Funkcje celu w procedurze analizy odwrotnej opartej na wynikach pomiaru ugięć nawierzchni jezdni                    67

Maciej Radzikowski, Grzegorz Foryś: Diagnostyka stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogowego .....................           73

Z działalności SITK: Uroczyste odsłonięcie tablicy z wizerunkiem inż. Ernesta Malinowskiego (opr. Bogdan Kublin) .................           89

Jakub Maśkiewicz: Metoda przeprowadzania generalnych pomiarów ruchu GPR 2020 na drogach krajowych ................................           91

Z serwisu GDDKiA (wybrał: TS):

Program budowy 100 obwodnic .....................           96

Kolejny ZRID na mazowiecki odcinek S7 ............. IV s.okł.

STRESZCZENIA

 

Przemysław Górnaś, Andrzej Pożarycki: Funkcje celu w procedurze analizy odwrotnej opartej na wynikach pomiaru ugięć nawierzchni jezdni. „Drogownictwo”, rok LXXV, nr 3, 2020, s. 67–72

W artykule omówiona została systematyczna ocena właściwości wybranych funkcji celu, stosowanych do analizy odwrotnej modeli nawierzchni jezdni drogowych. Wyniki obliczeń dla teoretycznych modeli zweryfikowano z wynikami obliczeń wykonanych na podstawie danych z pomiarów ugięć nawierzchni w warunkach in situ. Z analizy ograniczonej do klasycznej miary zróżnicowania wynika, że najbardziej ustabilizowane wartości odchyleń standardowych w zbiorze wyników uzyskanych w oparciu o procedurę obliczeń odwrotnych zwraca kryterium AVCF (ang. Area Value with Correction Factor).

Słowa kluczowe: ugięciomierz FWD, obliczenia odwrotne, funkcje celu.

 

Maciej Radzikowski, Grzegorz Foryś: Diagnostyka stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogowego. „Drogownictwo”, rok LXXV, nr 3, 2020, s. 73–89

W 2019 roku dokonano aktualizacji wytycznych diagnostyki stanu nawierzchni. Główne złożenia przyjęte przy aktualizacji to m.in. rozszerzenie zapisów dotyczących inwentaryzacji i oceny nawierzchni betonowych oraz wybranych elementów korpusu drogi (poboczy nieutwardzonych i elementów odwodnienia), a ponadto usystematyzowanie zasad wykonywania pomiarów konstrukcji nawierzchni. W artykule przedstawiono tylko najistotniejsze fragmenty diagnostyki sieci drogowej stosowanej w GDDKiA. W szczególności odniesiono się do celu diagnostyki nawierzchni, cech technicznych nawierzchni i metod ich identyfikacji oraz zasad wyznaczania zabiegów remontowych. Wynikiem diagnostyki jest klasyfikacja potrzeb remontowych na odcinku pasa jezdni, jezdni, drogi, ciągu drogowym, sieci drogowej.

Słowa kluczowe: stan nawierzchni, diagnostyka, rozszerzenie zakresu, wytyczne.

 

Jakub Maśkiewicz: Metoda przeprowadzania generalnych pomiarów ruchu GPR 2020 na drogach krajowych. „Drogownictwo”, rok LXXV, nr 3, 2020, s. 91–95

Generalne pomiary puchu GPR realizowane są w Polsce w odstępach 5-letnich już od 1965 roku i stanowią podstawowe źródło informacji o ruchu na obejmowanej nimi sieci drogowej. W pomiarach z 2020 r. sieć dróg krajowych o długości ok. 18 tys. km została podzielona na ok. 2300 odcinków pomiarowych o jednorodnym pod względem ruchu charakterze, na których w miarodajnych lokalizacjach wyznaczono punkty pomiarowe. Stosuje się cztery rodzaje pomiarów, automatyczny, półautomatyczny, metodą wideorejestracji i ręczny. Wyniki przeprowadzonego w roku 2020 pomiaru generalnego na drogach krajowych będą opublikowane w II kwartale 2021 r.

Słowa kluczowe: ruch drogowy, pomiary generalne 2020, metoda.